broj: 7-8/2007        pdf (21,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200707 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Branimir Prpić
Organizacija javne rasprave o Kanalu Dunav-Sava     PDF    TXT     HR 312
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pernar, R., A. Seletković, M. Ančić UDK 630* 429 + 453 (001)
Utvrđivanje oštećenosti šuma spačvanskog bazena primjenom infracrvenih kolornih aerosnimaka     pdf    TXT     HR     EN 315
Sažetak: Na temelju fotointerpretacije infracrvenih kolornih (ICK) aerosnimaka mogu se odrediti pouzdani statistički podaci o oštećenosti šuma. Inventarizacija oštećenosti šuma pomoću aerosnimaka temelji se na ustanovljavanju stupnja oštećenosti pojedinačnih stabala (krošanja), koja se vide na aerosnimkama. Preduvjet za postizanje takvih rezultata je kvalitetno izrađen fotointerpretacijski ključ. Na osnovi predodžbe o načinu preslikavanja pojedinih vrsta drveća i stupnjeva oštećenosti, izrađen je fotointerpretacijski ključ za glavne vrste drveća (hrast, jasen). Također su izračunati pokazatelji oštećenosti (O, SO, IO, SO1) za pojedine vrste drveća, za sve interpretirane vrste zajedno, po prugama snimanja, za gospodarske jedinice te ukupno za područje Spačvanskog bazena (UŠP Vinkovci). Interpretacijom ICK aerosnimaka ustanovljeno je stanje šumskih sastojina na snimljenom području. Za cijelo snimljeno područje (5575 ha), na temelju sistematskog uzorka 100x100 m, ukupno je interpretirano 17 439 stabala, te je utvrđena srednja oštećenost (SO) svih vrsta drveća 26,18 %, hrasta lužnjaka 31,80 %, jasena 17,93 %. Iz dobivenih podataka može se zaključiti da je stupanj oštećenosti inventariziranih šuma na prijelazu male i srednje oštećenosti. Za istraživano područje Spačvanskog bazena značajna oštećenost hrasta lužnjaka, tj indeks oštećenosti (IO) iznosi 45,27 %, što znači da je taj postotak stabala hrasta lužnjaka na snimljenom području oštećeniji od 25 %. Na cijelom području snimanja značajna oštećenost jasena iznosi 26,15 %. Interpretacijom ICK aerosnimaka ustanovljeno je stanje šumskih sastojina na snimljenom području. Aerosnimke ostaju kao trajan dokument o tom stanju. Na aerosnimkama opažanja se u svakom trenutku mogu ponoviti, provjeriti i nadopuniti, a prema potrebi i nastaviti.
Ključne riječi: digitalni ortofoto (DOF); fotointerpretacijski ključ; infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke; oštećenost šuma; Spačvanski bazen
Degmečić, D., V. Jumić UDK 630* 156 (001)
Analiza morfometrijskih karakteristika rogovlja i neto tjelesne težine kod mužjaka jelena običnog (Cervus elaphus, L. 1758) na području državnog lovišta XIV/9 Podunavlje – Podravlje od 2001. do 2006. godine     pdf    TXT     HR     EN 333
 
STRUČNI ČLANCI
     
Prebježić, P. UDK 630* 907
Grafički prikaz strukturnih odnosa u sastojini prašume bukve i jele (Abieti-Fagetum illyricum, Horv. 38) “Čorkova uvala” na području Nacionalnog parka Plitvička jezera     pdf    TXT     HR     EN 345
Dražen Grgurević UDK 630* 272
Palme jadranskih perivoja     pdf    TXT     HR     EN 353
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Vijoglav (Jynx torquilla L.)     PDF    TXT 363
Kranjčev, R.
Na stijenama Ivanščice     PDF    TXT 363
Kranjčev, R.
Leptirasti kaćun     PDF    TXT 364
Kranjčev, R.
Biokovsko zvonce     PDF    TXT 365
Kranjčev, R.
Muški kaćun     PDF    TXT 366
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Tarnaj, I.
Onome koji je i onome koji će doći     PDF    TXT 367
Tropan, L., J. Marušić
Mišljenje projektanata o višenamjenskom kanalu Dunav-Sava i odnosu prema šumarskim stajalištima     PDF    TXT 369
HŠD
Mišljenje šumarske struke o Studiji o utjecaju na okoliš višenamjenskoga kanala Dunav-Sava     PDF    TXT 371
Pelcer, Z.
Tipološko istraživanje šuma slavonskog gorja     PDF    TXT 373
Martinović, J., A. Vranković
Tloznanstveno promišljanje o integralnom gospodarenju Hrvatskim šumama     PDF    TXT 375
 
OBLJETNICE
     
Glavaš, M.
Sjećanje na prof. dr. sc. Zlatka Vajdu nakon 20 godina smrti     PDF    TXT 379
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Glavaš, M.
Dr. sc. Dinka Matošević, dipl. ing. šum.     PDF    TXT 381
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, F.
L’Italia Forestale e montana     PDF    TXT 383
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Lukić, I.
Državna inventarizacija šuma na području bosne i hercegovine     PDF    TXT 386
Pernar, R.
Savjetovanje na temu daljinska istraživanja u šumarstvu     PDF    TXT 388
Šelendić, D.
Geografski informacijski sustav šumarstva kao dio nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP)     PDF    TXT 390
Dundović, J.
II. Stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem: Obnovljivi izvori energije u Republici Hrvatskoj     PDF    TXT 394
Dundović, J.
Europski dani biomase regija     PDF    TXT 397
 
IZ SVIJETA KUKACA
     
Kranjčev, R.
Staklokrilac močvarne mlječike     PDF    TXT 398
Kranjčev, R.
Cimetasta vrbova sovica; Osoliki pauk     PDF    TXT 399
Kranjčev, R.
Bogomoljka     PDF    TXT 400
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Marečić, M.
Morosini-jev katastar i Varh Dubravah (Zakon o šumama)     PDF    TXT 401
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA
     
Dundović, J.
Osnivanje, zadaci i aktivnosti sekcije HŠD-a Hrvatske udruge za biomasu     PDF    TXT 402
 
IN MEMORIAM
     
Žuna, D., J. Gračan
Đuro Kušan, (1934 – 2007)     PDF    TXT 403
Stojković, M.
Ivan Štimac, (1926 – 2007)     PDF    TXT 404

                UNDER CONSTRUCTION