broj: 9-10/2009        pdf (8,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200909 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
O ORGANIZACIJSKOM STRUKTURIRANJU HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.     pdf    TXT     HR     EN 468
Tijek života mijenja se pa je došlo vrijeme da se o šumarstvu i posredno o preradi drva raspravi malo više i sa sta­jališta ekonomike.Taj posao je povjeren Ekonomskom fakultetu u Zagrebu koji je to temeljito i korektno obavio. Uloga šumarstva je dvojaka, šumu je potrebno očuvati u stanju kako bi održala blagotvorne funkcionalne utjecaje u biosferi, a istovremeno ispunila čovjekovu potrebu za najplemenitijom sirovinom koju pruža živa priroda, za drvom.
Šumarska struka udružena preko 160 godina u Hrvatsko šumarsko društvo, uspjela je tu osjetljivu bilancu uz uspo­ne i padove održati, mi vjerujemo zauvijek. Hrvatska ima danas preko 90 % prirodnih šuma, što nas razlikuje od veći­ne europskih zemalja, jer uspješno obavljamo obje uloge. Hrvatsko šumarsko društvo sudjelovalo je u raspravi o struk­turiranju uz posebnu raspravu u svojemu Upravnom odboru. Na tome skupu na kojemu nazoče predstavnici hrvatske šumarske prakse i znanosti, naglašeni su temeljni stavovi kao osnovni elementi građe budućega života struke.
Naš najveći šumarski poklon svijetu – potrajnost gospodarenja, kojega bi prema zaključcima u Rio de Janeiru 1992. trebalo provesti kao održivi razvoj u svim područjima života, potrebno je i u nas dalje usavršavati.To se posebno odno­si na trajno održavanje općekorisnih funkcija koje svakim danom postaje sve veće bogatstvo. Zbog sanacije šuma oštećenih utjecajem čovjeka, našem kontinentalnom, a posebice sredozemnom šumarstvu, porebno je i dalje plaćati naknadu za OKFŠ.
U šumarstvu je i dalje potrebno održavati infrastrukturu – šumske prometnice, lugarnice, lovačke kuće, sindikalna odmarališta i dr. Rad u šumarstvu je vrlo naporan za sve kadrove i zahtijeva skloništa i prostore za odmor te pokraj toliko ekološki podobnog građevinskog materijala nikako ne možemo biti beskućnici.
Izbor kadrova u šumarstvu potrebno je prepustiti odluci struke. Političke odluke su fatalne u kadroviranju i mahom služe profitu lobija drugih struka (kanal Dunav – Sava i drugi zahvati koji na štetu šume mijenjaju vodne prilike, traj­ni nasadi u Sredozemlju i dr.). Iskusni i dobri kadrovi trebali bi ići u pravilu u vrh struke (Ministarstvo, Direkcija) dok se mlađi dobri kadrovi dokazuju u upravama šuma i šumarijama uz potrebnu decentralizaciju, čemu se odupiremo goto­vo 20 godina.
Šumarstvo bi se trebalo nalaziti u ministarstvu zajedno sa zaštitom prirode i Državnom upravom za vode, ministar bi obavezno trebao biti šumar, a s nacionalnim parkovima i parkovima prirode u kojemu je osnovni fenomen šuma tre­bale bi rukovoditi Hrvatske šume d.o.o. (što bi značajno smanjilo troškove Države), čiji su kadrovi kroz povijest doka­zali da znaju čuvati prirodu.

Prof. em. dr. sc. Branimir Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Seletković,I., N. Potočić,A. Jazbec,T. Ćosić,T. Jakovljević UDK 630* 232.2 + 232.3 (001)
Utjecaj različitih sjetvenih supstrata i vrsta sporotopivih gnojiva na rast i fiziološke parametre sadnica obične bukve (Fagus sylvatica L.) u rasadniku i nakon presadnje     pdf    TXT     HR     EN 469
Tanušev,V., J. Ištvanić, M. Moro, J. Butković UDK 630* 333 + 83 (001)
Iskorištenje pri izradi grubih drvnih elemenata iz bukovih (Fagus sylvatica L.) trupaca manjih promjera i niže kvalitete     pdf    TXT     HR     EN 483
Šušnjar, M., D. Pičman,T. Pentek, D. Horvat, H. Nevečerel, K. Greger UDK 630* 383 + 432 (001)
Radne značajke pokretne drobilice kamena pri gradnji šumskih protupožarnih cesta i melioraciji krša     pdf    TXT     HR     EN 493
Ballian, Dalibor UDK 630* 165 (001)
Genetičke strukture obične jele (Abies alba Mill.) iz zapadne i istočne Bosne     pdf    TXT     HR     EN 501
Bobinac, M., S.Andrašev UDK 630* 25 (001)
Učinci uzgojnih mjera u devitaliziranoj srednjedobnoj sastojini lužnjaka (Quercus robur L.) na černozemu u Vojvodini     pdf    TXT     HR     EN 513
Farkaš,V., T. Gomerčić, M. Sindičić,V. Slijepčević, Đ. Huber,A. Frković, S. Modrić UDK 630* 156 (001)
Kraniometrijska analiza i utvrđivanje spolnog dimorfizma u smeđeg medvjeda (Ursus arctos l.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 527
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Dugorepa sjenica (Aegithalos caudatus L.)     PDF    TXT 538
Kranjčev,Radovan
Crni kozlac,Alpski likovac, Sastavci, Srebroliki slak     PDF    TXT 539
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Fliszar, Ivica
Struka ili politika? – Struka, naravno!     PDF    TXT 540
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI – SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL MEETINGS
     
Tijardović, Martina
Radionica o prilagodbi šumarske politike i gospodarenja šumama u Europi s ciljem ublažavanja klimatskih promjena     PDF    TXT 541
Dundović,Josip
Međunarodna suradnja – 4. Hrvatski dani biomase i 11. Europski dani biomase regija 2009.     PDF    TXT 548
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 551
Frković,Alojzije
Zaštita prirode u Hrvatskoj do 2007. godine     PDF    TXT 553
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Grospić, Frane
HŠD Ogranak Zagreb u posjetu Ličkom kraju     PDF    TXT 555
Delač,Damir
ZAPISNIK 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT 559

                UNDER CONSTRUCTION