broj: 1-2/2006        pdf (19,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Prof. dr. sc. Branimir Prpić
ŠUMA I PITKA VODA, NEZAOBILAZNA ČINJENICA     PDF    TXT     HR 1
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Josip Franjić, Željko Škvorc, Andraž Čarni UDK 630* 181.1 + 188 (001)
Rasprostranjenost panonskoga crnog gloga (Crataegus nigra Waldst. et Kit.) u Hrvatskoj i njegov značaj u formiranju vegetacije šumskih rubova     pdf    TXT     HR     EN 3
Juraj Zelić UDK 630* 242 + 651 (001)
Utjecaj intenziteta proreda na vrijednost etata u starijoj bukovoj sastojini     pdf    TXT     HR     EN 9
Sandra Golubić UDK 630* 233 + 114.5 (001)
Perspektive i mogućnosti odlaganja otpada na području Međimurske županije na primjeru odlagališta “Totovec”     pdf    TXT     HR     EN 21
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Josip Karavla UDK 630* 272
Dendrološke karakteristike zelene potkove grada Zagreba s prijedlogom obnove njezinoga istočnog dijela     pdf    TXT     HR     EN 31
Dalibor Ballian UDK 630* 165
Biljezi i osnovne mjere genetičke varijabilnosti značajne u molekularno genetičkim istraŽivanjima     pdf    TXT     HR     EN 41
Dario Kremer, Ksenija Karlović, Vesna Židovec UDK 630* 164
Morfometrijska istraŽivanja prirodnih populacija širokolisne veprine (Ruscus hypoglossum L.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 47
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Obična kockavica (Fritillaria meleagris L.)     PDF    TXT 55
Kranjčev, R.
Sungerski lug     PDF    TXT 56
Kranjčev, R.
Šuma Borovača     PDF    TXT 58
Kranjčev, R.
Leptir staklokrilac trušljike (Synanthedon stomoxiformis /HBN./, Sesiidae, Lepidoptera)     PDF    TXT 59
 
AKTUALNO
     
Grospić, F.
Uprava šuma podružnica Gospić u novoj zgradi     PDF    TXT 62
 
OBLJETNICE
     
Frković, A.
Osamdeseta obljetnica osnivanja saveza lovačkih društava za Hrvatsku i Slavoniju (1925 – 2005)     PDF    TXT 63
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Zebec, M.
Prikaz knjige M. Idžojtić: “Listopadno drveće i grmlje u zimskom razdoblju”     PDF    TXT 65
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 67
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Dundović, J.
3. Sajam obnovljivih izvora energije i Hrvatski dani u Bavarskoj (Straubing od 20. do 23. listopada 2005. god.)     PDF    TXT 70
Videc, G.
IPPC radionica “Planth health risk analysis” Kanada, Niagara Falls, 24 – 28. listopada 2005. godine     PDF    TXT 72
Harapin, M.
50. Jubilarni seminar biljne zaštite, Opatija 7. – 10. veljače 2006.     PDF    TXT 76
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 12. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT     HR 79
ZAPISNIK
12. sjednice Upravnog odbora HŠD-a,
održane 21. prosinca 2005. god. u Zagrebu


Nazočni: Robert Abramović, dipl. ing., Dubravka Tončić, dipl. ing. (umjesto Dalibora Bakrana, dipl. ing.), Stjepan Blažičević, dipl. ing., mr. sc. Miroslav Brnica, Davor Butorac, dipl. ing., mr. sc. Josip Dundović, Ivan Đukić, dipl. ing., Ivo Duvnjak, dipl. ing., prof. dr. sc. Ivica Grbac, Ilija Gregorović, dipl. ing., Dubravko Hodak, dipl. ing., Zvonko Kranjc, dipl. ing., Herbert Krauthacker, dipl. ing., Ivan Matasin, dipl. ing., akademik Slavko Matić, prof. dr. sc. Branimir Prpić, Dragomir Pfeifer, dipl. ing., Dražen Štrković, dipl. ing., Dalibor Tomaljanović, dipl. ing., dr. sc. Vlado Topić, Oliver Vlainić, dipl. ing., prof. dr. sc. Joso Vukelić, Ivan Tarnaj, dipl. ing., predsjednik NO, Hranislav Jakovac, dipl. ing. i Vlatka Antonić.

