broj: 3-4/2018        pdf (8,47 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
ŠUMARSKI PROPISI I POLITIKA     pdf    TXT     HR     EN 121
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Joso Vukelić, Dario Baričević, Igor Poljak, Mario Vrček, Irena Šapić UDK 630* 188 (Alnus incana L.)(001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.3-4.1
FITOCENOLOŠKA ANALIZA ŠUMA BIJELE JOHE (Alnus incana /L./ Moench supsp. incana) U HRVATSKOJ     pdf    TXT     HR     EN 123
Ivan ANDRIĆ, Anamarija JAZBEC, Valentino PINTAR, Davorin KAJBA UDK 630* 181.8 + 111 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.3-4.2
MODELIRANJE VREMENA LISTANJA U KLONSKOJ SJEMENSKOJ PLANTAŽI HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.)     pdf    TXT     HR     EN 137
Branimir ŠAFRAN, Matija JUG, Kristijan RADMANOVIĆ, Marin HASAN, Kristijan AUGUSTINOVIĆ, Krešimir VUČKOVIĆ, Stjepan RISOVIĆ UDK 630* 831 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.3-4.3
DOPRINOS ISTRAŽIVANJU SVOJSTAVA PELETA OD DRVA TUROPOLJSKOG KRAJA     pdf    TXT     HR     EN 149
Győző F. HORVÁTH, Dániel TÓTH UDK 630* 451 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.3-4.4
BROJNOST ŠUMSKE VOLUHARICE (Myodes glareolus Schreb.) KAO INDIKATIVNI FAKTOR STRUKTURE ŠUMA I UTJECAJA ŠUMARSKOG GOSPODARENJA U ALUVIJALNOJ NIZINI DRAVE     pdf    TXT     HR     EN 161
Sažetak
Očuvanje bioraznolikosti u šumama u kojima se provodi gospodarenje moguće je pod uvjetom da se razmotri koliko su šumarski zahvati (završna sječa ili sječa radi obnavljanja) u skladu s prirodnim procesima degradacije i prirodne dinamike u šumskim staništima. S obzirom da sitni sisavci djeluju na povećanje bioraznolikosti i funkcionalne kompleksnosti šumskih ekosustava, koriste se kao važan elemenat za izradu modela u istraživanju utjecaja šumarskih zahvata, fragmentacije i degradacije na različita šumska staništa.
Šumska voluharica (Myodes glareolus Schreb.) česta je vrsta glodavca u šumama u aluvijalnoj nizini rijeke Drave. Istraživali smo razlike u demografskoj strukturi, prostorne i sezonalne razlike u vjerojatnosti ulova i ponovnog ulova te gustoću populacija ove vrste u različitim staništima. Monitoring popu­lacije sitnih sisavaca proveden je tijekom četiri mjeseca, od srpnja do listopada 2007. godine u okviru Hrvatsko-Mađarskog prekograničnog programa (DRAVA-INTERECO). Pritom su korištene metode hvatanje-obilježavanje-ponovno hvatanje (CMR) opisane u protokolu Horváth & Kovačić (2007). Izlovljavanje je provedeno u tri šumska staništa različite strukture: u Mađarskoj u šumi Lankoci na dva lokaliteta (stara, zaštićena šuma i pošumljeno stanište), u Hrvatskoj u šumi Repaš (gospodarena šuma).
Prema CMR metodi određena su tri parametra (čimbenika): ukupan broj ulova (ni), broj ponovnih ulova (ri), broj ulovljenih jedinki (mi). Razlike u uspjehu ponovnog ulova testirali smo prema udjelu ponovnog ulova (rr%).
Šumska voluharica je bila eudominantna vrsta na sva tri staništa. Uzorkovanjem provedenim tijekom četiri mjeseca na trima šumskim lokalitetima ukupno je obilježeno 740 jedinki šumske voluharice. Ukupan broj ulova bio je 1401, a ponovnih ulova bilo je 661. Parametri uspjeha ponovnog ulova razlikovali su se na tri istraživana staništa i mijenjali su se tijekom sezone. Za procjenu i uspoređenje parametara populacija šumske voluharice koristili smo Jolly-Seber model, POPAN formulu. Prilikom selekcije modela, prva dva najbolje odgovarajuća modela potvrdili su našu hipotezu, prema kojoj gustoća populacija i preživljavanje ove vrste ovise od starosti i strukture šumskih staništa. Prema naj­boljem modelu procijenjeno preživljavanje u starijoj sastojini zaštićene šume bilo je signifikantno veće nego u pošumljenoj sastojini. Drugi model je pokazao da je procijenjena vrijednost superpopulacije bila najveća u starijoj sastojini zaštićene šume.
Ovi rezultati su potvrdili da je stara, zaštićena šuma najpogodnije stanište za šumsku voluharicu, čije populacije brzo reagiraju na promjene u strukturi staništa uzrokovane gospodarenjem, te da se ova vrsta može koristiti kao indikator.

