broj: 7-8/2006        pdf (20,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200607 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
PRPIĆ, Branimir
Šumarska znanost o utjecaju šume na eroziju i vodozaštitu     PDF    TXT     HR 294
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Ballian, Dalibor UDK 630* 165 (001)
Kontrola podrijetla Pančićeve omorike (Picea omorika /Panč./ Purk.) iz plantaže kod Kaknja pomoću izoenzimskih biljega     pdf    TXT     HR     EN 295
Kremer, Dario UDK 630* 164 + 233 (001)
Morfološke razlike između američkoga bijelog jasena (Fraxinus americana L.) i pensilvanskoga jasena (F. pennsylvanica Marshall) unešenog u Hrvatsku     pdf    TXT     HR     EN 305
Prka, Marinko UDK 630* 321 + 325 (001)
Značajke doznačenih bukovih stabala po vrsti sijeka u sječinama Bjelovarske Bilogore i utjecaj na strukturu sortimenata     pdf    TXT     HR     EN 319
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Zelić, Juraj UDK 630* 521 + 522 + 531
Raste li drveće u šumi po pravilima zlatnog reza i Fibonaccijevog niza?     pdf    TXT     HR     EN 331
Sažetak: Na osnovi analize biometrijskih parametara rasta (prirasno-prihodne tablice) šumskih sastojina bukve EGT-II-D-11 (bukva sa šašem, Bezak et all, 1989) i hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), Bezak, 2004, razmatra se mogući odgovor na pitanje: “Raste li drveće u šumi po pravilima zlatnog reza i Fibonaccijevog niza”?
Zlatni rez ili božanski omjer otkriven je u starim kulturama i civilizacijama, primjenjivan kao idealna proporcija u umjetnosti i graditeljstvu, a otkriva se u živom materijalnom svijetu prirodnih zakonitosti rasta i razvoja biljaka i životinja. Izražen brojem dekadskog sustava iznosi: f = (Ö 5 +1) / 2 = 1,6180339...
S omjerom zlatnog reza u uskoj je vezi Fibonaccijev niz, skup realnih brojeva čiji je član u nizu jednak zbroju dvaju prethodnih, primjerice 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...
Utvrđeno je da po pravilima zlatnog reza i Fibonacijevog niza drveće u šumi raste u debljinu, to jest raste prsni promjer, kružna ploha ili temeljnica, opseg stabla i promjer krošnje stabla kao linearno zavisna varijabla prsnog promjera.
Rast prsnog promjera stabla može se izraziti linearnom funkcijom oblika: d = a + b t, u kojoj je zavisna varijabla prsni promjer a nezavisna starost stabla. Regresijski koeficijent b pokazje brzinu rasta stabla ili prirast, različit za pojedine vrste drveća i okolišne uvjete pod kojim stablo raste.
Izražava se kao b-modul, koji zajedno s regresijskom konstantom a predstavlja geometrijski rast jednakokutne spirale unutar tzv. vrtložnog pravokutnika s odnosom stranica zlatnog reza. Tjekom životne dobi stablo u sastojini “teži” prosječnom prirastu (brzini rasta) iskazanom vrijednošću b-modula.
Brzina rasta ili debljinski prirast predstavljen matematički derivacijom linearne funkcije daje konstantu b, kao izraz jednolikog gibanja, pozitivnog predznaka. Pomoću b-modula mogu se numerički iskazati boniteti za vrste drveća ili odrediti ekološko-gospodarski tipovi šuma.
Modelom je pretpostavljeno da sila rasta stabla u debljinu nije ometana silom otpora rastu, kao unutarnjom strukturom rasta, a oscilacije u rastu (prirastu) uvjetovane su vanjskim, prisilnim silama.
Rast stabla u visinu predstavljen matematičkom funkcijom drugog stupnja nema tijekom vremena zakonitost zlatnog reza i Fibonaccievog niza jer je sila rasta ometana prigušenom silom, silom otpora rastu, koja se tijekom životne dobi stabla povećava te završava maksimumom visine stabla, kada je sila otpora rastu u visinu jednaka sili rasta.
Brzina rasta u visinu svojstvena je svakoj vrsti drveća, a uvjetovana je i vanjskim utjecajima, bonitetom staništa, toplinom, svjetlošću, strujanjem zraka, gustoći sastojine...
Volumen rasta stabla je funkcija rasta prsnog promjera, visine i obličnog broja, uvjetovana unutarnjom strukturom rasta dviju suprotnih sila i vanjskim, prisilnim silama rasta te ne pokazuje rast po pravilu zlatnog reza i Fibonaccijevog niza. Zlatni rez volumena stabla, kao idealnu točku uravnoteženja proporcija vanjskog habitusa stabla i podzemnog dijela (korijena ), treba tražiti drugom metodologijom.
Ključne riječi: Fibonaccijev niz; jednadžbe rasta; jednakokutna spirala; prigušena i prisilna gibanja; rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje; sile otpora rastu; sile rasta; visinski i volumni rast; vrtložni pravokutnik.; zlatni rez
 
STRUČNI ČLANCI
     
Rosavec, Roman UDK 630* 272
Park-šuma “Komrčar” na otoku Rabu – stanje i valorizacija     pdf    TXT     HR     EN 345
Šegrt, Viktor, E. Menđušić, G. Horvatović, M. Grubešić, K. Krapinec UDK 630* 151
Ozljeda ptica grabljivica – podaci za 2005. godinu     pdf    TXT     HR     EN 353
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Puljak, Stjepan
Neke dvojbe i zablude oko kamionskih skupova     PDF    TXT 357
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, Krunoslav
Mrka crvenrepka (Phoenicurus ochruros S. G. Gmelin)     PDF    TXT 360
Kranjčev, Radovan
Naši sunovrati     PDF    TXT 360
Kranjčev, Radovan
Regensburška tila     PDF    TXT 362
Kranjčev, Radovan
Bijela planinska sasa (Pulsatilla alpina /L./ Delarb.)     PDF    TXT 363
Kranjčev, Radovan
Prizidnice na otoku Čiovu     PDF    TXT 363
Cerovečki, Zdravko
Alpska paprat (Athyrium distentifolium Tausch)     PDF    TXT 364
 
POVIJEST ŠUMARSTVA
     
Vukelić, Joso
Iskustva i preporuke nakon godinu dana Šumarskoga muzeja u Krasnu     PDF    TXT 365
Skoko, Mladen
Prilog životopisu Ivana Grigorijeviča Jakovljeva     PDF    TXT 366
 
IZLOŽBE
     
Frković, Alojzije
Izložba hrvatskog lovstva – u službi prirode, Zagreb 2006.     PDF    TXT 370
Frković, Alojzije
Europski dani biomase regija, budućnost s prirodom     PDF    TXT 376
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Grospić, Frane
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 377
Raguž, Dominik
Frković A.: Priručnik za ocjenjivane lovačkih trofeja     PDF    TXT 379
 
OBLJETNICE
     
Skoko, Mladen
Proslava 55. obljetnice mature generacije 1950/51. Šumarske škole Karlovac     PDF    TXT 381
 
IN MEMORIAM
     
Dr. sc. Joso GRAČAN
Dr. sc. FRANC MRVA, dipl. ing. šum., viši znanstveni suradnik (18. 1. 1929 - 7. 5. 2006)     PDF    TXT 383

                UNDER CONSTRUCTION