Ispričani: dr. sc. Joso Gračan, mr. sc. Ivan Pentek i Vlatko Petrović, dipl. ing.
Nakon što je predsjednik HŠD-a akademik S. Matić pozdravio sve nazočne, zahvalivši im se na odazivu, jednoglasno je usvojen ovaj

Dnevni red:

1. Ovjerovljenje Zapisnika 11. sjednice Upravnog odbora HŠD-a
2. Obavijesti
3. Izvršenje Programa rada i Financijskog plana do kraja godine
4. Usvajanje Programa rada HŠD-a za 2006. god.
5. Usvajanje Financijskog plana HŠD-a za 2006. god.
6. Odnos sa zakupcima poslovnog prostora
7. Kadrovska pitanja
8. Razno.

Ad 1. Na dostavljeni Zapisnik uz poziv za ovu sjednicu, nije bilo primjedbi.

Ad 2. Tajnik H. Jakovac izvijestio je da Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije, prema očekivanju, nije uvršten u prošireni dnevni red ovogodišnjeg zasjedanja Hrvatskoga sabora, no očekujemo da će to biti na prvom zasjedanju u 2006. godini.

Ad 3. Prema najavi 2. prosinca 2005. god. obavljena je primopredaja radova na uređenju pročelja (fasade) Hrvatskog šumarskog doma. Uspoređujući ugovorom predviđene i stvarno obavljene radove, u nekim stavkama utvrđene su razlike, što je bilo i za očekivati, jer je bez skele koja je postavljena nakon prihvaćnja ponude izvođača radova, sklapanja ugovora i samih početaka radova bilo nemoguće točno utvrditi stanje pročelja i potrebne građevinske radove (površine obijanja žbuke, stanje vijenaca i profiliranih dijelova i sl.). Tako su neke stavke povećane, neke smanjene, poneke potpuno izostavljene kao nepotrebne, a pojavili su se i neki nepredviđeni radovi. Veći posao koji je obavljen izvan predviđenog je sanacija krovišta na jugozapadnom dijelu iznad glavnog vijenca. Tu su obavljeni radovi na horizontalnom žljebu, saniranje dijela krovnog pokrova i zamjena opšava krovnih prozora. Ti radovi su radi curenja krovišta morali biti izvedeni, a bila je i prilika da se to učini kada je već bila postavljena skela za uređenje pročelja, čime je trošak popravka daleko manji. Trošak izvedbe ovih radova povećao je ugovoreni iznos za oko 4,5 %, što je prihvatljivo, a što potvrđuje da su bez ovih dodatnih radova, radovi na uređenju pročelja zgrade bili dobro procijenjeni i planirani. Ostala je primjedba na bojanje manjeg dijela podnožja građevine, gdje je radi nedovoljne prosušenosti zida i loših vremenskih uvjeta tijekom rada, mjestimično došlo do ljuštenja boje. Taj nedostatak izvođač radova obvezan je otkloniti u proljeće, kada to vremenski uvjeti budu dozvoljavali.
Ovo izvješće jednoglasno je prihvaćeno, a glede ostalih obveza od prošle sjednice pa do kraja godine, zaključuje se da je br. 11–12 Šumarskog lista tiskan i upućen na adrese pretplatnika te da iznos pretplate i za sljedeću godinu ostaje nepromijenjen.

Ad 4. Na prošloj sjednici Upravnog odbora predložen je Nacrt programa rada HŠD-a za 2006. godinu, s mobom da se razmotri i da se na ovoj sjednici daju prijedlozi za njegovu nadopunu. Kako nije bilo prijedloga za nadopunu, jednoglasno je usvojen

Program rada HŠD-a za 2006. god.

