broj: 6/1950        pdf (11,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGAJANJE I ZAŠTITA ŠUMA
     
ing. B. Jovković
Prvi rezultati radova na poljozaštitnim šumskim pojasima u Makedoniji     PDF    TXT 221
prof. R. David (prevod B. Pejoski)
Ostvareno je pošumljavanje primorskog bora reznicama     PDF    TXT 235
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, TEHNOLOGIJA DRVETA, MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA
     
J. Starčević
Racionalizacija unutrašnjeg transporta — poluga za unapređenje proizvodnje     PDF    TXT 242
 
UZGAJANJE I ZAŠTITA ŠUMA
     
ing. Lj. Marković
O unapređenju i proširenju naših borovih šuma i njihovom racionalnom iskorištavanju     PDF    TXT 252
 
RAZNO
     
ing. I. Spaić
Đuro Tomšić +     PDF    TXT 268
M. Milošević-Brevinac
Kad se ukaže potreba narod sam ograničava broj koza, a sa brsta prevodi kozu više na ishranu pićom     PDF    TXT 269
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
B. Pejoski
Ekskurzija studenata šumarstva Skopskog Zemjodelsko-šumarskog fakulteta     PDF    TXT 270
 
STRANA STRUČNA ŠTAMPA
     
Šafar
Biološko popravljanje plodnosti tla pri uzgajanju smrekovih šuma (ruski-franc.)     PDF    TXT 271
 
IZ STRUČNE ŠTAMPE DOMAĆA STRUČNA ŠTAMPA
     
M. Ljujić
Bilten Ministarstva šumarstva i Ministarstva drvne industrije NR Srbije     PDF    TXT 272
J. Šafar
Zaštita prirode 1950.     PDF    TXT 273
 
STRANA STRUČNA ŠTAMPA
     
R. Benić
Armstrong F. H.: Flooring softwoods-their wear and anatomical structure.     PDF    TXT 273
D. Klepac
Jerram: A textbook on Forest Management     PDF    TXT 275
D. K1epac
Annales de 1´école nationale des eaux et forets et de la station de recherches et experiences forestieres, Nancy, 1940—l949.     PDF    TXT 276
D. Klepac
Bulletin trimestriel-sociéte forestiere de franche-comté et des provinces de l´est.     PDF    TXT 276

                UNDER CONSTRUCTION