broj: 6/1894        pdf (11,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Zakon od 26. ožujka 1894. kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim javnim nadzorom     PDF    TXT 239
Piše P. Agjić, šumar
Pošumljivanje kod I. banske imovne obćine.     PDF    TXT 245
Proračun kr.württemb. šumarske uprave za godine 1893. i 1894.     PDF    TXT 256
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — P. n. g. J. Novaković. — † Dr. Frid. Judeich. — † Jakob Furlan.     PDF    TXT 265
 
Družtvene viesti:
     
Zapisnik sjednice upravlj. odbora hrv.-slav. šum. družtva od 21. siečnja 1894. — Sjednica upravlj. odbora šum. družtva obdržavana dne 6. svibnja 1894. — Poklonstvo kod svietloga bana. — Hrv. planinsko družtvo u Zagrebu     PDF    TXT 267
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
U zaštitu ribo- i rakolova.     PDF    TXT 271
 
Lovstvo:
     
Ubijen vuk. — Lov na izložbi u Chicagu. — Izkaz divljači postrieljane u lovištih dobra "Zelendvor". — Obuka psa na čovjeka i apportiranje. — Biba (morska kokoš) — Ponovno uvedenje lova sa sokoli     PDF    TXT 273
 
Različite viesti:
     
Visina mora i temperatura tla. — Uspjeh višega drž. šum. izpita. — Klimatski učinci šumah na okoliš. — Zločinstvo umorstva na lugaru. — Hranitbeni odnošaji vladajućih, suraslih i podtištenih stabala. — O pokrivanju razsadnika vegetabilnim materialom. — Udaranje munje u drveće — Uzrast hrasta i bukve u mješovitih sastojinah. — Ustrojenje novih šumskih upravah u Srbiji     PDF    TXT 276
 
Sitnice:
     
Kritični dani godine 1894.— Najstariji herbarium na svietu. — Gorostasi bilinskoga svieta     PDF    TXT 286
Dopisnica predsjedničtva šumar. družtva: Poziv. — Objava o kongresu za zdravstvo i demografiju.     PDF    TXT 287
Natječaji. — Oglas.     PDF    TXT 288

                UNDER CONSTRUCTION