broj: 1-2/2006        pdf (19,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Prof. dr. sc. Branimir Prpić
ŠUMA I PITKA VODA, NEZAOBILAZNA ČINJENICA     PDF    TXT     HR 1
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Josip Franjić, Željko Škvorc, Andraž Čarni UDK 630* 181.1 + 188 (001)
Rasprostranjenost panonskoga crnog gloga (Crataegus nigra Waldst. et Kit.) u Hrvatskoj i njegov značaj u formiranju vegetacije šumskih rubova     pdf    TXT     HR     EN 3
Juraj Zelić UDK 630* 242 + 651 (001)
Utjecaj intenziteta proreda na vrijednost etata u starijoj bukovoj sastojini     pdf    TXT     HR     EN 9
Sandra Golubić UDK 630* 233 + 114.5 (001)
Perspektive i mogućnosti odlaganja otpada na području Međimurske županije na primjeru odlagališta “Totovec”     pdf    TXT     HR     EN 21
Sažetak: Rad istražuje, analizira i daje ocjenu problematike gospodarenja otpadom na području Međimurske županije. Očekivani rezultat i doprinos znanosti proizlazi iz analize trenutnog stanja u kojemu se nalazi Međimurska županija po pitanju gospodarenja otpadom, odnosno o trenutnim uvjetima u kojima se odvija odlaganje otpada. U radu su prezentirani rezultati istraživanja i dobivene spoznaje o vrstama otpada, zakonodavno-pravnom okviru gospodarenja otpadom, stanju odlagališta te predloženi načini sanacije i biološke rekultivacije odlagališta otpada. S obzirom na navedeno istraživanje i analizu stanja postupanja s otpadom, dokazana je nužnost uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom uz sanaciju postojećih odlagališta te važnost i nedjeljivost procesa biološke rekultivacije od same sanacije. U radu se nametnula potreba za sustavnim i znanstvenim pristupom problematici gospodarenja otpadom, kako bi se na temelju znanstvenih činjenica stvarale najvažnije pretpostavke za povećanjem kvalitete i racionalnijeg korištenja prostora.
U radu je prikazana problematika gospodarenja otpadom na području Međimurske županije tijekom šestogodišnjeg razdoblja Šanaliza stanja i kategorizacija svih središnjih/lokalnih odlagališta na prostoru županije, koristeći sljedeće parametre: površina odlagališta, ulaz na odlagalište (rampa), prekrivanje otpada inertnim materijalom, sustav za otplinjavanje, sustav za skupljanje procjednih voda, ishođena dokumentacija (lokacijska, građevinska i uporabna dozvola) te izrađeni projekti sanacijeĆ. Kroz rad su obrađeni zakonski propisi iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom te prikazani podaci o prijavljenim količinama opasnog, neopasno tehnološkog i komunalnog otpada koji nastaje na području županije od proizvođača, skupljača i obrađivača pojedinih vrsta otpada. Obradom i analizom podataka o količinama prijavljenog otpada iz katastra otpada (Katastar emisija u okoliš) od 2000. do 2002. godine (trogodišnje razdoblje) prikazana je struktura i količine otpada koje se stvaraju na prostoru županije.
Ključne riječi: brtvljenje odlagališta; odlagalište; odlaganje; otpad; rekultiviranje; sanacija odlagališta; skupljanje otpada
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Josip Karavla UDK 630* 272
Dendrološke karakteristike zelene potkove grada Zagreba s prijedlogom obnove njezinoga istočnog dijela     pdf    TXT     HR     EN 31
Dalibor Ballian UDK 630* 165
Biljezi i osnovne mjere genetičke varijabilnosti značajne u molekularno genetičkim istraŽivanjima     pdf    TXT     HR     EN 41
Dario Kremer, Ksenija Karlović, Vesna Židovec UDK 630* 164
Morfometrijska istraŽivanja prirodnih populacija širokolisne veprine (Ruscus hypoglossum L.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 47
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Obična kockavica (Fritillaria meleagris L.)     PDF    TXT 55
Kranjčev, R.
Sungerski lug     PDF    TXT 56
Kranjčev, R.
Šuma Borovača     PDF    TXT 58
Kranjčev, R.
Leptir staklokrilac trušljike (Synanthedon stomoxiformis /HBN./, Sesiidae, Lepidoptera)     PDF    TXT 59
 
AKTUALNO
     
Grospić, F.
Uprava šuma podružnica Gospić u novoj zgradi     PDF    TXT 62
 
OBLJETNICE
     
Frković, A.
Osamdeseta obljetnica osnivanja saveza lovačkih društava za Hrvatsku i Slavoniju (1925 – 2005)     PDF    TXT 63
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Zebec, M.
Prikaz knjige M. Idžojtić: “Listopadno drveće i grmlje u zimskom razdoblju”     PDF    TXT 65
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 67
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Dundović, J.
3. Sajam obnovljivih izvora energije i Hrvatski dani u Bavarskoj (Straubing od 20. do 23. listopada 2005. god.)     PDF    TXT 70
Videc, G.
IPPC radionica “Planth health risk analysis” Kanada, Niagara Falls, 24 – 28. listopada 2005. godine     PDF    TXT 72
Harapin, M.
50. Jubilarni seminar biljne zaštite, Opatija 7. – 10. veljače 2006.     PDF    TXT 76
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 12. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT     HR 79
 
IN MEMORIAM
     
Gračan, J.
Vilim Živković (1916 – 2005)     PDF    TXT 82
Tomić, I.
Branko Smojvir (1934 – 2005)     PDF    TXT 83

                UNDER CONSTRUCTION