broj: 7-8/2004        pdf (29,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
urednik
Brane i akumulacije – blagostanja ili razočaranja?     PDF    TXT     HR 361
Asit K. Biswas, direktor Centra trećega svijeta za upravljanje vodom napisao je u vodećem međunarodnom časopisu koji objavljuje radove o budućem razvoju vodnih resursa (Water Resources Development) članak pod naslovom – Dams: Cornucopia or Disaster? (Brane: izobilje ili propast?). Naš poznati hidrolog, znanstvenik svjetskoga glasa prof. dr. sc. O. Bonacci dao je u časopisu “Hrvatska vodoprivreda, srpanj – kolovoz 2004” slobodnu verziju prijevoda članka napisavši: “kako je riječ prije svega o iznimnom i intrigantnom dijelu napisanom od stručnjaka koji suvereno vlada ovom izazovnom i kontradiktornom problematikom vrlo zanimljivom i za naše prilike”. Iz Bonaccievog prijevoda izabrali smo u ovome uvodniku neke Biswasove sugestije i zaključke. Kako u nas postoje projekti zamašnih vodotehničkih zahvata: više brana na Dravi i Savi (na Dravi tri izgrađene) te plovnoga kanala Dunav-Sava, mišljenje iskusnoga svjetskog eksperta o ispravnom načinu pristupa izgradnji brana, može poslužiti kao dobar putokaz za vodotehničke zahvate posebno u osjetljivom nizinkom šumovitom krajobrazu. Biswas u početku navodi kako današnje rasprave o potrebi izgradnje ili štetnosti brana postaju sve više dogmatske i emocionalne i samim tim kontraproduktivne. Smatra da nije dobro isključivo jedno rješenje povezano s nastavkom izgradnje (investitor i dr.) ili potpunoga napuštanja iskorištavanja brana i akumulacija, za što se zalažu najradikalniji pobornici ekološkoga pokreta koji u cijelom svijetu postaje sve jači. Biswas je mišljenja kako je prihvatljivo riješenje sustavan pristup koji treba omogućiti identifikaciju svih teškoća koje nastaju izgradnjom brana, odnosno nastankom umjetnih jezera. Pritom se moraju procjeniti brojne varijante rješenja uzimajući u obzir i vrednujući socijalne, ekonomske, ekološke i druga gledišta ove složene problematike. Izbor najbolje varijante mora voditi računa o vremenskom mjerilu djelovanja sustava. Pritom se misli na činjenicu da svaka aktivnost izaziva pozitivne ili negativne posljedice. Iskustvo o branama i akumulacijama uglavnom je u cijelome svijetu podjednako. U prvim godinama djelovanja tih sustava pozitivne socijalne i ekonomske posljedice daleko premašuju ili barem guraju na stranu negativne ekološke i druge posljedice. S vremenom odnos se mijenja i na vidjelo izbijaju dugotrajne i često vrlo nepovoljne, ponajprije ekološke ali i ostale posljedice postojanja akumulacija. Biswas ističe kako je do sada izrađeno na tisuće studija utjecaja velikih brana, a da se na prste jedne ruke mogu nabrojiti studije ili izvješća stvarnih i opaženih utjecaja velikih brana poslije 5, 10, 15 ili više godina njihova postojanja i djelovanja. Zbog toga se čuju sve veći zahtjevi da Svjetska komisija za brane (World Commission ofDams, WCD) pripremi izvješća za brojne brane u raznim krajevima svijeta. Autor smatra da su do sada dana izvješća i analize u njima bila loša, jednostrana i dogmatski orijentirana ovisno o tome kojem je lobiju pripadao njihov autor, pa se dovodi u pitanje autoritet WCD-a. Biswas se zalaže za prekidanje sterilne rasprave "za i protiv brana" i okretanje rješavanju konkretnih rješenja. On je mišljenja da nije problem hoće li velike brane imati veliku ulogu u budućnosti, već napore treba usredotočiti na planiranje, projektiranje i izgradnju brana tamo gdje su one doista potrebne tj. tamo gdje će one dati maksimalne ekonomske, socijalne i okolišne dobiti te uzrokovati najmanje štete. Ujedno treba osigurati stalno praćenje svih njihovih pozitivnih i negativnih posljedica. Kako je Hrvatska posljednja europska oaza nizinskih šuma velike gospodarske i ekološke vrijednosti, smatramo da bi projektirane brane na Dravi i Savi trebalo posebno razmotriti sa stajališta nihova utjecaja na staništa nizinskih šumskih ekosustava te na šumske sastojine, i to u vremenskom mjerilu djelovanja sustava po staništima i šumskim zajednicama. Prof. dr. se. Branimir Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pilaš, I., Seletković, A. UDK 630* 181.3 + 581
Analiza režima podzemnih voda našičkih nizinskih šuma primjenom GRASS GIS alata     pdf    TXT     HR     EN 363
Trinajstić, I. UDK 630* 188
Nomenklaturno-sintaksonomska revizija kompleksa “Blechno-Fagetum (Ht. 1950) Marinček 1970” (Luzulo-Fagion)     pdf    TXT     HR     EN 375
Zečić, Ž., Poršinsky, T., Šušnjar, M. UDK 630* 305 + 242
Neki rezultati eksploatacije brdskih sastojina skupnim radom uz osvrt na izbor metode studija vremena     pdf    TXT     HR     EN 381
Prka, M. UDK 630* 523 (Fagus sylvatica L.)
Debljina kore obične bukve (Fagus sylvatica L.) u sječinama bjelovarske bilogore     pdf    TXT     HR     EN 391
Krejči, V., Dubravac, T. UDK 630* 231 + 226 (Quercus ilex L.)
Oplodnom sječom od panjače do sjemenjače hrasta crnike (Quercus ilex L.)     pdf    TXT     HR     EN 405
Crnković, S. UDK 630* 232.3 (Quercus robur L.)
Kvantitativne i kvalitativne osobine žira hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u sastojinama sliva rijeke Česme     pdf    TXT     HR     EN 413
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Zelić, J. UDK 630* 525 (quercus frainetto ten)
Preliminarne sortimentne tablice za hrast sladun (quercus frainetto ten)     pdf    TXT     HR     EN 431
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Drozd cikelj (Turdus philomelos Brehm)     PDF    TXT     HR 444
 
