broj: 7-8/2004        pdf (29,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200407 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
Brane i akumulacije – blagostanja ili razočaranja?     PDF    TXT     HR 361
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pilaš, I., Seletković, A. UDK 630* 181.3 + 581
Analiza režima podzemnih voda našičkih nizinskih šuma primjenom GRASS GIS alata     pdf    TXT     HR     EN 363
Trinajstić, I. UDK 630* 188
Nomenklaturno-sintaksonomska revizija kompleksa “Blechno-Fagetum (Ht. 1950) Marinček 1970” (Luzulo-Fagion)     pdf    TXT     HR     EN 375
Zečić, Ž., Poršinsky, T., Šušnjar, M. UDK 630* 305 + 242
Neki rezultati eksploatacije brdskih sastojina skupnim radom uz osvrt na izbor metode studija vremena     pdf    TXT     HR     EN 381
Prka, M. UDK 630* 523 (Fagus sylvatica L.)
Debljina kore obične bukve (Fagus sylvatica L.) u sječinama bjelovarske bilogore     pdf    TXT     HR     EN 391
Krejči, V., Dubravac, T. UDK 630* 231 + 226 (Quercus ilex L.)
Oplodnom sječom od panjače do sjemenjače hrasta crnike (Quercus ilex L.)     pdf    TXT     HR     EN 405
Crnković, S. UDK 630* 232.3 (Quercus robur L.)
Kvantitativne i kvalitativne osobine žira hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u sastojinama sliva rijeke Česme     pdf    TXT     HR     EN 413
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Zelić, J. UDK 630* 525 (quercus frainetto ten)
Preliminarne sortimentne tablice za hrast sladun (quercus frainetto ten)     pdf    TXT     HR     EN 431
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Drozd cikelj (Turdus philomelos Brehm)     PDF    TXT     HR 444
 
AKTUALNO
     
Klepac, Dušan
Nekoliko misli u prilog izradbe kodeksa o gospodarenju prirodnim šumama     PDF    TXT     HR 445
Frković, A.
Ljekovito bilje na poštanskim markama     PDF    TXT     HR 445
Ivančević, V.
Uskoro se otvara jedinstveni šumarski muzej u Krasnu, središtu naše najstarije šumarije     PDF    TXT     HR 447
Brežnjak, M.
Pilanarstvo – Hrvatski eksperimentalni pilanarski portal     PDF    TXT     HR 449
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Klepac, Dušan
Prikaz knjige “Stablo i okoliš”     PDF    TXT     HR 450
Grospić, F.
Alberi e territorio, L’Italia forestale e montana 4-5/2004.     PDF    TXT 452
Grospić, F.
Alberi e territorio, L’Italia forestale e montana 1-2/2004.     PDF    TXT 455
Vondra, V.
Osvrt i mišljenje o okončanom izdavačkom poduhvatu Hrvatski šumarski životopisni leksikon     PDF    TXT     HR 457
 
