broj: 7-9/1974        pdf (12,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ZAŠTITA ŠUMA
     
I. Spaić UDK 634.0.416.16:634.0.176.1 Quercus robur
O sušenju hrastika     PDF    TXT 273
 
EKOLOGIJA ŠUMA
     
B. Prpić UDK 634.0.18:634.0.416.16:634.0.176.1 (497.13) Quercus robur
Ekološki aspekt sušenja hrastovih sastojina u nizinskim šumama Hrvatske     PDF    TXT 285
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Ž. Kovačević UDK 634.0.416.16:634.0.171.6 Quercus robur
Problem epidemijskog sušenja hrasta lužnjaka     PDF    TXT 291
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Đ. Rauš i S. Matić UDK 634.0.182+634.0.2:634.0.176.1 (497.13) Quercus petraea
Prilog poznavanju fitocenoloških i gospodarskih odnosa hrasta kitnjaka na Kalniku     PDF    TXT 299
 
PEDOLOGIJA
     
M. Šojat UDK 634.0.114.61/.66.001.5.-634.0.182 (497.13)
Mikrobiološka istraživanja tala nekih šumskih ekosistema u Hrvatskoj     PDF    TXT 325
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
M. Plavšić i U. Golubović UDK 634.0.156.6:634.0.652.54
Utvrđivanje štete od divljači     PDF    TXT 337
 
NAUČNI I STRUČNI SKUPOVI
     
Piškorić, O.
Savjetovanje o zaštiti šuma od požara     PDF    TXT 345
 
MALA ŠUMARSKA KRONIKA
     
R. A.
Savjetovanje Zaštita šuma od požara - Osnovati Poslovnu zajednicu šumarstva, prerade drveta i trgovine - Osnovano Šumarsko društvo Karlovac - Proradilo Šumarsko društvo Ogulin - Jesenji plenum Saveza - Aktualno stručno predavanje - Šumarski četvrtak - Skupština šumaba BIH - Interforst 74 u Münchenu - Stanko Tomaševski glavni direktor Exportdrva - Napokon jedinstveni Šumarski institut Jastrebarsko - Boris Ljuljka još jedan doktor - Zakon o šumama SRH - Zakon o šumskom sjemenu - Zakon o geodetskoj izmjeri i katastru zemljišta - Zakon o udruživanju u privredne komore - Teritorijalna šumarska društva - Slikarski radovi šumara A. Weilera - Zelena pluća Zagreba i pothodnik - Pjesnici protiv uništavanja prirode - Putevi i ceste ing. Ante Premužića - Molitva šume - Bista prof. dr. Josipa Pančića pred hotelom u Crikvenici - Sastanak     PDF    TXT 351
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Kovačević, J.
Zvonimir Kani — Drvenasto bilje u oblikovanju parkova i pejsaža, Zagreb, 1973.     PDF    TXT 359
Kovačević, J.
Petar Šolić — Prilog poznavanju dendroflore parkova i nasada Mostara i okolice, Hortikultura, Split, 1974 .     PDF    TXT 359
Kovačević, J.
A. Skorić, G. Filipovski, M. Čirić — Klasifikacija tala Jugoslavije, Zagreb, 1973.     PDF    TXT 359
Krstinić, A.
Dr. Eberhard Weber — Genetik der Salix alba L. (Genetika bijele vrbe) u izdanju Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti .     PDF    TXT 361
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Kalafađić, Z.
Forstwissenschaftliches Centralblatt 1973.     PDF    TXT 362
Kalafadžić, Z.
Centralblatt für das gesamte Forstwesen 1972, 1973     PDF    TXT 363

                UNDER CONSTRUCTION