1. Naglašavamo da se u 2006. godini navršava 160 godina postojanja Hrvatskoga šumarskog društva te da će biti tiskano 130. godište znanstveno-stručnog i staleškog glasila “Šumarski list”. Ove obljetnice treba svakako primjereno obilježiti tijekom cijele godine, a posebice u vrijeme Dana hrvatskoga šumarstva.
Kako krajem 2005. god. Završava petogodišnji program znanstveno-istraživačkog rada kojega financiraju Hrvatske šume d.o.o. iz sredstava OKFŠ-a, kao jedna od akcija obilježavanja obljetnica, predviđa se priprema Savjetovanja na kojemu će autori-istraživači prikazati rezultate istraživanja, kao što je to učinjeno prigodom obilježavanja 150. obljetnice HŠD-a 1996. god.
2. U okviru obilježavanja Dana hrvatskoga šumarstva, do 20. lipnja 2006. god. održat će se i redovita Izborna skupština HŠD-a. Uz Skupštinu i spomenuto Savjetovanje te popratne aktivnosti ogranaka HŠD, posebnu pozornost i naše angažiranje zaslužuje Bjelovarski salon fotografija “Šuma okom šumara”, u organizaciji HŠD ogranak Bjelovar i Gradskog muzeja Bjelovar, koji nakon ovogodišnjeg sudjelovanja kolega iz Slovenije, iduće godine postaje zaista međunarodni. Već je dogovoreno sudjelovanje kolega šumara iz Austrije, Njemačke, Slovenije i BiH, a predviđeno je sudjelovanje osam država s oko 200 fotografija, naravno plus domaći autori. Obilježavanje Dana hrvatskoga šumarstva prigoda je da uz ostale aktivnosti nastavimo s podizanjem spomen-obilježja zaslužnim kolegama šumarima članovima HŠD-a.
3. U studenom 2005. god. Hrvatski sabor izglasao je tri šumarska zakona: Zakon o šumama, Zakon o lovstvu i Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu. Kod donošenja ovih zakona HŠD aktivno je sudjelovalo, stavljajući primjedbe i prijedloge, koje je resorno Ministarstvo ili saborski Odbor za poljoprivredu i šumarstvo uglavnom prihvatio. Prvo čitanje prošao je i Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije. Nakon primjedbi koje su uzete na znanje i djelimično usvojene, Zakon ponovo ide u Vladu, a zatim ako stigne i u Hrvatski sabor na zasjedanje koje je u tijeku, a ako ne, onda na prvo zasjedanje u 2006. god. Svakako početkom 2006. god. očekuje nas izrada Statuta, ustroj Komore i početak rada te izrada popratnih dokumenata uz ZOŠ.
Još uvijek čekamo i nadamo se da će do kraja godine biti osnovano Udruženje šumarstva i lovstva u okviru Sektora za poljoprivredu i šumarstvo pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. S naše strane je u tom pogledu sve učinjeno i vjerujemo da će to biti realizirano najkasnije početkom 2006. god., pa nas i tu očekuju određene aktivnosti.
4. Predviđamo organizirati jedan do dva Okrugla stola na teme koje će se pokazati aktualnima u sljedećoj godini, a koje će zahtijevati iskazivanje našeg stava i stručnog mišljenja. Sukladno dogovorenom programu nastavit će se aktivnija suradnja Hrvatskoga šumarskog društva i Hrvatskoga šumarskog društva Herceg-Bosne, kao i s ostalim inozemnim šumarskim društvima s kojima aktivno surađujemo. Svake druge godine, a to znači u 2006. god., slijedi Tršćanski sajam poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, na kojemu smo kao partneri i suradnici talijanskih šumara (Corpo forestale di Trste) već u nekoliko navrata sudjelovali, pa očekujemo pozivnicu i za 2006. god.
5. Potrebno će biti poduprijeti aktivnosti sekcije HŠD Hrvatska udruga za biomasu u zemlji i inozemstvu, na edukciji struke i građana za korišćenje šumske biomase kao obnovljivog izvora energije. Za naše aktivnosti na tom polju dobili smo i potporu iz vrha vlasti, a za struku i državu to smatramo strateškim pitanjem.
6. Od ekskurzija, osim u organizaciji ogranaka, očekujemo realizirati ekskurziju Pro Silva u Slovačku, u terminu kojega će nam ponuditi domaćini, te ekskurziju u srpnju na Interforst u München (Njemačka).
7. Potrebno je i dalje nastaviti s potporom i financijskim osiguranjem sudjelovanja članova HŠD-a na 38. EFNS natjecanju šumara biatlonaca (24 europske zemlje) od 26. 2. do 5. 3. 2006. god., ovoga puta u BiH na Igmanu te na 12. susretu šumara Alpe-Adria (Austrija, Slovenija Italija, Hrvatska) na kojemu će nakon našeg domaćinstva ove godine, u 2006. god. domaćin biti Italija (Aosta).
8. Kao što smo već rekli, u 2006. god. slijedi tiskanje 130. godišta Šumarskoga lista, što vjerujemo da će kao i do sada to biti uspješno obavljeno. Uz spomenute obljetnice HŠD-a i Šumarskog lista predlažemo tiskati kratku promidžbenu brošuru, kojom ćemo predstaviti Društvo i časopis. Prema programu predlažemo nastaviti rad na započetoj digitalizaciji Šumarskog lista te poboljšanju izgleda Web stranice www.sumari.hr. I sljedeće godine u dogovoru s Hrvatskim šumama d.o.o., finacijske mogućnosti će diktirati već višekratnu želju i potrebu pretiska monografije “Šume u Hrvatskoj”.
9. Glede zakupaca poslovnog prostora pri realizaciji je iseljenje Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije i naplata duga, te naplata preostalog duga od Instituta za međunarodne odnose, nastalog prije potpisivanja novog Ugovora o zakupu, po kojemu ovaj korisnik poslovnog prostora, uz povremeno kašnjenje, podmiruje svoje obveze.
10. Uz redovito održavanje zgrade Hrvatski šumarski dom treba nastaviti s hidroizolacijom podrumskog prostora, elektroinstalacijskim poslovima u zapadnom dijelu podruma, uređenjem dvorišnog pročelja (fasade) uključivši stolariju, uređenjem dvorišnog prostora uz zamjenu dotrajale kanalizacije te osmišljavanjem i uređenjem poslovnog prostora nakon iseljenja Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije.