PORTRETI
     
Skoko, M.
Ivan Grigorijevič Jakovljev (1903 – 1997)     PDF    TXT     HR 459
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Ivančević, V.
Naše šumarstvo, po treći put zaredom, uspješno se predstavilo na Tršćanskom sajmu     PDF    TXT 464
Dundović, J.
11. Savjetovanje C.A.R.M.E.N., Forum 2004     PDF    TXT 466
Dundović, J.
Referat: “Korištenje šumske biomase u Republici Hrvatskoj”     PDF    TXT 468
Dundović, J.
3. Sastanak komercijalista srednjoeuropskih državnih poduzeća     PDF    TXT 472
uredništvo
Protuerozijska i zaštitna uloga šume i postupci njezina održavanja i unapređenja     PDF    TXT 475
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Jakovac, H.
Mr. sc. Stjepan Petreš, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 476
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Ivančević, V.
O ostvarenju uzgojnih radova na području Kotara Rijeka od 1957–60. godine     PDF    TXT     HR 479
Prilikom nedavnog pregleda oskudno sačuvane šumarske povijesne građe, za Šumarski muzej u Krasnu pronađen je jedan prilično opširni referat šumarske inspekcije Narodnog odbora kotara Rijeka, s tablicama o izvršenju uzgojnih radova po šumarijama na području kotara Rijeka u četverogodišnjem razdoblju (1957-60) petgodišnjeg plana pošumljavanja (1957-61). U preglednoj tablici posebno su prikazani planirani i ostvareni radovi pošumljavanja, melioracija i očetinjavanja po šumarijama u fizičkim i novčanim količinama. Planirane količine preuzete su iz društvenog plana privrednog razvoja kotara Rijeka, a izvršenje prema pismenom izvješću šumarija (Tablica I). Analiziranjem ukupno ostvarenih radova u odnosu na planirane, uočljiv je podbačaj pošumljavanja (57 %) i melioracije šuma (59 %) te znatni prebačaj očetinjavanja (180 %). Prema tim pokazateljima od sveukupno planiranog pošumljavanja 2.750 ha ostvareno je svega 1.562 ha (57 %). Među šumarijama rezultati pošumljavanja kreću se u širokom rasponu od 110 % (Šumarija Klana) do 28 % (Šumarija Jablanac). Ukupni rezultati melioracija vrlo su slični pošumljavanju, jer je od planiranih količina (2.750 ha) ostvaren tek neznatno veći iznos od 1.616 ha (59 %). Od planiranih količina najbolji rezultat ostvarila je Šumarija Opatija (102 %), a najslabiji Šumarija Rijeka (22 %). Očetinjavanje iskazuje najbolji rezultat, jer je od planiranih 500 ha ostvareno 900 ha (180 %). Od pojedinih šumarija najbolji rezultat je postigla Šumarija Skrad (320 %), a najslabiji Šumarija Crikvenica (27 %). Analizom ukupnih troškova i fizičkih izvršenja obračunati su prosječni troškovi po hektaru i to kod pošumljavanja 100.000 din/ha, očetinjavanja 10.000 din/ha i melioracija 12.000 din/ha. Analizom troškova pošumljavanja po šumarijama visoki iznos iskazuje Šumarija Novi (220.200 din/ha), a najniži Šumarija Zalesina (26.033 din/ha). Kod melioracija raspon se kreće od najviše 77.667 din/ha kod Šumarije Fužine, do 542 din/ha kod Šumarija Opatija. Troškovi očetinjavanja bukovih šuma kreću se od 16.494 din/ha kod Šumarije Senj, do 2.923 din/ha kod Šumarije Zalesina. Usporedbom između planiranih i ostvarenih fizičkih radova i financijskih pokazatelja uzgojnih radova po ha pojedinih šumarija uočljive su velike disproporcije. U komentaru izvješća izražava se sumnja u dostavljene podatke pošumljavanja pojedinih šumarija, koji vjerojatno ponegdje sadržavaju i popunjene površine. To je posljedica slabog razlikovanja pojma pošumljavanja od pošumljene površine. Takav način prikazivanja podataka utječe na smanjeno ostvarenje plana i povećanje troškova, koji će se otkloniti prilikom kolaudacije na terenu 1961. godine na kraju petgodišnjeg izvršenja plana. Do kraja petgodišnjeg plana predstoji još jedna godina, pa u tom razdoblju treba još pošumiti 1.154 ha i meliorirati 1.134 ha, za što je osigurano 75.000.000 din iz Fonda za unapređenje šuma. Iako će se u zadnjoj godini petgodišnjeg plana favorizirati jeftinija sjetva kod pošumljavanja plan se ipak neće ostvariti, već će se prolongirati za sljedeće razdoblje. S obzirom na prebačaj očetinjavanja (koji se može smatrati melioracijom) preostali korigirani plan melioracije šuma moguće je nadoknaditi očetinjavanjem bukovih šuma.
U dijelu referata o smjernicama i prijedlozima za budući rad iznose se zanimljiva zapažanja o dosadašnjem radu. Tako se ukazuje na propust u redoslijedu izrade plana, koji treba najprije definirati po izvorima i dinamici sredstava, pa tek onda po fizičkim vrijednostima (a ne obratno kao što se do tada prakticiralo). Nadalje, izboru površina prilikom pošumljavanja treba pokloniti puno pozornosti, kao i vrstama sadnica, i to u prvom redu brzorastućim vrstama, zajedno s tradicionalnim vrstama. Kao jedan od važnih momenata kod pošumljavanja naglašava se primjena poznate metode rada. Pri tomu se ukazuje na mogućnost substitucije pošumljavanja kao najskupljeg rada s melioracijom degradiranih šuma i šikara, kao sigurnijeg i znatno jeftinijeg rada. Očetinjavanje velikih površina bukovih šuma, ponajprije raznih degradacijskih stadija, posebno se favorizira unašanjem deficitarnih vrsta kao što su jela i smreka. Uspjehu pošumljavanja umnogome doprinosi stručno i praktično usavršavanje terenskog šumarskog osoblja kao trajnog zadatka. Također se pledira ponovno vođenje katastra pošumljavanja kao važnog dijela poslovanja šumarija i provedbe godišnje kolaudacije pošumljavanja poslije jesenskih obilnih kiša.
To su eto ukratko glavni dijelovi referata bez detaljnih opisa fizičkih i financijskih rezultata pojedinih šumarija i ukupnih iznosa. Iako ovaj slučajno pronađeni dokument ne otkriva ništa novo u ovim disciplinama, ipak u nekim elementima svjedoči o tadašnjem razvoju šumarstva. U njemu su iznesena razmišljanja tadašnjih šumara o pošumljavanju, melioraciji šuma i očetinjavanju bukovih šuma, od kojih su neka kasnije i potpuno napuštena. Uza sve to, objavljivanjem ovog dokumenta približili smo sadašnjoj generaciji šumara makar jedan segment nekadašnjih radova u šumarstvu od prije gotovo pola stoljeća. Ta etapa razvoja šumarstva svakako je utjecala na njegov daljnji razvoj do današnjih dana.

 
IZ INOZEMNOG ŠUMARSTVA
     
Rezo, Lj., Anđelić, I.
Položaj šumarstva u susretu s novim zakonom o šumama (snf bih 20/02)     PDF    TXT 481
 
IZLOŽBE
     
Jakovac, H.
Doživljaj Like i Velebita iz svijeta Karla Posavca     PDF    TXT     HR 485
Ivančević, V.
“125. Obljetnica Kraljevskog nadzorništva – Inspektorata”, u Senju (1878 – 2003)     PDF    TXT     HR 486
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Grospić, F.
Proljetne aktivnosti HŠD-a – Ogranak Zagreb – posjet Šumariji Vrbovec     PDF    TXT 488
Harapin, M.
Stručna ekskurzija “Šuma u školi i škola u šumi”     PDF    TXT 490
Ivančević, V.
Prof. dr. sc. Milan Glavaš detaljno obradio zaštitu šuma od požara i protupožarnu zaštitu na području Uprave šuma podružnice Senj od 1994–2003. godine     PDF    TXT 492

                UNDER CONSTRUCTION