broj: 9-10/2007        pdf (22,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200709 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
Šuma i razvoj turizma u Hrvatskoj     PDF    TXT     HR 406
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Vukelić, J., D. Baričević UDK 630* 188 (001)
Nomenklaturno-sintaksonomsko određenje panonskih bukovo-jelovih šuma (Abieti-Fagetum “pannonicum”) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 407
Sažetak: Bukovo-jelove šume u gorju jugozapadnoga dijela Panonije u Hrvatskoj fitocenološki su nedovoljno istražene. U novije vrijeme nije bilo njihove podrobne nomenklaturno-sintaksonomske analize koja bi u potpunosti bila sukladna međunarodnim nomenklaturnim pravilima (Barkman i dr. 1986, Weber i dr. 2000). Zbog toga smo nakon njihova odvajanja od dinarskih bukovo-jelovih šuma (Vukelić i Baričević 1996) pristupili 2007. godine njihovu istraživanju, imenovanju i određivanju prema ostalim šumskim zajednicama ovoga dijela Europe.
U glavnom arealu bukovo-jelovih šuma na Maclju, Medvednici i Papuku fitocenološki smo istražili i snimili četrdeset ploha, a u ovom radu prikazujemo ih 25. Prilično su bogata flornoga sastava s ukupno 135 vrsta. Prevladavaju vrste reda Fagetalia i njegovih nižih jedinica, od kojih su posebno značajne vrste sveze Aremonio-Fagion. Florni sastav, ekološki uvjeti, fizionomija ovih sastojina i način gospodarenja njima opravdavaju izdvajanje zasebne asocijacije. Označili smo ju imenom Festuco drymeiae-Abietetum (bukovo-jelova šuma s brdskom vlasuljom) prema najproširenijoj i sociološki važnoj vrsti Festuca drymeia i edifikatoru jeli (Abies alba). Time se jasno odvaja i prepoznaje među ostalim bukovim i bukovo-jelovim asocijacijama unutar sveze Aremonio-Fagion i podsveze Lamio orvalae-Fagenion kojima je podređena. Tipološki smo ju raščlanili na dvije subasocijacije (lunarietosum redivivae i festucetosum drymeiae) koje se ekološki i po flori jasno razlikuju. Sastojine u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, na Maclju i Medvednici po flornom sastavu su raznovrsnije i bogatije od sastojina na Papuku, poglavito vrstama sveze Aremonio-Fagion, no statistička analiza nije pokazala opravdanost njihova razdvajanja. U radu su ukratko raspravljene i fitogeografske razlike unutar areala asocijacije u Hrvatskoj i odnos prema srodnim zajednicama na istraživanom području i na susjednim područjima.
Ključne riječi: as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.; Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova; florni sastav; vegetacija sjeverne Hrvatske
Trinajstić, I. UDK 630* 188 (001)
Fitocenološko-sintaksonomske značajke šuma crnike – Quercus ilex L. na otoku Krku     pdf    TXT     HR     EN 431
Meštrović, Augustin UDK 630* 231 + 234 (001)
Prirodno širenje munike (Pinus heldreichii Christ) i formiranje pionirskih sastojina na planini Čvrsnici u Hercegovini     pdf    TXT     HR     EN 435
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Pičman, D., I. Rubil, T. Pentek, O. Pičman UDK 630* 383 + 381
Stabilizaciji tla pomoću powercem-a i mogućnost primjene u izgradnji šumskih cesta     pdf    TXT     HR     EN 453
 
STRUČNI ČLANCI
     
Nikolandić, Đ., D. Degmečić UDK 630* 156 + 133
Plodnost i veličina legla kod europske srne (capreolus capreolus, L.) u šumi Haljevo     pdf    TXT     HR     EN 465
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Veliki svračak (Lanius excubitor L.)     PDF    TXT 475
Kranjčev, R.
Bitoraj i Bitorajske bijele stijene     PDF    TXT 475
Kranjčev, R.
Park šuma Golubinjak     PDF    TXT 477
Kranjčev, R.
Rajnovo brdo     PDF    TXT 478
Kranjčev, R.
Trstenik     PDF    TXT 479
Kranjčev, R.
Zarečki krov     PDF    TXT 480
Kranjčev, R.
Šuma primorskog bora     PDF    TXT 481
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Medvedović, J.
Osvrt na članak “Tloznanstveno promišljanje o integralnom gospodarenju hrvatskim šumama”     PDF    TXT 483
Medvedović, J.
Osvrt na članak “Tipološko istraživanje šuma slavonskoga gorja”     PDF    TXT 484
Prka, M.
Svima onima koji su bili, a nisu puno napravili     PDF    TXT 485
 
AKTUALNO
     
Frković, A.
Crveno jezero – zaštićeni spomenik prirode na poštanskoj marki     PDF    TXT 486
Frković, A.
Petar Klepac – legendarni šumski div Čabarskog kraja dobio spomenik     PDF    TXT 487
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Oluić, Marinko
Prva međunarodna konferencija o mogućnostima primjene daljinskih istraživanja u upravljanju katastrofama i načinima hitnog djelovanja u slučaju katastrofa na području Mediterana     PDF    TXT 489
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, F.
L’Italia Forestale e montana     PDF    TXT 489
 
IZ SVIJETA GLJIVA
     
Kranjčev, R.
Neke rjeđe gljive šumskih staništa Gorskog kotara     PDF    TXT 493
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Grospić, F.
Jesen u Lici – posjet HŠD-a ogranak Zagreb 9. tradicionalnoj izložbi     PDF    TXT 495
Delač, D.
Zapisnik 2. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a     PDF    TXT 498
 
IN MEMORIAM
     
Kuzmanić, I.
Stanislav Tomaševski, (1923 – 2007)     PDF    TXT 502
Tomić, I.
Georgije Bogojević, (1949 – 2007)     PDF    TXT 503

                UNDER CONSTRUCTION