broj: 7-8/2004        pdf (29,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200407 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
Brane i akumulacije – blagostanja ili razočaranja?     PDF    TXT     HR 361
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pilaš, I., Seletković, A. UDK 630* 181.3 + 581
Analiza režima podzemnih voda našičkih nizinskih šuma primjenom GRASS GIS alata     pdf    TXT     HR     EN 363
Trinajstić, I. UDK 630* 188
Nomenklaturno-sintaksonomska revizija kompleksa “Blechno-Fagetum (Ht. 1950) Marinček 1970” (Luzulo-Fagion)     pdf    TXT     HR     EN 375
Zečić, Ž., Poršinsky, T., Šušnjar, M. UDK 630* 305 + 242
Neki rezultati eksploatacije brdskih sastojina skupnim radom uz osvrt na izbor metode studija vremena     pdf    TXT     HR     EN 381
Prka, M. UDK 630* 523 (Fagus sylvatica L.)
Debljina kore obične bukve (Fagus sylvatica L.) u sječinama bjelovarske bilogore     pdf    TXT     HR     EN 391
Krejči, V., Dubravac, T. UDK 630* 231 + 226 (Quercus ilex L.)
Oplodnom sječom od panjače do sjemenjače hrasta crnike (Quercus ilex L.)     pdf    TXT     HR     EN 405
Sažetak: Rad ukazuje na probleme koji se javljaju pri provođenju “Propisa” iz 1994. godine, kako sve naše panjače treba obnavljati prirodnim putem po načelu oplodnih sječa. Pokus prevođenja sačuvane panjače hrasta crnike u viši sastojinski oblik, odnosno u stabilnu produktivnu sjemenjaču postavljen je 1997. godine na području Upravne šuma Podružnica “Buzet”, Šumarija “Pula”, Gospodarska jedinica “Pula”, odjel 71a. Tijekom zime 1996/1997. godine, proveden je zahvat u smislu naplodnog sijeka kojim je zastrtost tla krošnjama smanjena sa 85,0 % na 56,6 %. U jesen 1997. godine, nakon prethodno provedene ljetne njege, izmjera mladog naraštaja ukazuje na zadovoljavajući broj od 83.600 jedinki ponika i mlađeg pomlatka hrasta crnike po ha, visine do 30 cm. Međutim, već prve godine nakon sječe i provedene ljetne njege javljaju se brojni te po visini vladajući izdanci crnike i lovora iz panja, koji su 68 % u visinskom razredu iznad 30 cm.
Zimi 2000/2001. godine radi pomaganja razvoja mladog naraštaja hrasta crnike iz sjemena, načinjen je uzgojni zahvat intenziteta 32 % po drvnoj masi, kojom je zastrtost tla krošnjama smanjena na 49,7 %. Ljeti 2001. godine, provedena je njega uklanjanjem izdanaka iz panja, nepoželjnih vrsta drveća i grmlja. Te godine u jesen, već je 38 % (od 79.250 stabalaca) mladog naraštaja hrasta crnike iz sjemena uraslo u visinski razred od 31 do 130 cm.
Nakon što je u jesen 2002. godine ploha podijeljena na dva dijela (A i B) veličine 50 x 25 m, na bolje obnovljenom (B) dijelu zimi 2002.–2003. godine, proveden je dovršni sijek te njega sredinom ljeta. Na površini B, izmjerom kasno u jesen 2003. godine, utvrdili smo da se u mladoj sjemenjači 59,8 % od 140.200 stabalaca nalazi u visinskom razredu od 31 do 130 cm. Istom izmjerom utvrđeno je veliko povećanje (6 puta) izdanaka iz panja hrasta crnike nakon dovršnog sijeka. Tako velika pojavnost izdanaka iz panja hrasta crnike, kojima još treba pridodati ostale nepoželjne vrste drveća (posebice lovora) i grmlja, ukazuje na potrebitost daljnje intenzivne njege.
Novonastala prirodna sjemenjača hrasta crnike podignuta po načelu oplodnih sječa, održat će se samo uz stalnu i stručnu prisutnost šumara.

