broj: 5/1909        pdf (10,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Napisao A Kern.
Gospodarstvena osnova za šumu kr. i slob. glavnoga grada Zagreba.     PDF    TXT 161
Napisao Petar Manojlović, šum. pristav
Uredjenje preborne šume.     PDF    TXT 175
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Premještaji. — Umrli     PDF    TXT 184
 
Zakoni i naredbe:
     
GOGLIA, Antun
Kod zemljištnih zajednica, koje nisu konačno uredjene prema ustanovama zakona od 25. travnja 1894. (o uredjenju zem. zajednica), nuždno je za pravovaljanost zaključaka glavne skupštine ovlaštenika, da je nanj pristala nadpolovična većina svih ovlašteničkih glasova. — Povjerenstvena izaslanja urednika kr. kotar, oblasti na teret zemljištnih zajednica u svrhu sastava proračuna, te izpitanja zaključnih računa. — Pristojbe obćinskih organa kada sudjeluju kod potrage za kriomčarenim šum. proizvodima, te kod prisilnoga ućerivanja šumskih odšteta. — Kako i na čiji trošak ima se oblastima odpremati zapljenjeno šumsko orudje. — Razdioba šumskih glavnica zemljištnih zajednica, odnosno doznaka šumskih tangenta tih glavnica, odpadajućih župnim nadarbinama, učiteljima i bilježnicima.     PDF    TXT 187
 
Knjižtvo:
     
Šematizam gospodarskih i šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije. — Šumarski glasnik. List za šumarstvo i šumsku industriju, organ srpskog šumarskog udruženja.     PDF    TXT 192
 
Različite viesti :
     
Predavanja za praktične šumare na c. kr. visokoj školi za kulturu tla u Beču — Gradnja šumske željeznice. — Status kr. držav. šumarskih činovnika u kraljevini Ugarskoj prema proračunu za g. 1909. — Izpit za činovnike računarske struke kod gospodarstvenih ureda imovnih obćina u bivšoj hrv.-slav. vojnoj Krajini. — Elementarna nepogoda uslijed poplave. — Elementarne nepogode uslijed sniega i leda. - O otrovu naših vodozemaca. — Naputak za sastav gospodarstvenih osnova i programa. — Izkaz o uplaćenoj članarini p. n. gg. članova I. razreda i članova podupirajućih, te uplaćene predbrojnine za „Šum. list" u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 1909. — Austrijski 23. šumarski kongres 1909. — Ispravak     PDF    TXT 194
Uplata članarine. — Molba. — Dopisnica uredništva.     PDF    TXT 200

                UNDER CONSTRUCTION