broj: 3-4/2015        pdf (4,59 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA     pdf    TXT     HR     EN 121
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Ante P. B. Krpan, Željko Tomašić, Željko Zečić, Dijana Vuletić UDK 630* 537 (001)
BIOPROIZVODNOST AMORFE (Amorpha fruticosa L.) U JEDNOGODIŠNJOJ, DVOGODIŠNJOJ I ČETVEROGODIŠNJOJ OPHODNJI     pdf    TXT     HR     EN 123
Marijan Grubešić, Josip Margaletić, Duško Čirović, Marko Vucelja, Linda Bjedov, Jelena Burazerović, Kristijan Tomljanović UDK630* 153 (Castor fiber L.)(001)
ANALIZA MORTALITETA DABROVA (Castor fiber L.) U HRVATSKOJ I SRBIJI     pdf    TXT     HR     EN 137
Damir Drvodelić, Tomislav Jemrić, Milan Oršanić, Vinko Paulić UDK 630* 232.3 + 283 (001)
KRUPNOĆA PLODA DIVLJE JABUKE (Malus sylvestris (L.) Mill.): UTJECAJ NA MORFOLŠKO-FIZIOLOŠKA SVOJSTVA SJEMENA     pdf    TXT     HR     EN 145
Vera Batanjski, Eva Kabaš, Nevena Kuzmanović, Snežana Vukojičić, Dmitar Lakušić, Slobodan Jovanović UDK 630* 188 (001)
NOVE INVAZIVNE ŠUMSKE ZAJEDNICE POPLAVNIH OSJETLJIVIH STANIŠTA – STUDIJA SLUČAJA IZ RAMSARSKOG PODRUČJA CARSKA BARA (VOJVODINA, SRBIJA)     pdf    TXT     HR     EN 155
Sažetak
Invazivne vrste, kao drugi faktor rizika ugrožavanja nativne biološke raznolikosti, jedan su od najvećih izazova u očuvanju biološke raznolikosti u Europi prema Europskoj strategiji o invazivnim vrstama. Prijetnje autohtonoj biološkoj raznolikosti i degradacije prirodnih staništa postaju najistaknutije kada invazivne vrste postanu naturalizirane i formiraju stabilne zajednice. To može dovesti do homogenizacije ekosustava i smanjenja autohtone raznolikosti vrsta, a konačni ishod može rezultirati u nastanku novih ekosustava. Veliki broj invazivnih biljaka su drveće. Dvadeset tri strane vrste drveća su identificirane u šumskim ekosustavima Srbije, od kojih je 17 invazivno. Unatoč svim poznatim negativnim utjecajima koje invazivne biljne vrste mogu imati, paradoksalno je što je razina istraživanja invazivnih biljnih zajednica, posebice gdje dominiraju drvenaste vrste, mala. Alarmantno velika prisutnost vrlo invazivnih sjevernoameričkh drvenastih vrsta Acer negundo i Fraxinus pennsylvanica zabilježena je u zaštićenom močvarnom području Carska Bara. One su uspostavile stabilne šumske zajednice koje su analizirane i opisane u ovome radu. U znanstvenoj literaturi nedostaju podaci o stabiliziranim zajednicama izgrađenim od dve promatrane drvenaste invazivne vrste.
Istraživano područje Carska Bara nalazi se na aluvijalnoj ravnici između rijeka Tise i Begeja, u središnjem Banatu (Vojvodina, Srbija) (Slika 1). Zbog svojih prirodnih svojstava, uživa status specijalnog rezervata prirode, ramsarskog područja, važnog područja za ptice (IBA), važnog područja za biljke (IPA), kao i Emerald i ASCI područja.
Fitocenološka istraga odabranih priobalnih šumskih staništa provedena je u razdoblju od 2011. do 2013. godine. Trideset i dva snimka sakupljena su prema Braun-Blanquet metodologiji. Svi podaci su georeferencirani. Osim vlastitih, 4 fitocenološka snimka slične asocijacije iz Austrije uključena su u analizu i korištena za usporedbu. Snimci su klasificirani i grupirani u klaster, za daljnju cenoekološku karakterizaciju i diferencijaciju. Sve analize su rađene u PcOrd 6,0 softveru. Korišten je koncept dominantnih i dijagnostičkih vrsta.
Klaster analizom jasno se izdvajaju tri skupine snimaka (Slika 2). Klaster A se sastoji od 20 snimaka u kojima dominira Acer negundo, a klaster B uključuje 11 snimaka gdje dominira Fraxinus pennsylvanica. Treći klaster (C) od 4 snimka predstvalja posebnu skupinu sastojina ranije opisane zajednice Sambuco nigrae–Aceretum negundo, s područja Austrije. Na temelju rezultata svih analiza, smatramo da su prve dvije skupine (klastera A i B) specifične i dovoljno različite, te da se mogu definirati kao nove asocijacije.
Ove nove asocijacije Rubo caesii–Aceretum negundi (Tablica 1) (Slika 3) i Carici otrubae–Fraxinetum pennsylvanicae (Tablica 2) (Slika 4) do sada su poznate samo iz istraživanog područja. Tu je prirodna vegetacija uveliko poremećena i sekundarna sukcesija vegetacije primarnih vlažnih staništa nastavlja se i danas. Prirodne šumske zajednice Populetum nigro–albae i Fraxino–Quercetum roboris opsežno su zamijenjene novom zajednicom invazivne vrste Fraxinus pennsylvanica. S druge strane, Acer negundo se proširio i sve više zauzima staništa autohtone zajednice Salicetum albae, a negdje i staništa ass. Populetum nigro–albae, formirajući stabilne sastojine nove invazivne zajednice. Međutim, zamjena zajednica nije tako strogo podijeljena po tipovima staništima, te se promatrane invazivne vrste često nalaze zajedno.
Definiranje potpune sintaksonomske pripadnosti dvaju novih opisanih zajednica je u ovom trenutku teško, jer one nisu nigdje prethodno opisane. Njihove dijagnostičke vrste i tipovi staništa ukazuju na to da se one ne mogu svrstati niti u jednu od dve trenutno opisane sveze Robinietea klase. Kako ove opisane invazivne šumske zajednice predstavljaju veliku opasnost za autohtonu biološku raznolikost, situacija je izuzetno alarmantna s obzirom na činjenicu da je istraživano područje međunarodno važno i zaštićeno.

