broj: 3-4/1994        pdf (14,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=199403 and arb=1 order by id

B. Prpić
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA     PDF    TXT     HR 68
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Matić, S. UDK 630* 232.319+322.9.001/2
Prilog poznavanju broja biljaka i količine sjemena za kvalitetno pomlađivanje i pošumljavanje     pdf    TXT     HR     EN 71
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 80
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Trinajstić, L. UDK 630*. *187.001 (497.13)
Mezofilna šuma običnoga graba (As. Anemone-Carpinetum betuli Trinajstić 1964) u Istri*     pdf    TXT     HR     EN 81
Durbešić, P., Vujčić-Karlo, S., Bukvić, I. UDK 630* 591.9/595.7.001 (497.13)
Faunističko i zoogeografsko istraživanje kornjaša (Coleoptera-Insecta) Šumskih zajednica Medvednice     pdf    TXT     HR     EN 85
Raguž, D., Grubešić, M., Tomljanović, J. i Markota, I. UDK 630* 639.1 (497.13) Ovis ammon musimon Pallas.
Usporedba trofejne vrijednosti nekih populacija muflona (Ovis ammon musimon Pallas.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 91
Sažetak: Muflon (Ovis ammon musimon Pallas.) predstavlja značajnu lovnogospodarsku vrstu u Hrvatskoj. Nedovoljno iskorišteni prirodni potencijali mediteranskog i submediteranskog pojasa naše države daju dobre mogućnosti intenziviranju lovnog gospodarenja. Dosadašnja pozitivna iskustva s uzgojem muflona na pojedinim lokalitetima stavljaju ga u prvi plan za daljnje smjernice gospodarenja. Istraživanjem trofejne strukture muflona u lovištima »Vranjak« Ploče i »Žrnovnica« Senj te njihovom usporedbom potvrđuje se opravdanost daljnjeg uzgoja i rasprostranjenja te vrste. Lovište »Vranjak« nalazi se u mediteranskom, a »Žrnovnica« u submediteranskom pojasu. Obradom i analizom podataka od 49 stečenih trofeja u lovištu »Vranjak« i 27 trofeja iz lovišta »Žrnovnica«, dolazi se do zaključka da nema signifikantnih razlika između te dvije populacije. Istraživanja pokazuju da razlika u klimatskim i vegetacijskim elementima nije uzrokovala promjenu u trofejnoj strukturi populacije. Nasljedne osobine obiju populacija su istovjetne jer obje potječu s Brijuna. Manje razlike koje nastaju u strukturi trofeja odraz su gospodarskih zahvata i ciljeva gospodarenja. Obje populacije imaju izuzetno dobar trend razvoja rogovlja, tako da već nakon tri godine gotovo da nema muflona čiji trofeji ne dostižu jednu od medalja. Spomenuta lovišta, uz još nekolicinu, daju garanciju uspjeha u lovnom gospodarenju muflonom u prikladnim staništima, na jadranskim otocima, uz obalu i širem zaobalju odnosno u mediteranskom i submediteranskom pojasu Republike Hrvatske.
Ključne riječi: muflon; lovište; stanište; trofej; ocjena trofeja
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Dimitrov, T. UDK 630* 431.
Biološki parametri prikladni za poboljšanje indeksa opasnosti od šumskih požara     pdf    TXT     HR     EN 105
 
AKTUALNO
     
Priopćenje u svezi s raspravom o Hrvatskom šumarstvu i JP »Hrvatske šume«     PDF    TXT 115
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Klepac, D.
Review of Forestry and Forest Industries Sector in Republic of Croatia     PDF    TXT 121
Piškorić, O.
Wissenschaftliche Zeitschrift, der Technischen Universität Dresden 43 (1994) Heft 1     PDF    TXT 123
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Tonković, D.
Crnadak o osnivanju kultura topola u Posavskim šumama hrasta lužnjaka     PDF    TXT 124
Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 125
 
IN MEMORIAM
     
Ivančević, V.
Ivan Dujanić (1932-1992.)     PDF    TXT 131
Jurić, P.
Željko Škrgatić (1913-1994.)     PDF    TXT 132
Petrović, F.
Dragutin Komlinović (1907-1993.)     PDF    TXT 132
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 132
 
IN MEMORIAM
     
Schreiber, P.
Ivica Miličić (1935-1993.)     PDF    TXT 133

                UNDER CONSTRUCTION