Ad 5. Također nije bilo primjedbi i na predloženi Nacrt financijskog plana HŠD-a za 2006. god., pa je jednoglasno usvojen:

Financijski plan HŠD-a (s ograncima) za 2006. godinu

SADRŽAJ Planirano
A PRIHODI
1. Prihodi od prodaje i pretplate Šumarskog lista, separata i oglasa 550.000,00
2. Prihodi od dotacija 120.000,00
3. Prihodi od zakupnina 1.960.000,00
4. Ostali prihodi 300.000,00
5. Prihodi od članarina i naknada 703.000,00
UKUPNO PRIHODI 3.633.000,00

B TROŠKOVI
I MATERIJALNI TROŠKOVI
1. Potrošeni materijal za redovitu djelatnost 82.000,00
2. Potrošena energija 33.000,00

II TROŠKOVI USLUGA
3. Prijevozne usluge 1.000,00
4. Usluge održavanja 650.000,00
5. Intelektualne i osobne usluge 170.000,00
6. Komunalne usluge 320.000,00
7. Grafičke usluge (Šumarski list i dr.) 600.000,00

III TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE
8. Plaće, naknade, porezi, prirezi i doprinosi 800.000,00
9. Ostali izdaci za zaposlene 20.000,00

IV TROŠKOVI POSLOVANJA – NEMATERIJALNI
10. Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi 55.000,00
11. Troškovi vanjskih suradnika 30.000,00
12. Troškovi reprezentacije 322.000,00
13. Premije osiguranja 20.000,00
14. Bankovne usluge 10.000,00

V OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA
15. Troškovi za stručno obrazovanje, savjetovanja i stručne ekskurzije 330.000,00
16. Troškovi za stručnu literaturu i stručna glasila 25.000,00
17. Ostali nematerijalni troškovi 165.000,00
UKUPNO TROŠKOVI 3.633.000,00Ad 6. Glede dugovanja Instituta za međunarodne odnose, u Ministarsvu znanosti, obrazovanja i športa (koje financira Institut), kod prof. dr. sc. Mladena Petrovečkog, pomoćnika ministra u Upravi za znanost, održan je sastanak kojemu su uz pomoćnika ministra i dvije pravnice iz Ministarstva, nazočili ravnatelj Instituta dr. sc. Mladen Staničić, tajnik HŠD-a H. Jakovac i advokati obiju stranaka u sporu. U Ministarstvu su mišljenja da nema čvrstog pravnog temelja za podmirenje duga u novčanom iznosu na žiro račun HŠD-a, ali su spremni dug podmiriti kroz plaćanje dijela troškova daljnjeg uređenja zgrade. Potrebno je predvidjeti poslove koji će se raditi, napraviti troškovnik i po propisanoj proceduri izabrati najpovoljnijeg izvođača radova, što će biti pravna osnova Ministarstvu, odnosno Institutu za sudjelovanje u podmirenju odnosnih troškova. O svemu tome detaljnije trebaju se dogovoriti vodstva Instituta i HŠD-a, a zatim dogovoreno predočiti nadležnima u Ministarstvu. Predlaže se, a Upravni odbor prihvaća, da to budu radovi na uređenju dvorišnog pročelja zgrade te dvorišta.
Što se tiče odnosa s Fakultetom kemijskog inženjerstva i tehnologije, prema odluci Upravnog odbora HŠD-a odgovoreno je da ne prihvaćamo njihov prijedlog za opraštanje dijela dugovanja, nego da tražimo podmirenje duga u cijelosti i iseljenje iz poslovnog prostora kojega koriste bez naknade.

