broj: 5/1894        pdf (9,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Osnova zakona o uredjivanju bujicah (vododerinah)     PDF    TXT 199
Odnošaji anatomičkog sastava drva prama stvaranju godovah i tehničkim svojstvima drva     PDF    TXT 211
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Uspjeh višjega državnoga šumarskoga izpita     PDF    TXT 218
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upr. odbora sazvana na 6. svibnja     PDF    TXT 218
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Zakon, kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko-gospodarenje u šumah stojećih pod osobitim javnim nadzorom zadobio je previšnjim riešenjem od 26. ožujka o. g. previšnju sankciju. — Glede preinačenja glavnih uporabnih osnovah u šumah imovnih obćinah izdala je kr. zem. vlada pod 7. ožujka o. g. br. 1529. normat. naredbu. — Krajišnici, kojim pripada pravo drvarije u državnih šumah, gdje još nije provedena dioba šume izmedju države i krajiških obćinah, nepočinjaju uzimanjem drva bez doznake ili sa mjesta, gdje im nije drvo doznačeno, kradje, već šumski prekršaj, koj spada pod nadležnost političkih oblastih. (Žalba ništovna na obranu zakona)     PDF    TXT 218
 
Lovstvo:
     
Nedjelni lovci u Češkoj. — Gojenje kunićah. — Ubijen vuk. — Kako pobijam lisice. — O padavici lovačkih pasah. — Oblik i smještaj ptičjih jaja u gniezdih. — Nješto o lovu u karlovačkom kotaru. — Šumska grahorica. — Izkapanje jazavacah u Križevcih (g. prof. P.) — Uspjeh lova na šljuke u D. Miholjcu s proljeća 1894. — Nj. ces. i kr. Visost Nadvojvoda Franjo Ferdinand u Opeki     PDF    TXT 222
 
Različite viesti.
     
Stari hrast. — Kako se razpoznaje ljetno i zimsko drvo? — Štetnost uporabe lišća za stelju. — Kako da se očuva drvo od crvotoči ? — O uplivu šume na odticanje vode. — Razkužujuća moć luga. — Tati provalili u ured imovne obćine brodske. — Krmljenje sa granjem. — O uzgajanju inozemnih četinjačah. — Pošumljuj planine sjetvom. — Prof. dr. Schmoller svojim djakom     PDF    TXT 228
 
Sitnice:
     
Šumski požari     PDF    TXT 234
Zaključni računi: Stanje mirovinske zaklade činovnikah krajiških imovnih obćinah koncem god. 1893. — Zaključni račun mirovinske zadruge lugaru I. banske imovne obćine za godinu 1893.     PDF    TXT 234
Natječaji.     PDF    TXT 235
Oglasi.     PDF    TXT 236
Najvećoj sirotinji u prilog (sljepcem).     PDF    TXT 237
Dražbeni oglas o zakupu lova (Na omotu).     PDF    TXT 238

                UNDER CONSTRUCTION