Ključne riječi: invazivne drvenaste vrste; Acer negundo; Fraxinus pennsylvanica; šumske zajednice; poplavne zone
Vid Privora, Mirjana Herak Ćustić, Marko Petek, Ivan Šimić, Igor Palčić, Nikolina Sabljić UDK 630* 272 + 114.2 (001)
ISHRANJENOST TRAVNJAKA U PARKOVNIM JAVNIM POVRŠINAMA GRADA ZAGREBA     pdf    TXT     HR     EN 171
Petr Zahradník, Marie Zahradníková UDK 630* 453 (001)
UČINKOVITOST NOVOG NAČINA POSTAVLJANJA FEROMONSKIH KLOPKI NAMIJENJENIH ULOVU IPS TYPOGRAPHUS (COLEOPTERA, CURCULIONIDAE, SCOLYTINAE)     pdf    TXT     HR     EN 181
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
PUPAVAC (Upupa epops L.)     PDF    TXT 187
Jozo Franjić
OZIMNICA (Eranthis hiemalis /L./ Salisb., Ranunculaceae) NAJRANIJA PROLJETNICA     PDF    TXT 188
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Josip Knepr
KOMENTAR NA ODGOVOR PREDSJEDNIKA UPRAVE HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. ZAGREB NA PISMO PREDSJEDNIKA HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA: PUNO LIJEPIH RIJEČI, MALO ODGOVORA     PDF    TXT 191
 
AKTUALNO
     
Oliver Vlainić
STRUČNO-POPULARNI SKUP U VOJNIĆU     PDF    TXT 193
Oliver Vlainić
ŠUMARSKI SEKTOR PREDSTAVLJEN U SABORU REPUBLIKE HRVATSKE     PDF    TXT 195
Goran Vincenc
KONFERENCIJA ZA TISAK POVODOM OBILJEŽAVANJA 250 GODINA ŠUMARSTVA U HRVATSKOJ I SVJETSKOGA DANA ŠUMA     PDF    TXT 198
 
OBLJETNICE
     
Vice Ivančević
U RODNOM BRIBIRU OBILJEŽENA 200. GODIŠNJICA ROĐENJA JOSIPA PANČIĆA     PDF    TXT 200
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Milan Glavaš
59. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE     PDF    TXT 202
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Frane Grospić
LIPOVLJANSKI SUSRETI – EKSKURZIJA ČLANOVA HŠD, OGRANAK ZAGREB U LIPOVLJANE 20. 3. 2015.     PDF    TXT 206
Hranislav Jakovac
21. ALPE-ADRIA 2015.     PDF    TXT 207
Damir Delač
ZAPISNIK 1. ELEKTRONIČKE SJEDNICE SKUPŠTINE HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA     PDF    TXT 210
 
IN MEMORIAM
     
Vice Ivančević
VLADIMIR, VLATKO, SKORUP, dipl. ing. šum. (1936-2015)     PDF    TXT 212
Marijan Grubešić, Milan Glavaš
Prof. dr. sc. DOMINIK RAGUŽ (1932–2015)     PDF    TXT 215

                UNDER CONSTRUCTION