broj: 6-8/1982        pdf (21,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Brinar, M. UDK: 630* 2 : 575.2 : 582.47 (497.1). 001 Abies pectinata DC
O divergentnosti nekih fizioloških osobina različitih provenijencija jele (Abies pectinata DC) na području Jugoslavije     PDF    TXT 207
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Kraljić, B. UDK: 331.214.7 : 630* (497.1). 001/2
Utvrđivanje osobnih dohodaka na temelju efekata minulog rada i njihova raspodjela na pojedine radnike u šumarstvu     PDF    TXT 221
 
FOTOGRAFIJE IZVAN TEKSTA
     
Isajev I. P.
Sastojina crnog bora prašumskog tipa u predjelu Duvnica (Višegrad)     PDF    TXT 230
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Sabadi, R., Jakovac, H. UDK: 630* 56 : 338.911 (497,13). 001/2
Sirovinski izvori prerade drva u SR Hrvatskoj     PDF    TXT 231
 
FOTOGRAFIJE IZVAN TEKSTA
     
Isajev, I. P.
Pomlađena sječina crnoborove sastojine nedaleko Vardišta (Višegrad)     PDF    TXT 252
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Kišpatić, J., Glavaš, M. UDK: 634.48 (497.13) Sambucus nigra L.
Uzgoj crne bazge i koristi od nje     PDF    TXT 253
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
Karavla, J. UDK: 641.3 : 630*283 (497.13)
Autohtona šumska dendroflora kao mogući izvor hrane —     PDF    TXT 263
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA
     
Piškorić, O.
Što je s našim plantažama topola?     PDF    TXT 275
 
IZ PRAKSE ZA PRAKSU
     
Crnković, D.
Kontrola brojnosti i suzbijanje miševa na području SŠGO »Slavonska šuma« Vinkovci.     PDF    TXT 277
 
OSVRTI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Piškorić, O.
Šumsko-uzgojni radovi od 1961. do 1980. godine i zaštita šuma od požara u Jugoslaviji.     PDF    TXT 279
 
IZ DRUGIH REPUBLIKA
     
K. A.
Odlikovanje profesora i Šumarske škole u Kavadarcima     PDF    TXT 283
 
ŠUMARSTVO DRUGIH ZEMALJA
     
Kišpatić. J.
Herbicidi 2. 4. 5-T u SR Njemačkoj ponovo u upotrebi . .     PDF    TXT 285
Klepac, D.
O luksenburškim šumama u povodu Simpozija IUFRO Grupe S 4.04 za uređivanje šuma od 16. do 20. 05. 1982. (Luksemburg) . .     PDF    TXT 287
Hribljan, B.
Kamerun i njegove šume.     PDF    TXT 295
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Vidaković, M.
Vukičević, E.: Dekorativna dendrologija, II dopunjeno izdanje     PDF    TXT 309
Piškorić, O.
GORSKI KOTAR, Delnice 1981.     PDF    TXT 310
Piškorić, O.
ACTA BIOLOGICA IUGOSLAVICA, Serija A — Zemljište i biljke Vol. 30, No 2 i Serija D — Ekologija Vol. 15, No 2.     PDF    TXT 314
Mikloš, I.
PRIRODA, šk .god. 1979/80, 1980/81, 1981/82.     PDF    TXT 315
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Mikloš, I.
BOLETIN de la Bstanciol central de ecologia, br. 17. i br. 18     PDF    TXT 317
Hruška, B.
LESNICKÂ PRACE, 1981     PDF    TXT 319
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
ZAPISNIK PLENUMA SITŠDI HRVATSKE održanog 30.06.1982. u Zagrebu     PDF    TXT 327
ZAPISNIK 1. sjednice I.O. Saveza ITŠDIH, održane 20.01.1982.     PDF    TXT 349
ZAPISNIK 2. sjednice I.O. Saveza ITŠDIH, održane 25.02.1982.     PDF    TXT 351
ZAPISNIK 3. sjednice I.O. Saveza ITŠDIH, održane 15.05.1982.     PDF    TXT 353

                UNDER CONSTRUCTION