AKTUALNO
     
Klepac, Dušan
Nekoliko misli u prilog izradbe kodeksa o gospodarenju prirodnim šumama     PDF    TXT     HR 445
Frković, A.
Ljekovito bilje na poštanskim markama     PDF    TXT     HR 445
Ivančević, V.
Uskoro se otvara jedinstveni šumarski muzej u Krasnu, središtu naše najstarije šumarije     PDF    TXT     HR 447
Brežnjak, M.
Pilanarstvo – Hrvatski eksperimentalni pilanarski portal     PDF    TXT     HR 449
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Klepac, Dušan
Prikaz knjige “Stablo i okoliš”     PDF    TXT     HR 450
Grospić, F.
Alberi e territorio, L’Italia forestale e montana 4-5/2004.     PDF    TXT 452
Grospić, F.
Alberi e territorio, L’Italia forestale e montana 1-2/2004.     PDF    TXT 455
Vondra, V.
Osvrt i mišljenje o okončanom izdavačkom poduhvatu Hrvatski šumarski životopisni leksikon     PDF    TXT     HR 457
 
PORTRETI
     
Skoko, M.
Ivan Grigorijevič Jakovljev (1903 – 1997)     PDF    TXT     HR 459
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Ivančević, V.
Naše šumarstvo, po treći put zaredom, uspješno se predstavilo na Tršćanskom sajmu     PDF    TXT 464
Dundović, J.
11. Savjetovanje C.A.R.M.E.N., Forum 2004     PDF    TXT 466
Dundović, J.
Referat: “Korištenje šumske biomase u Republici Hrvatskoj”     PDF    TXT 468
Dundović, J.
3. Sastanak komercijalista srednjoeuropskih državnih poduzeća     PDF    TXT 472
uredništvo
Protuerozijska i zaštitna uloga šume i postupci njezina održavanja i unapređenja     PDF    TXT 475
 
NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
     
Jakovac, H.
Mr. sc. Stjepan Petreš, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 476
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Ivančević, V.
O ostvarenju uzgojnih radova na području Kotara Rijeka od 1957–60. godine     PDF    TXT     HR 479
 
IZ INOZEMNOG ŠUMARSTVA
     
Rezo, Lj., Anđelić, I.
Položaj šumarstva u susretu s novim zakonom o šumama (snf bih 20/02)     PDF    TXT 481
 
IZLOŽBE
     
Jakovac, H.
Doživljaj Like i Velebita iz svijeta Karla Posavca     PDF    TXT     HR 485
Ivančević, V.
“125. Obljetnica Kraljevskog nadzorništva – Inspektorata”, u Senju (1878 – 2003)     PDF    TXT     HR 486
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Grospić, F.
Proljetne aktivnosti HŠD-a – Ogranak Zagreb – posjet Šumariji Vrbovec     PDF    TXT 488
Harapin, M.
Stručna ekskurzija “Šuma u školi i škola u šumi”     PDF    TXT 490
Ivančević, V.
Prof. dr. sc. Milan Glavaš detaljno obradio zaštitu šuma od požara i protupožarnu zaštitu na području Uprave šuma podružnice Senj od 1994–2003. godine     PDF    TXT 492

                UNDER CONSTRUCTION