broj: 7-8/1960        pdf (13,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=196007 and arb=1 order by id

 
PERSPEKTIVE RAZVOJA ŠUMOPRIVREDE JUGOSLAVIJE
     
Petrović Ljubomir, Mihajlović Novak
Uloga i zadaci inženjera i tehničara šumarstva i drvarske industrije u daljem razvitku komunalnog sistema kao i unapređenju šumarstva i industrije drveta     PDF    TXT 193
Bura Dimitrije
Organizacija savremene šumske proizvodnje (šumarstva) i nova dostignuća u nauci i tehnici     PDF    TXT 198
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Androić Milan
Argyresthia fundella — moljac jelinih iglica uzročnik sušenja jele u Gorskom Kotaru     PDF    TXT     EN 203
 
RAZNO
     
Eić Nikola
Perućica — naš prašumski rezervat     PDF    TXT     DE 216
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Podhorski Ivo
Kaptažni uzgoj topola u plantažama     PDF    TXT     DE 220
 
RAZNO
     
Vučković Nikola
Pravna razmatranja iz oblasti šumarstva     PDF    TXT     DE 223
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Klepac, Dušan
Jedna stara praktična metoda računanja prirasta u prebornim šumama     PDF    TXT     FR 228
 
FITOCENOLOGIJA
     
Gajić Milovan
O nekim karakteristikama asocijacije Querceto-Carpinetum Serbicum Rudski     PDF    TXT     DE 231
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Vidaković Mirko
Utjecaj gama-zraka na klijavost sjemena nekih konifera     PDF    TXT     EN 235
 
DRUŠTVENA PITANJA I VIJESTI
     
Androić Milan
Aktuelni zadaci i uloga stručnih organizacija u razvoju komunalnog sistema     PDF    TXT 245
Iz izvještaja tajnika Š.D.H.     PDF    TXT 249
Sjednica predsjedništva Saveza ITŠIDIJ     PDF    TXT 253
Godišnja skupština SITŠIDIH     PDF    TXT 253
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Knežević Đuro
Peti svjetski kongres šumara     PDF    TXT 254
Jedlovski Dušan
Institut za topole u Casale Monferrato     PDF    TXT 254
Knežević Đuro
Pauci u šumi     PDF    TXT 256
Knežević Đuro
Kroz šume SAD — Nesterov     PDF    TXT 257
 
DRUŠTVENA PITANJA I VIJESTI
     
Zaključci XVII. Plenuma SITŠIDIJ     PDF    TXT 261
Žukina Ivan
Rad šumarskog kluba Varaždin u 1959. godini     PDF    TXT 264
 
SAOPĆENJA
     
Kritić P.
Perspektivni razvoj suhe destilacije drveta u Jugoslaviji     PDF    TXT 268
 
DRUŠTVENA PITANJA I VIJESTI
     
Rudić Dragan
Četvrta godišnja skupština Društva lugara Hrvatske     PDF    TXT 271

                UNDER CONSTRUCTION