broj: 7-8/1997        pdf (32,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
B. Prpić
Baranjske šume i Kopački rit     PDF    TXT     HR 341
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Topić, V. UDK 630* 232.1 (001)
Upotrebljivost autoktonih listača pri pošumljavanju krša     pdf    TXT     HR     EN 343
Komlenović, N., Matković, N., Moćan, D., Rastovski, P. UDK 630* 48 (001)
Unos onečišćenja iz zraka u šumu bukve i jele (Abieti-fagetum "dinaricum") u predjelu Lividrage u zapadnoj Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 353
Orlić, S., Komlenović, N., Rastovski, P., Ocvirek, M. UDK 630* 232.1 + 569 (001)
Uspijevanje šest vrsta četinjača na lesiviranom tlu na području Bjelovara     pdf    TXT     HR     EN 361
Bojanin, S., Krpan, A. P. B. UDK 630* 369 + 379 (001)
Mogućnost tzv. visokoga i potpunog mehaniziranja sječe i izrade te mehaniziranja privlačenja drva u šumama Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 371
Sažetak: Primjena motornih lančanih pila za jednog radnika u Hrvatskoj iza 1960. godine predstavljala je prvu, ručno-strojnu fazu mehanizacije radova sječe i izrade. Iza toga javili su se u Europi višenamjenski strojevi za radove na sječi i izradi. Primjena se harvestera na sječi i izradi katkada smatra potpunom mehanizacijom ovih radova, dok se primjena procesora, kojima se drvo izrađuje bez obaranja stabala, smatra tek visokom mehanizacijom.

Pored navedenih strojeva uvađani su i strojevi za guljenje kore obloga drva.

Harvesteri i procesori namijenjeni su ponajprije za rad u prirodnim šumama i kulturama četinjača te u plantažama topola.

U novije se vrijeme harvesteri primijenjuju u Njemačkoj u bukovim prore- dnim sastojinama za obradbu stabala do uključivo 25 cm prsnog promjera.

U svezi s primjenom harvestera i procesora, treba uzeti u obzir da je u Hrvatskoj postotak drva četinjača u obujmu sječivoga drva približno 15 .

Svrha je ovoga rada istražiti mogućnost tzv. potpune i visoke mehanizacije pri sječi i izradi u mlađim, te visoke mehanizacije u kasnijim prorednim, te sječno zrelim sastojinama.

U svezi s mehanizacijom privlačenja pri sortimentnoj i deblovnoj metodi izrade, želim objasniti mogućnosti primjene zglobnih traktora, gusjeničnih traktora i forvardera. Zatim se raspravlja primjena tzv. clam-bunk i grapple- traktora. Raspravlja se i problem odvajanja sakupljanja drva od samog privlačenja te spajanja sakupljanja drva s obaranjem i izradom. Prikazuju se rezultati istraživanja sakupljanja drva vitlima montiranima na traktor te prijenosnim vitlima.
Ključne riječi: sječa i izrada; harvesteri i procesori; razina meha- niziranosti; sakupljanje drva; privlačenje; prijenosna vitla; traktori
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Pičman, D., Pentek, T. UDK 630* 381+ 383
Različite mogućnosti primjene geosintetika kao metode stabilizacije tla pri gradnji šumskih cesta     pdf    TXT     HR     EN 383
Skoko, M. UDK 630* 902.1
Fran Žaver Kesterčanek, velikan hrvatskog šumarstva     pdf    TXT     HR     EN 391
 
STRUČNI ČLANCI
     
Markotić, M. UDK 630* 907.1 : 231
Istraživanja obnove šuma hrasta crnike (Orno-Quercetum ilicis) na otočju Brijuni     pdf    TXT     HR     EN 405
Pleše Ivan - Lukeža UDK 630* 469
Ekološka problematika Gorskog kotara     pdf    TXT     HR     EN 415
Šimić, I. UDK 630* 431 + 439
Utjecaj fitocenoloških prilika na povećanje opožarene površine     pdf    TXT     HR     EN 425
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Prof. dr. sc. Kaštelan Macan, M.
Dopis iz Ministarstva razvitka i obnove (O daljnim prijedlozima proširenja Nacionalnih parkova)     PDF    TXT 430
Sikora, J.
Da li šumarstvo i u kojoj mjeri prijeti očuvanju prirodnih resursa     PDF    TXT 431
Getz, D.
Zašto sam protiv nacionalnog parka     PDF    TXT 432
Matezić, M.
Prilog raspravi o organizaciji šumarske službe u Hrvatskoj     PDF    TXT 433
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Frković, A.
2. Seminar o metodologiji utvrđivanja šteta od krupnih zaštićenih predatora     PDF    TXT 434
Sikora, J.
U povodu 50-te obljetnice Međunarodne komisije za topolu     PDF    TXT 437
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
M. Matezić - Priče bez naslova     PDF    TXT 439
Piškorić, O.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, god. 47 - br. 1-2 Zagreb 1997.     PDF    TXT 440
Piškorić, O.
Šumarski članci u Wissenschaftliche Zeitschrift 1996. godine     PDF    TXT 441
Piškorić, O.
Musik und Wald     PDF    TXT 442
 
OBLJETNICE
     
Jakovac, H.
30-ta obljetnica Velebitskog botaničkog vrta     PDF    TXT 442
Jakovac, H.
50-ta obljetnica postojanja i rada Šumarske škole Karlovac     PDF    TXT 446
Piškorić, O.
Dvije 75-te obljetnice u češkom šumarstvu     PDF    TXT 446
Piškorić, O.
150 godina Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 448
 
AKTUALNO
     
Getz, D.
Započeo je proces mirne reintegracije lovno-šumskog područja Baranje u ustavno-pravni sustav Republike Hrvatske     PDF    TXT 449
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Vodstvo Njemačkoga šumarskog društva u posjeti Hrvatskoj     PDF    TXT 453
Tomek, R.
U posjeti Sloveniji     PDF    TXT 455
 
IN MEMORIAM
     
Piškorić, O.
Franjo Presečki dipl. inž. šum. (1908-1996)     PDF    TXT 457
Pavelić, D.
Ivica Vukić dipl. inž. šum. (1945-1997)     PDF    TXT 459
Djelatnici ŠHB
Drago Blažević dipl. inž. šum. (1963-1997)     PDF    TXT 460

                UNDER CONSTRUCTION