Ad 7. Prema odluci Upravnog odbora donesenoj na 11. sjednici, održanoj 29. studenoga 2005. god. pod točkom 7. dnevnog reda raspisan je natječaj za novoga tajnika HŠD-a, jer dosadašnji tajnik H. Jakovac odlazi krajem godine u mirovinu. Na natječaj raspisan u NN br. 144 od 7. prosinca 2005. god. u navedenom roku stigle su dvije molbe: Damira Delača, dipl. ing. šum. iz Delnica i Krunoslava Bišćana, dipl. ing. šum. iz Karlovca. Izabrano Povjerenstvo za provedbu natječaja zaključilo je da prema uvjetima propisanima Statutom HŠD-a i naznačenima u natječaju, drugi kandidat ne zadovoljava već prvi uvjet, jer je tek završio pripravnički staž od godinu dana. Kolega Delač pak zadovoljava sve uvjete iz natječaja, počevši od 20-godišnjeg radnog iskustva u struci (taksator, samostalni taksator, upravitelj šumarije), poznavanja poslovanja, posebice neprofitnih organizacija (dva mandata predsjednik HŠD-a ogranak Delnice i član UO HŠD-a), iskustva u organiziranju, ekskurzija, savjetovanja, izložbi, i sl., do svih ostalih uvjeta propisanih Statutom Hrvatskoga šumarskog društva za odnosno radno mjesto. Nakon pročitanog izvješća i prijedloga Povjerenstva, Upravni odbor jednoglasnom odlukom svih nazočnih izabrao je Damira Delača, dipl. ing. šum. na radno mjesto tajnika HŠD-a na neodređeno vrijeme. Izabrani tajnik stupit će na dužnost 1. siječnja 2006. god. ili prema dogovoru ovisno o mugućnostima razduženja obveza na dosadašnjem radnom mjestu. U tom slučaju, u intervalu između 1. siječnja i preuzimanja dužnosti tajnika, odnosne poslove honorarno će obavljati dosadašnji tajnik H. Jakovac.

Ad 8.
a) Prema pripremljenim predlošcima za izgled zastave Hrvatskoga šumarskog društva, odabran je uzorak sa zelenom podlogom, u sredini znakom HŠD-a i uz rub zastave uzorkom hrvatskog pletera. Za svaki ogranak i središnjicu dat će se na trošak središnjce izraditi po jedna svečana zastava koja se koristi u unutarnjim prostorima, po jedna obična zastava čija tehnika izrade dozvoljava izlaganje atmosferilijama te male stolne zastavice.
b) Za najavljeni Bjelovarski salon fotografija “Šuma okom šumara” za Dane hrvatskoga šumarstva u 2006. god., preveden je tekst natječaja na njemački i engleski jezik i bit će upućen kolegama iz Austrije i Njemačke, s kojima je uz kolege iz Slovenije i BiH već načelno dogovoreno sudjelovanje. Osim njih, još će se ponuditi sudjelovanje kolegama iz Italije, Slovačke, Češke i Mađarske.
c) Vezano za Imenik hrvatskih šumara, dostupan na www.sumari.hr Upravni odbor imenuje članove Savjeta imenika u sastavu: predsjednik i tajnik HŠD-a po funkciji, zatim O. Vlainić, I. Gregorović, D. Bakran i H. Jakovac, a kao administratora B. Meštrića.

Nakon završetka ove sjednice, svi nazočni uputili su se u Novinarski dom, gdje je slijedilo predstavljanje znastvene monografije “Poplavne šume u Hrvatskoj”, u izdanju Akademije šumarskih znanosti.


Zapisnik sastavio tajnik HŠD-a:
Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum.

Predsjednik HŠD-a:
Akademik Slavko Matić, v. r.
 
IN MEMORIAM
     
Gračan, J.
Vilim Živković (1916 – 2005)     PDF    TXT 82
Tomić, I.
Branko Smojvir (1934 – 2005)     PDF    TXT 83

                UNDER CONSTRUCTION