broj: 7-8/2011        pdf (5,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
OBRAZOVANJE I ZAPOŠLJAVANJE     pdf    TXT     HR     EN 341
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Jakovljević,T., M. Gradečki-Poštenjak, I. Radojčić Redovniković UDK 630* 232.3 (Pinus pinea L.) (001)
Fiziološka, kemijska i antioksidativna svojstva svježeg i uskladištenog sjemena pinije (Pinus pinea L.)     pdf    TXT     HR     EN 343
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Mihoci, I., M. Franjević UDK 630* 453
Rijetka i ugrožena grbica Hrvatske Erannis ankeraria – povijesni pregled, analiza i perspektive     pdf    TXT     HR     EN 353
Sažetak: Mrazovac Erannis ankerariajedna je od najugroženijih vrsta noćnih leptira iz porodice grbica, navedena u Dodatku II i IV Direktive o staništima Europske Unije i zakonom zaštićena u Republici Hrvatskoj u kategoriji strogo zaštićene zavičajne divlje svojte. Iako, taksonomski blizak i morfološki vrlo sličan nekim našim vrlo čestim vrstama, među kojima se nalaze i značajni štetni defolijatori poput velikog mrazovca (E. defoliaria), ovaj se mrazovac nalazi iznimno rijetko i sporadično. Podaci o rasprostranjenju vrste, njenim populacijskim parametrima, kao i stvarna razina ugroženosti, i shodno tome, nužne mjere zaštite ove vrste u Hrvatskoj nisu do sada bili posebno istraživani. Prema publiciranim podacima, vrsta je početkom prošlog stoljeća zabilježena u Puli i Kaštel Starom. Provedeno istraživanje obuhvatilo je detaljan pregled svih dostupnih relevantnih lepidopteroloških zbirki u Hrvatskoj i Sloveniji, uz ponovnu re-evaluaciju primjeraka označenih kao E.ankeraria. Ispostavilo se da u je u zbirkama u više navrata došlo do zamjene s vrstom E. defoliaria ili da jednostavno vrste nema u većini relevantnih zbirki. Jedini valjano determiniran primjerak vrsteE. ankerariapotvrđen je u zbirci Prirodoslovnog muzeja Slovenije, a odnosi se na nalaz Staudera 1908. godine kod Kaštel Starog. Tijekom ciljanih dvomjesečnih terenskih istraživanja 2009. godine, vrsta nije potvrđena na lokalitetima dokumentiranih prethodnih nalaza, kao i očekivanim lokacijama pridolaska s obzirom na šumski vegetacijski tip, iz kojega potječu njeni rijetki nalazi.
Cilj pokrenutih istraživanja je da se nastave i prošire sustavna istraživanja rasprostranjenja svojte, a kako se radi o pravom šumskom kukcu, da se u njih uključi šumare-specijaliste zaštite šuma. U okviru postojećih programa monitoringa šumskih kukaca-štetočinja, na kserotermofilnim submediteranskim staništima hrasta medunca i hrasta kitnjaka, uz primamljivanje mužjaka svjetlosnim klopkama, mogle bi se koristiti i feromonske klopke kao potecijalno učinkovitiji način prikupljanja podataka o njenom rasprostranjenju. Prikupljeni podaci poslužili bi u donošenju smjernica upravljanja ili akcijskog plana svojte, kojim bi se utvrdio način upravljanja staništima u cilju očuvanja njihove strukture i funkcije, a u svrhu zadovoljavanja ekoloških potreba i očuvanja ove rijetke i prilično tajnovite vrste grbice u Hrvatskoj.
Kajba,D., J. Domac, V. Šegon UDK 630* 537 + 238
Estimation of Short Rotation Crops Potential in the Republic of Croatia: Illustration Case Within FP7 Project Biomass Energy Europe     pdf    TXT     HR     EN 361
Kličić,H., S. Govorčin,T. Sinković, S. Gurda,T. Sedlar UDK 630* 812 (Pinus sylvestris L.)
Makroskopske karakteristike i gustoća drva bijelog bora (Pinus sylvestris L.) s područja Cazina u Bosni i Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 371
 
STRUČNI ČLANCI
     
Barčić, D., N. Panić UDK 630* 907
Ekološko vrednovanje u zaštićenom prostoru Parka prirode Kopački rit     pdf    TXT     HR     EN 379
Mayer, Željko UDK 630* 232 (Juglans nigra L.)
Osnivanje kultura crnoga oraha (Juglans nigra L.) generativnim načinom     pdf    TXT     HR     EN 391
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Muharica(Muscicapa striata Pall.)     PDF    TXT 398
Cerovečki,Zdravko
Stabljikava petoprsta(Potentilla caulescens L.)     PDF    TXT 399
Kranjčev, Radovan
Lokva na Diviski / Rt Kamenjak     PDF    TXT 399
 
AKTUALNO
     
Hrašovec,Boris
Reforma nastavnog programa na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu     PDF    TXT 400
Frković,Alojzije
Svijet šuma na poštanskim markama zemalja svijeta     PDF    TXT 403
 
OBLJETNICE
     
Skoko,Mladen
Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac, dvije obljetnice mature     PDF    TXT 407
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Idžojtić,M., M.Harapin
Simpozij Botanički vrtovi i arboretumi Hrvatske, Zagreb,30. svibnja 2011. godine     PDF    TXT 410
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Gračan, Joso
Dalibor Ballian i Davorin Kajba: Oplemenjivanje šumskog drveća i očuvanje njegove genetske raznolikosti     PDF    TXT 413
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 413

                UNDER CONSTRUCTION