broj: 7-8/2010        pdf (8,66 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
DALI I KAKO KORISTIMO BIOMASU KAO ENERGENT?     pdf    TXT     HR     EN 333
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Degmečić, D., T. Florijančić, K. Krapinec, D. Domić UDK 630* 156 (001)
Rogovlje srnjaka kao smjernica gospodarenja lokalnom populacijom     pdf    TXT     HR     EN 335
Barčić, D., V. Ivančić UDK 630* 116 + 425 (001)
Utjecaj odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec na onečišćenje okoliša     pdf    TXT     HR     EN 347
Sažetak: Neuređena odlagališta otpada osnovni su problem zaštite okoliša u Hrvatskoj. U svezi navedenim, komunalni otpad i odlagališta kao Jakuševec prestavljaju za pojedine gradove iznimno velike troškove. Njihov utjecaj na okoliš je nepovoljan jer uzrokuje zagađenje voda, tla i zraka uz stalnu opasnost za zdravlje ljudi. Početak rješavanja problema započinje sanacijom neuređenih odlagališta otpada. Nakon toga potreban je zaokret u odnosu prema otpadu. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom sastavni je doprinos svih zakonskih mjera i propisa. U tom sustavu smanjuje se otpad i povećava uporaba, što donosi materijalnu i energetsku korist. Na razini grada Zagreba i cijele države, u današnjim okolnostima provedba sustava daje višestruku korist u ekološkom i gospodarskom pogledu. U radu je dan prikaz odlagališta otpada Jakuševec, koje je složeni difuzni izvor onečišćenja i veliki je problem u pogledu mogućeg štetnog utjecaja na sve elemente okoliša, te je sanacija svakako bila neophodna. Zaštita podzemnih voda i zaštita zraka glavni su razlozi za uređenje odlagališta. Odlagalište otpada Jakuševec-Prudinec služilo je kao odlagalište komunalnog, neopasnog i industrijskog otpada Grada Zagreba i njegove okolice. Nekontrolirano odlaganje otpada na području današnjeg odlagališta otpada započelo je 1965. godine, a 1995. godine prostor odlagališta zauzima 80 ha. U tom je razdoblju neprimjereno odloženo 4,5 milijuna m3otpada, a do 2000. godine volumen odloženog otpada iznosio je 8 milijuna m3. Sanacija neuređene deponije otpada u uređeno sanitarno odlagalište završena je krajem 2003. godine. Odlagalište Jakuševec-Prudinec je od 1965. godine do početka devedesetih godina prošloga stoljeća zauzelo i zagadilo gotovo milijun m3tla (zemljanog materijala) i ozbiljno ugrozilo kakvoću pitke podzemne vode. Ovim istraživanjem prikazan je utjecaj odlagališta na podzemne vode te postupno širenje zagađenja prema istoku, što je potvrđeno pomicanjem granične linije zagađenja od Jakuševca prema Mičevcu, osobito u vrijeme promjenjivih hidrodinamičkih uvjeta u vodonosnom sloju. U radu su prikazani rezultati istraživanja uzročno-posljedične veze između odlagališta otpada Jakuševec i zagađenja podzemne vode (vidi slike 1–5). Sastav organskih zagađivala na odlagalištu Jakuševec upućuje na to da je ondje uz komunalni otpad, odlagan i otpad industrijskog podrijetla, koji sadržava brojne antropogene spojeve koji mogu nepovoljno utjecati na kakvoću podzemne vode. Stoga je nužno stalno praćenje dominantnih antropogenih spojeva u deponiranom otpadu i procjednim vodama.
Ključne riječi: grad Zagreb; odlagališni plin; procjedne vode; sustav gospodarenja otpadom
Jakovljević, T., G. Pánczél, M. Manninger, N. Potočić, I. Seletković, T. Dubravac, M. Gradečki-Poštenjak UDK 630* 160 (001)
Lišće obične bukve (Fagus sylvatica L.), referentni uzorak ICPforesta za međulaboratorijske usporedbe i njegova primjenjivost za određivanje ukupnog dušika i ugljika u lišću     pdf    TXT     HR     EN 361
Ballian, D., M. Memišević, F. Bogunić, N. Bašić, M. Marković, D. Kajba UDK 630* 164 (Quercus robur L.) (001)
Morfološka varijabilnost hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na području Hrvatske i zapadnog Balkana     pdf    TXT     HR     EN 371
Mešić, A., T. Gotlin Čuljak, T.Miličević UDK 630* 145.7 + 153 + 453 (001)
Dinamika populacije invazivne vrste Cameraria ohridella Deschka et Dimić (Lepidoptera: Gracilariidae) u središnjoj Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 387
Vasić, V., Z. Galić, M. Drekić UDK 630* 232.3 + 441 (001)
Učinkovitost i selektivnost nekih herbicida u rasadničkoj proizvodnji sadnica topola     pdf    TXT     HR     EN 395
Glavendekić, Milka UDK 630* 442 (001)
Parazitoidi i hiperparazitoidi Erannis Erannis defoliaria cl. (Lepidoptera, Geometridae) u hrastovim šumama     pdf    TXT     HR     EN 403
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Vlastelica(Himantopus himantopus L.)     PDF    TXT 411
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Glavaš, Milan
Park-šume grada Zagreba     PDF    TXT 412
Krstonošić, D., K. Sever, I. Alešković
Šumsko drveće i grmlje Hrvatske     PDF    TXT 415
Glavaš, Milan
Mikoze i pseudomikoze voćaka i vinove loze     PDF    TXT 416
Frković, Alojzije
Vodič kroz lovišta Primorsko-goranske županije     PDF    TXT 418
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 420
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Martinić, I., M. Landekić
Interforst 2010 – Stručni barometar aktualnog stanja šumarske tehnike     PDF    TXT 423
 
PRIZNANJA
     
Vlainić, Oliver
Spomen obilježja zaslužnim šumarima i šumarskim institucijama     PDF    TXT 428
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Idžojtić, Marilena
Dr. sc. Marko Zebec     PDF    TXT 431
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Dundović, Josip
Stručna ekskurzija šumara Karlovac u Austriju     PDF    TXT 434
 
IN MEMORIAM
     
Vlainić, Oliver
Mladen Tonković (1937 – 2010)     PDF    TXT 439

                UNDER CONSTRUCTION