broj: 4/1899        pdf (10,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=189904 and arb=1 order by id

 
     
Piše Dr. A. Goglia.
Upravni kazneni postupak u šumskim stvarima.     PDF    TXT 161
Piše A. B.
Zaštitne šume i sabrane.     PDF    TXT 181
 
Osobne vijesti.
     
Imenovanje. - Izbor šumara. - Premještenja. - Proslava 40-godišnjice službovanja gg. šumarskog savjetnika H. Grunda i nadšumara F. Tvrznika     PDF    TXT 206
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Okružnica kr. zem. vlade od 16. veljače 1899. br. 3833., kojom se izriče u kojem slučaju i u kojem iznosu imade imovna obćina nositi troškove liečničkog pregledavanja činovnika i službenika, a kada opet oni sami. — Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od 1. veljače 1899. broj 75.091. ex 1898. o dozvoli prodaje drva učiteljskog deputatnog ogrieva u bivšem krajiškom području.     PDF    TXT 210
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravlj. odbora. — Popis predmeta dvorane br- I. (zoološka zbirka) šumarskog muzeja     PDF    TXT 212
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo     PDF    TXT 214
Odgovor na pitanja stavljena na str. 476. br. 11. i 12. „Šumarskog lista" od g. 1898     PDF    TXT 214
 
Promet i trgovina.
     
Izvoz i uvoz francuzkih dužica u mjesecu siečnju 1899. — Prodaja hrastovih stabala kod imovne obćine I. banske u Glini. — Ciene šumskih proizvoda koji se rabe u strojbarstvu na bečkom trgu. — Ciena divljači i ribe na budipeštanskom trgu.     PDF    TXT 215
 
Različite viesti i sitnica:
     
Nova pilana kraj Zagreba. — Gradnja kr. šumarskoga ravnateljstva u Zagrebu. — Ove godine preuzeti će u Ugarskoj upravu obćinskih šuma državni šumarski stručnjaci. — Bezplatno izdanje šumskih biljka. — Austrijski šumarski kongres. — Gospodarski tečajevi za svećenike. — Državni ured za namještenje radnika. — Izpit za računarsku struku. — Jato šljuka letilo po danu od sjevera na jug. — Šumski požari. — Navale na naše šumarstvo. — Broj slušatelja na zagr. šumar. akademiji. — Proti poljskim miševom. — Provedbena naredba k zakonu od 26. ožujka 1894. — Osnutak prve domaće lugarnice. — Pitanje o taksatornom uredu kod kr. zemaljske vlade u Zagrebu. — Imenovanje. — Dar šumarskom muzeju.     PDF    TXT 219

                UNDER CONSTRUCTION