broj: 7-8/2007        pdf (21,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200707 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
Organizacija javne rasprave o Kanalu Dunav-Sava     PDF    TXT     HR 312
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pernar, R., A. Seletković, M. Ančić UDK 630* 429 + 453 (001)
Utvrđivanje oštećenosti šuma spačvanskog bazena primjenom infracrvenih kolornih aerosnimaka     pdf    TXT     HR     EN 315
Degmečić, D., V. Jumić UDK 630* 156 (001)
Analiza morfometrijskih karakteristika rogovlja i neto tjelesne težine kod mužjaka jelena običnog (Cervus elaphus, L. 1758) na području državnog lovišta XIV/9 Podunavlje – Podravlje od 2001. do 2006. godine     pdf    TXT     HR     EN 333
 
STRUČNI ČLANCI
     
Prebježić, P. UDK 630* 907
Grafički prikaz strukturnih odnosa u sastojini prašume bukve i jele (Abieti-Fagetum illyricum, Horv. 38) “Čorkova uvala” na području Nacionalnog parka Plitvička jezera     pdf    TXT     HR     EN 345
Sažetak: Pokusnu plohu u sastojini prašume bukve i jele (Abieti-Fagetum illyricum, Horv. 38) “Čorkova uvala” osnovao je akademik prof. dr. Milan Anić 1957. godine i danas je to najstariji pokusni objekt u nas, na kojemu se sukcesivno prate struktura i dinamika razvoja prašume.
Kako sam tijekom istraživanja sudjelovao u potankim izmjerama osnovane pokusne plohe, u ovome članku dajemo nekoliko grafičkih priloga koji do sada nisu, ili su djelomično objavljeni.
Površina pokusne plohe iznosi 1 ha, a postavljena je u obliku kvadrata sa stranicama, duljine 100 m i razdijeljena na sto kvadrata od po 10 m x 10 m, koji su unešeni u nacrt i služe kao osnovna jedinica kod snimanja detalja na pokusnoj plohi, kao što su kamenitost terena, razmještaj stabla, izohipse na jedan metar visinske razlike, prirodom izlučena stabla i dr. Prilikom izmjera prsnog prromjera i visine svako je stablo obrojčano. Oblik krošnje definiran je s četiri međusobno okomitih polumjera, a smjer ekscentričnosti posebno je označen.
Obrada snimljenih podataka obavljena je tijekom vremena standardnim metodama, a rezultati su predočeni tablično i grafički. Slika sastojine grafički je prikazana horizontalnom projekcijom i profilom (Anić, M. 1965, Prpić, B. 1979).
Da bi se dobila što zornija slika sastojine, koja bi vizualno bila što bliža stvarnom izgledu, prišlo se u ovom radu prikazu sastojine iz “ptičje perspektive”. Odozgo, pa malo udesno. Uvedena je treća dimenzija. Razmještaj stabala, međusobni odnos krošanja, slojevitost krošanja – svi su ti elementi zorniji u ovakovom načinu prikazivanja. Pritom su visine stabala zadržane u istom mjerilu, kako bi se omogućilo uspoređivanje i očitavanje konkretnih visina.
Odnosna je sastojina u ovom radu prikazana s deset profila u spomenutoj tehnici, svaki površine 10 m x 100 m. Njihov položaj na pokusnoj plohi prikazan je na slici 1. Uz svaki je profil prikazana i njegova horizontalna projekcija (slika 2–11). Na slici 12. prikazana je projekcija stojećih i ležećih odumrlih stabala.
Objedinjeni pokazani profili rezultirali su preglednom slikom iz “ptičje perspektive” cijele sastojine na pokusnoj plohi u prašumi “Čorkova uvala” (slika 13).
Pojedinačni profili i pregledna slika zapravo su grafikoni sastojine na pokusnoj plohi, s točno određenim koordinatama i dimenzijama i onog najmanjeg stabalca. A tih je stabala i stabalaca bilo 769.
Bila bi to slika strukturnih odnosa stabala na pokusnoj plohi u sastojni prašume “Čorkova uvala” sa stanjem 1957. godine, a kakva je ona danas, pokazat će, zahvaljujući kontinuitetu istraživačkog rada Zavoda za ekologiju i uzgajanje šuma Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ovogodišnja izmjera.
Dražen Grgurević UDK 630* 272
Palme jadranskih perivoja     pdf    TXT     HR     EN 353
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Vijoglav (Jynx torquilla L.)     PDF    TXT 363
Kranjčev, R.
Na stijenama Ivanščice     PDF    TXT 363
Kranjčev, R.
Leptirasti kaćun     PDF    TXT 364
Kranjčev, R.
Biokovsko zvonce     PDF    TXT 365
Kranjčev, R.
Muški kaćun     PDF    TXT 366
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Tarnaj, I.
Onome koji je i onome koji će doći     PDF    TXT 367
Tropan, L., J. Marušić
Mišljenje projektanata o višenamjenskom kanalu Dunav-Sava i odnosu prema šumarskim stajalištima     PDF    TXT 369
HŠD
Mišljenje šumarske struke o Studiji o utjecaju na okoliš višenamjenskoga kanala Dunav-Sava     PDF    TXT 371
Pelcer, Z.
Tipološko istraživanje šuma slavonskog gorja     PDF    TXT 373
Martinović, J., A. Vranković
Tloznanstveno promišljanje o integralnom gospodarenju Hrvatskim šumama     PDF    TXT 375
 
OBLJETNICE
     
Glavaš, M.
Sjećanje na prof. dr. sc. Zlatka Vajdu nakon 20 godina smrti     PDF    TXT 379
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Glavaš, M.
Dr. sc. Dinka Matošević, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 381
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, F.
L’Italia Forestale e montana     PDF    TXT 383
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Lukić, I.
Državna inventarizacija šuma na području bosne i hercegovine     PDF    TXT 386
Pernar, R.
Savjetovanje na temu daljinska istraživanja u šumarstvu     PDF    TXT 388
Šelendić, D.
Geografski informacijski sustav šumarstva kao dio nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP)     PDF    TXT 390
Dundović, J.
II. Stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem: Obnovljivi izvori energije u Republici Hrvatskoj     PDF    TXT 394
Dundović, J.
Europski dani biomase regija     PDF    TXT 397
 
IZ SVIJETA KUKACA
     
Kranjčev, R.
Staklokrilac močvarne mlječike     PDF    TXT 398
Kranjčev, R.
Cimetasta vrbova sovica; Osoliki pauk     PDF    TXT 399
Kranjčev, R.
Bogomoljka     PDF    TXT 400
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Marečić, M.
Morosini-jev katastar i Varh Dubravah (Zakon o šumama)     PDF    TXT 401
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Dundović, J.
Osnivanje, zadaci i aktivnosti sekcije HŠD-a Hrvatske udruge za biomasu     PDF    TXT 402
 
IN MEMORIAM
     
Žuna, D., J. Gračan
Đuro Kušan, (1934 – 2007)     PDF    TXT 403
Stojković, M.
Ivan Štimac, (1926 – 2007)     PDF    TXT 404

                UNDER CONSTRUCTION