broj: 5-6/1998        pdf (21,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=199805 and arb=1 order by id

B. Prpić
O OSJETLJIVOSTI ŠUME U KRAJOBRAZU HRVATSKOGA JADRANSKOG PRIMORJA     PDF    TXT     HR 204
Povezano uz raspravu o planu žirenja, ispaše i brsta "Hrvatskih šuma" u području uprava šuma Senj, Buzet i Split, želim se uključiti u raspravu koju je pokrenuo inž. Tomislav Starčević u prošlome broju "Šumarskog lista", u rubrici Izazovi i suprotstavljanja te nastavku u ovome broju. Ponukan raspravama na više skupova o sredozemnoj šumi i ekstenzivnome stočarstvu tijekom mojega radnog vijeka te rezultatima mnogih autora i vlastitih istraživanja, želim se uključiti u ovo, više gospodarsko, nego šumarsko pitanje. Prema šumarskim podacima u primorskome kršu Države Hrvatske od Istre do Dubrovnika, šume i šumskih zemljišta ima 531.521 ha, od kojih 35% otpada na preborne šume bukve i jele, dakle na visoki krš, dok 325.733 ha otpada na mediteranske i submediteranske šume crnike, medunca i duba. Očit je nedovoljan udjel šuma u krajobrazu koje bi trebale osigurati ekološku i socijalnu, a posebice turističku funkciju šume u ovome izuzetno vrijednome prostoru. Uvjeren sam kako je posljednji trenutak za donošenje strategije razvoja šume hrvatskoga Sredozemlja. Želimo li učinkovit hidrološki, protuerozijski i klimatski utjecaj šume u medunčevu i dubovu pojasu, treba nam 50 postotna šumovitost, a od granice primorske bukve šume do grebena Dinarida, šuma bi trebala pokrivati više od 70% površine. U crnikinu arealu Primorske Hrvatske, važno je svako stablo i svaki grm, dok je šumovitost potrebno uskladiti s ciljevima turističkoga i urbanoga šumarstva. Sigurno je, međutim, kako je današnje šumarstvo u oštroj suprotnosti s ekstenzivnim stočarstvom te se oni ni u kojem slučaju ne mogu razvijati na istoj površini. To, međutim, ne isključuje stočarstvo koje se razvija na površinama izvan državne šume, na poljodjelskom zemljištu sa šumom koju će za potrebe stočarstva uzgajati šumar. Predlažem stoga što skoriju raspravu o tome problemu u našoj stručnoj udruzi. Prof. dr. sc. B. Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Trinajstić, I., Kamenjarin, J. UDK 630* 188 (Quercus ilex l.) 001.
Fitocenološko-sintaksonomska istraživanja vazdazelenih šuma česmine (Quercus ilex 1.) na otoku Čiovu     pdf    TXT     HR     EN 207
Orlić, S. UDK 630* 232. 1. 001.
Međunarodni pokus provenijencija sitkanske smreke (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 213
Saniga, M. UDK 630* 231. 001.
Struktura i regeneracijski procesi izabranih tipova prebornih šuma s pretežitim učešćem smreke u Slovačkoj     pdf    TXT     HR     EN 221
Pičman, D., Pentek, T. UDK 630* 383 + 432.1 : 651. 001.
Raščlamba normalnog poprečnog profila šumske protupožarne ceste i iznalaženje troškovno povoljnijih modela     pdf    TXT     HR     EN 235
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Getz, D. UDK 630* 156 + 907.1
Zaštita prirode Beljskoga lovišta (parka prirode i posebnoga zoološkog rezervata Kopački rit) u kontekstu povijesnih zbivanja na tlu Baranje od druge polovice 18 stoljeća do Domovinskoga rata 1991-1995. godine     pdf    TXT     HR     EN 245
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Milković,I.
O paši, žirenju i brstu u šumama; za ili protiv?     PDF    TXT 261
Starčević, T.
Ponoviti ću svoje; PROTIV!     PDF    TXT 263
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Frković, A.
Čije je to djelo, priručnik za prepoznavanje tragova predatora na žrtvi     PDF    TXT 263
Dundović, J.
Österreichische Forst Zeitung: Temeljno preustrojstvo austrijskih saveznih šuma     PDF    TXT 266
Mikloš, I.
Acta Facultatis Ecologiae Zvolenů     PDF    TXT 271
Mikloš, I.
Monti e boschi, 1. siječanj - veljača 1998.     PDF    TXT 271
Sabadi, R.
Lexicon Silvestre - višejezični šumarski rječnik     PDF    TXT 273
Jakovac, H.
Hrvatski inovator br. 4     PDF    TXT 276
 
ODLIKOVANI ŠUMARSKI STRUČNJACI
     
(posmrtno) dr. sc. N. Komlenović, prof. dr. sc. A. Krstinić, dr. sc. B. Mayer, dr. sc. P. Rastovski, mr. sc. Z. Perić i mr. sc. G. Bušić     PDF    TXT 277
 
PRIZNANJA
     
Akademik Dušan Klepac, Svjetski čovjek godine 1997     PDF    TXT 278
Gračan, J.
Šumarski institut Jastrebarsko, Priznanje prigodom Svjetskog dana zaštite okoliša     PDF    TXT 279
 
NAGRADE ZA ZNANOST
     
ZV ŠI Jastrebarsko.
Obrazloženje poticaja za podjelu godišnje nagrade za značajno znanstveno dostignuće dr.sc. Josi Gračanu     PDF    TXT 280
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Prpić, B.
Prilagodba poljoprivrede i šumarstva klimi i njenim promjenama, HAZU.     PDF    TXT 285
Prpić, B.
Medunarodna konferecija, Održivo gosp. korištenje nizinskih rijeka i zašt. prirode i okoliša.     PDF    TXT 288
Anić, I.
U susret Interforstu ´98.     PDF    TXT 288
Kušan, V.
Međunarodni znanstveni skup "Sto godina fotogrametrije u Hrvatskoj"     PDF    TXT 290
Kajba, D.
1. sastanak za kulture u kratkim ophodnjama     PDF    TXT 291
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Husak, D.
Stručna ekskurzija i posjet kolegama, članovima HŠD-a ogranak Vinkovci     PDF    TXT 292
Jakovac, H.
20. lipnja Dan hrvatskog šumarstva     PDF    TXT 294
 
IN MEMORIAM
     
Matić, S.
Prof. dr. sc. Štefan Korpel (1926 -1997)     PDF    TXT 296
HŠD - ogranak Ogulin.
Branko Sabljak, dipl. inž. šum. (1965 -1998)     PDF    TXT 297
HŠD - ogranak Ogulin.
Miroslav Družić dipl. inž. šum. (1962 - 1998)     PDF    TXT 298
HŠD - ogranak Ogulin.
Boro Gašparović (1960 -1998)     PDF    TXT 298
Presečan, M.
Mijo Kovačević, dipl. inž. šum. (1953 - 1998)     PDF    TXT 299
Gregurec, J.
Ivan Švarc, dipl. inž. šum. (1960 - 1998)     PDF    TXT 300

                UNDER CONSTRUCTION