broj: 5-6/2013        pdf (4,26 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
ŠUMARSTVO SA I BEZ NAKNADE ZA OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA     pdf    TXT     HR     EN 277
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Krešimir Greger, Ksenija Šegotić, Tomislav Grladinović, Kristina Bičanić, Ivana Perić UDK 630* 836 (001)
RANGIRANJE KRITERIJA PRI UTVRĐIVANJU SPOSOBNOSTI TEHNOLOŠKOG PROCESA U PROIZVODNJI NAMJEŠTAJA     pdf    TXT     HR     EN 279
Branislav Trudić, Marko Kebert, M. Boris Popović, Dubravka Štajner, Saša Orlović, Vladislava Galović, Andrej Pilipović UDK 630* 165
UTJECAJ ONEČIŠĆENOSTI TLA TEŠKIM METALIMA NA KLONOVE TOPOLA IZ SRBIJE     pdf    TXT     HR     EN 287
Sažetak
Oksidacijski stres je poznat kao narušena ravnoteža između antioksidacijskog mehanizma zaštite i proizvodnje reaktivnih kisikovih vrsta, što može negativno utjecati na normalne biološke i metaboličke procese u živim organizmima, kao na primjer kod topola. U cilju opstanka, aerobni organizmi su stekli mehanizme antioksidacijske zaštite, gdje su od enzimskih najistraženije aktivnosti antioksidativnih enzima kao što su katalaze, peroksidaze, glutation peroksidaze i superoksid dismutaza. Fitoremedijacija je obećavajuća biotehnička metoda čišćenja zagađenih tala raznim onečišćujućim tvarima poput: teških kovina, organskih kontaminanata, pesticida i dr. Do danas, topole su pokazale potencijal za regeneraciju onečišćenih tala tijekom fitoremedijacijskog procesa.
Biokemijsko profiliranje statusa oksidacijskog stresa u drvenastim biljkama nije često istraživana u Srbiji i stoga je cilj ovoga pokusa bio ispitati utjecaj različitih koncentracija tri jona teških kovina, Ni3+, Cu2+ i Cd2+ na razinu oksidacijskog stresa tri klona, dvije različite vrste topole (Populus euramericana-M1; PE 19/66 i B-229 oba Populus deltoides vrsta). Biokemijski parametri za određivanje razine oksidacijskog stresa su: lipidna peroksi­dacija (LPx), test redukcijske snage željeza (FRAP), superoksid dismutaze (SOD) aktivnost i sadržina topivih
bjelančevina. Ovi rezultati mogli bi dati smjernice u odabiru klonova iz kolekcije Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu Univerziteta u Novom Sadu za buduće fitoremedijacijske uporabe ovih genotipova topola. Pješčano fluvisol tlo u pokusnim posudama je zagađeno različitim tretmanima teških kovina, koji su prikazani u tablici 1. Biljni ekstrakti izrađeni su od 2 g biljnog materijala (izbojci) i homogenizirani s kvarcnim pijeskom i suspenzirani u 10 cm3 0,1 mol/dm3 K2HPO4 pH 7,0. Homogenati su centrifugirani za 10 min na 4000 g (Quy Hai sur., 1975). Sva očitavanja apsorbancija za sadržaj topivih proteina, SOD i FRAP odrađeno pomoću Janway UV / VIS spektrofotometra 6505 i za čitanje količine nastalog MDA korišten je višefrekvencijski Spectrum Termo Corporation.
Sve analize izvedene su u tri ponavljanja. Statistička usporedba između uzoraka izvedena je u programu Statistica 9, koristeći Duncan test, s statističkom značajnosti p <0,05. Dobiveni rezultati prikazani su grafički preko histograma (slike 1. do 4.) i iznad njih su slova koja označuju statistički značajne razlike između rezultata i kontrola (od a do e).
Usporedni postotak je izračunat prema formuli: Δ (%) = (100 * uzorak / kontrola) –100, gdje vrijednosti mogu rezultirati pozitivno (+) ako je došlo do povećanja u odnosu na kontrolu i rezultiralo negativno (–), ako je došlo do smanjenja u odnosu na kontrolu.
Trudić i sur. (2012) analizirali su kroz iste metode okdisacijskog stresa ekstrakte lišća i korijena spomenutih klonova topola. Uspoređujući ove rezultate, B229 klon je kroz lišće i korijenje pokazao više prihvatljiv antioksidacijski odgovor, dok je, u ovom istraživanju, M1 klon pokazao najprihvatljivije antioksidacijske odgovore kroz ekstrakte izbojaka. Parametri iz Pilipović i sur. (2012), Trudić i sur. (2012) i naše studije, mogu predstavljati udružen fiziološki i antioksidacijski marker sustav za buduće različite fitoremedijacijske primjene ovih klonova na tlima onečišćenim raznim tvarima.
Rezultati ovog istraživanja mogu ukazati na genotipske specifičnosti svih ispitivanih biokemijskih parametara i obilježava klonove topola, kao što je M1 kao primarni, a B229 klon kao potencijalno sljedeći u primjeni fitoremedijacije tala onečišćenih teškim kovinama. Ipak, za stjecanje novih, dubljih rezultata u vezi s oksidacijskim stresom izazvanim onečišćavanjem tala teškim kovinama, potrebne su dalje in vitro antioksidacijske analize.

