broj: 9-10/2009        pdf (8,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200909 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
O ORGANIZACIJSKOM STRUKTURIRANJU HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.     pdf    TXT     HR     EN 468
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Seletković,I., N. Potočić,A. Jazbec,T. Ćosić,T. Jakovljević UDK 630* 232.2 + 232.3 (001)
Utjecaj različitih sjetvenih supstrata i vrsta sporotopivih gnojiva na rast i fiziološke parametre sadnica obične bukve (Fagus sylvatica L.) u rasadniku i nakon presadnje     pdf    TXT     HR     EN 469
Tanušev,V., J. Ištvanić, M. Moro, J. Butković UDK 630* 333 + 83 (001)
Iskorištenje pri izradi grubih drvnih elemenata iz bukovih (Fagus sylvatica L.) trupaca manjih promjera i niže kvalitete     pdf    TXT     HR     EN 483
Sažetak: Cilj istraživanja ovog rada bio je utvrditi volumno, kvalitativno i vrijednosno iskorištenje bukovih trupaca manjih promjera i niže kvalitete pri njihovoj obradi u grube drvne elemente i parketne daščice. Za potrebe istraži­vanja izrađeni su bukovi trupci na lokaciji Šumskog gazdinstva “Borja” – Tes ­lić u Bosni i Hercegovini. Trupci su prije piljenja razvrstani u tri razreda srednjih promjera 18 do 20, 21 do 23 i 24 do 26 cm. Primarno piljenje trupaca tehnikom piljenja u cijelo, provedeno je na tračnoj pili trupčari. Sve dobivene piljenice raspiljene su u drvne elemente i parketne daščice poprečno-uzdužnim načinom piljenja.
Najbolje volumno iskorištenja trupaca u obliku drvnih elemenata i parket­nih daščica postigli su trupci razreda promjera 24 do 26 cm, zatim slijede trup ci razreda promjera 21 do 23 te 18 do 20 cm sa neznatnom međusobnom razlikom. Rezultati pokazuju da su najkvalitetniji elementi ispiljeni iz trupaca razreda promjera 21 do 23 cm, zatim slijede trupci razreda promjera 24 do 26 te 18 do 20 cm. Najbolje rezultate vrijednosnog iskorištenja pokazali su trupci razreda promjera 24 do 26 cm, zatim slijede trupci razreda promjera 21 do 23 te 18 do 20 cm. Utvrđeno je da među njima postoji razlika ali ona nije statisti­čki signifikantna.
Općenito gledavši rezultati su potvrdili neka dosadašnja istraživanja o ovoj tematici. Oni ukazuju na mogućnost uspješne pilanske obrade ovakve pi­lanske sirovine ako se razmatraju samo istraživani tehnološki čimbenici. Pri tomu je vrlo važan pristup njenom odabiru i kvalitativnom razvrstavanju. Ta­kođer su značajni i kriteriji kvalitete i dimenzija drvnih elemenata koji će se izrađivati iz takve sirovine. Koliko god se to činilo neracionalno, trenutna si­tuacija na tržištu pilanske sirovine i proizvoda dovela je do toga da se ovakva pilanska sirovina vrlo često koristi za energetske potrebe bilo kao ogrjevno drvo u svom tradicionalnom obliku ili usitnjeno u sječku. Glede takvog stanja tržišta bukovih pilanskih proizvoda u istraživanjima koja slijede, trebalo bi se više pozabaviti uz ove istraživane tehnološke pokazatelje i ekonomskim poka­zateljima i kriterijima uspješnosti pilanske obrade ovakve pilanske sirovine.
Ključne riječi: drvni elementi; kvalitativno iskorištenje; Obična bukva (Fagus sylvaticaL.); pi­lanska proizvodnja; tanka oblovina; volumno iskorištenje; vrijednosno iskorištenje
Šušnjar, M., D. Pičman,T. Pentek, D. Horvat, H. Nevečerel, K. Greger UDK 630* 383 + 432 (001)
Radne značajke pokretne drobilice kamena pri gradnji šumskih protupožarnih cesta i melioraciji krša     pdf    TXT     HR     EN 493
Ballian, Dalibor UDK 630* 165 (001)
Genetičke strukture obične jele (Abies alba Mill.) iz zapadne i istočne Bosne     pdf    TXT     HR     EN 501
Bobinac, M., S.Andrašev UDK 630* 25 (001)
Učinci uzgojnih mjera u devitaliziranoj srednjedobnoj sastojini lužnjaka (Quercus robur L.) na černozemu u Vojvodini     pdf    TXT     HR     EN 513
Farkaš,V., T. Gomerčić, M. Sindičić,V. Slijepčević, Đ. Huber,A. Frković, S. Modrić UDK 630* 156 (001)
Kraniometrijska analiza i utvrđivanje spolnog dimorfizma u smeđeg medvjeda (Ursus arctos l.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 527
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Dugorepa sjenica (Aegithalos caudatus L.)     PDF    TXT 538
Kranjčev,Radovan
Crni kozlac,Alpski likovac, Sastavci, Srebroliki slak     PDF    TXT 539
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Fliszar, Ivica
Struka ili politika? – Struka, naravno!     PDF    TXT 540
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI – SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL MEETINGS
     
Tijardović, Martina
Radionica o prilagodbi šumarske politike i gospodarenja šumama u Europi s ciljem ublažavanja klimatskih promjena     PDF    TXT 541
Dundović,Josip
Međunarodna suradnja – 4. Hrvatski dani biomase i 11. Europski dani biomase regija 2009.     PDF    TXT 548
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 551
Frković,Alojzije
Zaštita prirode u Hrvatskoj do 2007. godine     PDF    TXT 553
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Grospić, Frane
HŠD Ogranak Zagreb u posjetu Ličkom kraju     PDF    TXT 555
Delač,Damir
ZAPISNIK 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT 559

                UNDER CONSTRUCTION