Ključne riječi: Myodes glareolus; sezonske promjene; veličina populacije; procjena; POPAN model
Andreja NÈVE Repe, Maarten de GROOT, Maja JURC UDK 630* 443 + 453 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.3-4.5
VEKTORSKI ODNOS OFIOSTOMATOIDNIH GLJIVA I Ips amitinus (Coleoptera: Scolytinae) NA SMRECI OVISNO O VREMENU NASELJAVANJA, POLOŽAJU NA STABLU I FAZI RAZVOJA     pdf    TXT     HR     EN 171
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Mirza DAUTBAŠIĆ, Kenan ZAHIROVIĆ, Osman Mujezinović, Josip MARGALETIĆ UDK 630* 453
https://doi.org/10.31298/sl.142.3-4.6
PRVI NALAZ HRASTOVE MREŽASTE STJENICE (Corythucha arcuata) U BOSNI I HERCEGOVINI     pdf    TXT     HR     EN 179
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Srđan DRAŽIĆ, Milorad DANILOVIĆ, Dušan STOJNIĆ, Velibor BLAGOJEVIĆ, Radovan LUČIĆ UDK 686 + 383
https://doi.org/10.31298/sl.142.3-4.7
OTVORENOST ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U BOSNI I HERCEGOVINI, ENTITETU REPUBLICI SRPSKOJ     pdf    TXT     HR     EN 183
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
SIVA ŽUNA (Picus canus Gmelin)     PDF    TXT 197
 
ZAŠTIĆENA PODRUČJA
     
Ivan Martinić
KRATKA POVIJEST RENDŽERSKE SLUŽBE – IDEJA, UZORI I RAZVOJ     PDF    TXT 198
 
AKTUALNO
     
Christian Gallo
ŠUMA ŠUMARUM (ŠUMOVI U POIMANJU ŠUME)     PDF    TXT 201
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Branko Meštrić
PREGLED PISANJA ODABRANIH ČASOPISA U REDAKCIJSKOJ RAZMJENI ŠUMARSKOG LISTA     PDF    TXT 205
Davorin Kajba
Prof. dr. sc. Dalibor Ballian i dr. sc. Gregor Božić: BIOKEMIJSKA VARIJABILNOST SMREKE (Picea abies Karst) U BOSNI I HERCEGOVINI     PDF    TXT 209
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Davorin Kajba
NOVI DOKTORI ZNANOSTI – NEW DOSTORS OF SCENCE: DR. SC. IVAN ANDRIĆ     PDF    TXT 213
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jozo Franjić
NEKE ZANIMLJIVOSTI S PUTA U RIM     PDF    TXT 214
Milan Glavaš
III. SEMINAR INTEGRALNA ZAŠTITA ŠUMA S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM     PDF    TXT 218
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Sanja Perić, Martina Đodan
COST AKCIJA FP1206: MREŽA MJEŠOVITIH EUROPSKIH ŠUMA - EUROPEAN MIXED FORESTS INTEGRATING SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN SUSTAINABLE FOREST MANAGMENT – EuMIXFOR     PDF    TXT 220
Ivo Aščić
DRVEĆE MEDITERANA     PDF    TXT 223

                UNDER CONSTRUCTION