Ključne riječi: klonovi topola; oksidacijski stres; fitoremedijacija; izbojci
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Behiye Banu BILGEN, Murat ALAN, Yusuf KURT UDK 630* 165
ZNAČAJ EFEKTIVNOG BROJA KLONOVA U KLONSKIM SJEMENSKIM PLANTAŽAMA: KOMPARATIVNO ISTRAŽIVANJE ZA SEDAM CRNOGORIČNIH VRSTA U TURSKOJ     pdf    TXT     HR     EN 297
M. Georgieva, G. Georgiev, D. Pilarska, P. Pilarski, P. Mirchev, I. Papazova-Anakieva, S. Naceski, P. Vafeidis, M. Matova UDK 630* 453
PRVI NALAZ ENTOMOPHAGA MAIMAIGA (ENTOMOPHTHORALES: ENTOMOPHTHORACEAE) U POPULACIJAMA LYMANTRIA DISPAR U GRČKOJ I REPUBLICI MAKEDONIJI     pdf    TXT     HR     EN 307
 
STRUČNI ČLANCI
     
Željko Španjol, Roman Rosavec, Damir Barčić, Josipa Filipović UDK 630* 43
ŠUMSKI POŽARI NA PODRUČJU UPRAVE ŠUMA PODRUŽNICA SENJ 1991–2009.     pdf    TXT     HR     EN 313
Marilena Idžojtić, Igor Poljak, Marko Zebec UDK 630* 271
DETERMINACIJA DRVEĆA I GRMLJA U ARBORETUMU LISIČINE U OKVIRU PROJEKTA OBNOVE – 2. DIO     pdf    TXT     HR     EN 325
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
JELOVA SJENICA (Parus ater L.)     PDF    TXT 334
 
AKTUALNO
     
Vlado Šoštarić
ZAŠTO I DO KADA TAKO?     PDF    TXT 335
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Igor Anić
Odjeci 2011. – Međunarodne godine šuma: objavljen Zbornik radova znanstveno-stručnoga skupa u Vinkovcima     PDF    TXT 336
Boris Vrbek
Nikola Pernar, Darko Bakšić i Ivan Perković: Terenska i laboratorijska istraživanja tla – priručnik za uzorkovanje i analizu     PDF    TXT 338
Alojzije Frković
DIVJAD IN LOVSTVO – VELIKI SLOVENSKI ENCIKLOPEDIJSKI LOVAČKI PRIRUČNIK     PDF    TXT 339
Milan Glavaš
OPŠTA ENTOMOLOGIJA     PDF    TXT 341
Frane Grospić
L’ITALIA FORESTALE E MONTANA     PDF    TXT 345
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Alojzije Frković
SEKCIJA ŠUMARA GORANA UMIROVLJENIKA NA SUSRETU U VRBOVSKOM     PDF    TXT 347
Damir Delač
ZAPISNIK 117. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA     PDF    TXT 351
 
KORICE
     
Boris Hrašovec
Saturnia pyri – veliko noćno paunče, golijat među domaćim leptirima i vrijedan element očuvanosti naših šuma     PDF    TXT 361

                UNDER CONSTRUCTION