broj: 7-8/2011        pdf (5,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
OBRAZOVANJE I ZAPOŠLJAVANJE     pdf    TXT     HR     EN 341
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Jakovljević,T., M. Gradečki-Poštenjak, I. Radojčić Redovniković UDK 630* 232.3 (Pinus pinea L.) (001)
Fiziološka, kemijska i antioksidativna svojstva svježeg i uskladištenog sjemena pinije (Pinus pinea L.)     pdf    TXT     HR     EN 343
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Mihoci, I., M. Franjević UDK 630* 453
Rijetka i ugrožena grbica Hrvatske Erannis ankeraria – povijesni pregled, analiza i perspektive     pdf    TXT     HR     EN 353
Kajba,D., J. Domac, V. Šegon UDK 630* 537 + 238
Estimation of Short Rotation Crops Potential in the Republic of Croatia: Illustration Case Within FP7 Project Biomass Energy Europe     pdf    TXT     HR     EN 361
Kličić,H., S. Govorčin,T. Sinković, S. Gurda,T. Sedlar UDK 630* 812 (Pinus sylvestris L.)
Makroskopske karakteristike i gustoća drva bijelog bora (Pinus sylvestris L.) s područja Cazina u Bosni i Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 371
 
STRUČNI ČLANCI
     
Barčić, D., N. Panić UDK 630* 907
Ekološko vrednovanje u zaštićenom prostoru Parka prirode Kopački rit     pdf    TXT     HR     EN 379
Sažetak: Uvažavajući specifičnosti i različitosti, park prirode Kopački rit predstavlja jedno od najznačajnijih područja na istoku Hrvatske, s nizom iznimnih ekoloških sustava. Prema Nacionalnoj klasifikaciji i karti staništa Republike Hrvatske, na području parka prirode nalazi se 25 tipova staništa, a među njima je pet ugroženo na europskoj razini i zaštićeno Direktivom o staništima. Park prirode Kopački rit vrijedna je prirodna baština i u međunarodnim okvirima, stoga se nalazi i na Ramsarskom popisu. Poplavno stanište Kopačkog rita bitno je radi cjelovitosti i raznovrsnosti kopnenih i vodenih ekoloških sustava. U radu se ukazuje na potrebu ekološke i prostorne valorizacije zaštićenog područja, kao instrumenta u razlikovanju primarne i sekundarne zaštite. Prostorna analiza parka prirode Kopački rit izrađena je na podlozi postojećeg prostornog plana (2006) toga područja. Korištene su komparativne metode i metode analize i sinteze. Primijenjena je kvalitativna analitička metoda sa stupnjevanjem elemenata u okviru četiri polja analize (SWOT analiza). Strukturna analiza prostora (slika 1) napravljena je prema Lynch-u (1972). U rezultatima je analiziran i utjecaj različitih gospodarskih djelatnosti na biološku i krajobraznu raznolikost. U zoniranju na temelju plana upravljanja, definirane su glavne zone i određene podzone (slika 2). U njima je dan opis samih zona uz navođenje kriterija zonacije i ciljeva upravljanja. Na taj način određuje se razlika između zona stroge zaštite i aktivne zaštite. Cilj upravljanja je omogućavanje održivog načina korištenja poplavnih dolina, posjeta, rekreativnog ribolova, lovstva, šumarstva i poljoprivrede unutar parka prirode.
Ključne riječi: održivi razvoj; raznolikost; stanište; zaštita prirode; zoniranje
Mayer, Željko UDK 630* 232 (Juglans nigra L.)
Osnivanje kultura crnoga oraha (Juglans nigra L.) generativnim načinom     pdf    TXT     HR     EN 391
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Muharica(Muscicapa striata Pall.)     PDF    TXT 398
Cerovečki,Zdravko
Stabljikava petoprsta(Potentilla caulescens L.)     PDF    TXT 399
Kranjčev, Radovan
Lokva na Diviski / Rt Kamenjak     PDF    TXT 399
 
AKTUALNO
     
Hrašovec,Boris
Reforma nastavnog programa na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu     PDF    TXT 400
Frković,Alojzije
Svijet šuma na poštanskim markama zemalja svijeta     PDF    TXT 403
 
OBLJETNICE
     
Skoko,Mladen
Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac, dvije obljetnice mature     PDF    TXT 407
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Idžojtić,M., M.Harapin
Simpozij Botanički vrtovi i arboretumi Hrvatske, Zagreb,30. svibnja 2011. godine     PDF    TXT 410
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Gračan, Joso
Dalibor Ballian i Davorin Kajba: Oplemenjivanje šumskog drveća i očuvanje njegove genetske raznolikosti     PDF    TXT 413
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 413

                UNDER CONSTRUCTION