Ključne riječi: hrast crnike; njega; oplodna sječa; prirodna obnova; sjemenjača
Crnković, S. UDK 630* 232.3 (Quercus robur L.)
Kvantitativne i kvalitativne osobine žira hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u sastojinama sliva rijeke Česme     pdf    TXT     HR     EN 413
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Zelić, J. UDK 630* 525 (quercus frainetto ten)
Preliminarne sortimentne tablice za hrast sladun (quercus frainetto ten)     pdf    TXT     HR     EN 431
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Drozd cikelj (Turdus philomelos Brehm)     PDF    TXT     HR 444
 
AKTUALNO
     
Klepac, Dušan
Nekoliko misli u prilog izradbe kodeksa o gospodarenju prirodnim šumama     PDF    TXT     HR 445
Frković, A.
Ljekovito bilje na poštanskim markama     PDF    TXT     HR 445
Ivančević, V.
Uskoro se otvara jedinstveni šumarski muzej u Krasnu, središtu naše najstarije šumarije     PDF    TXT     HR 447
Brežnjak, M.
Pilanarstvo – Hrvatski eksperimentalni pilanarski portal     PDF    TXT     HR 449
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Klepac, Dušan
Prikaz knjige “Stablo i okoliš”     PDF    TXT     HR 450
Grospić, F.
Alberi e territorio, L’Italia forestale e montana 4-5/2004.     PDF    TXT 452
Grospić, F.
Alberi e territorio, L’Italia forestale e montana 1-2/2004.     PDF    TXT 455
Vondra, V.
Osvrt i mišljenje o okončanom izdavačkom poduhvatu Hrvatski šumarski životopisni leksikon     PDF    TXT     HR 457
 
PORTRETI
     
Skoko, M.
Ivan Grigorijevič Jakovljev (1903 – 1997)     PDF    TXT     HR 459
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Ivančević, V.
Naše šumarstvo, po treći put zaredom, uspješno se predstavilo na Tršćanskom sajmu     PDF    TXT 464
Dundović, J.
11. Savjetovanje C.A.R.M.E.N., Forum 2004     PDF    TXT 466
Dundović, J.
Referat: “Korištenje šumske biomase u Republici Hrvatskoj”     PDF    TXT 468
Dundović, J.
3. Sastanak komercijalista srednjoeuropskih državnih poduzeća     PDF    TXT 472
uredništvo
Protuerozijska i zaštitna uloga šume i postupci njezina održavanja i unapređenja     PDF    TXT 475
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Jakovac, H.
Mr. sc. Stjepan Petreš, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 476
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Ivančević, V.
O ostvarenju uzgojnih radova na području Kotara Rijeka od 1957–60. godine     PDF    TXT     HR 479
 
IZ INOZEMNOG ŠUMARSTVA
     
Rezo, Lj., Anđelić, I.
Položaj šumarstva u susretu s novim zakonom o šumama (snf bih 20/02)     PDF    TXT 481
 
IZLOŽBE
     
Jakovac, H.
Doživljaj Like i Velebita iz svijeta Karla Posavca     PDF    TXT     HR 485
Ivančević, V.
“125. Obljetnica Kraljevskog nadzorništva – Inspektorata”, u Senju (1878 – 2003)     PDF    TXT     HR 486
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Grospić, F.
Proljetne aktivnosti HŠD-a – Ogranak Zagreb – posjet Šumariji Vrbovec     PDF    TXT 488
Harapin, M.
Stručna ekskurzija “Šuma u školi i škola u šumi”     PDF    TXT 490
Ivančević, V.
Prof. dr. sc. Milan Glavaš detaljno obradio zaštitu šuma od požara i protupožarnu zaštitu na području Uprave šuma podružnice Senj od 1994–2003. godine     PDF    TXT 492

                UNDER CONSTRUCTION