broj: 1-2/2006        pdf (19,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Prof. dr. sc. Branimir Prpić
ŠUMA I PITKA VODA, NEZAOBILAZNA ČINJENICA     PDF    TXT     HR 1
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Josip Franjić, Željko Škvorc, Andraž Čarni UDK 630* 181.1 + 188 (001)
Rasprostranjenost panonskoga crnog gloga (Crataegus nigra Waldst. et Kit.) u Hrvatskoj i njegov značaj u formiranju vegetacije šumskih rubova     pdf    TXT     HR     EN 3
Juraj Zelić UDK 630* 242 + 651 (001)
Utjecaj intenziteta proreda na vrijednost etata u starijoj bukovoj sastojini     pdf    TXT     HR     EN 9
Sažetak: U čistoj osamdesetpetogodišnjoj bukovoj sastojini Gospodarske jedinice “Južni Papuk”, odjel 63a, postavljen je paralelni pokus s ciljem utvrđivanja razlike u sječivoj vrijednosti drvnih sortimenata po jedinici površine (1 ha), na kojima se u prošlosti gospodarilo različitim intenzitetom prorjeđivanja.
Mjerenjem je utvrđeno je da se za istu starost, to jest 85 godina, na plohi 1 nalazi 346 stabala po hektaru, srednji prsni promjer je 33,75 cm, volumen 452,98 m3/ha i vrijednost 121113,03 kn/ha, (300,23 kn/m3), a na plohi 2 nalazi se 408 stabala po hektaru, srednji prsni promjer je 31,15 cm, volumen 444,72 m3/ha i vrijednost 111216,29 kn/ha (279,85 kn/m3), to jest razlika je 8,80 %.
Kao mjerilo ekonomske učinkovitosti gospodarenja bukovim sastojinama, ophodnje 100 godina, izračunata je šumska taksa ili cijena drveta na panju. Za plohu 1 izračunata je pozitivana šumska taksa 61,79 kn/m3, te 46,43 kn/m3 za plohu 2.
Optimalnijim prorjeđivanjem po debljinskim stupnjevim jačeg intenzitata na plohi 1, u odnosu na plohu 2, postignuto je da je cjena drva na panju veće za 33,08 %.
Izračunavanjem praga rentabilnosti ili “točke pokrića”, u dobi sastojine kada je sječiva vrijednost drvnih sortimenata po hehtaru ili volumenu jednaka ukupnim troškovima iskorištavanja šuma (fco pomoćno stovarište), utvrđeno je kako je za plohu 1 točka pokrića 70 godina , te 73 godine za plohu 2.
U članku su uspoređeni i drugi biometrijski parametri, srednji prsni promjer, medijana prsnog promjera, standardna devijacija, mjere asimetrije i spljoštenosti, te koeficijenti beta-distribucije (da, Md, s, b1, b2, a, g), koji pokazuju distribucije prsnih promjera konkretnih sastojina u odnosu na beta-distribucije, kao mjere normalnosti sastojine.
Usporedbom navedenih biometrijskih parametara, broja stabala i volumena po hektaru zaključuje se kako je na dijelu sastojine (ploha 1) obavljan optimalan intezitet prorjeđivanja, čime je postignut bolji rezultat ekonomske učinkovitosti gospodarenja za istu starost i bonitet staništa.
Rezultati istraživanja cijene drva na panju (šumska taksa) u datim uvjetima gospodarenja (UŠP Požega) i aktualne cijene drvnih sortimenata pokazuju kako jednodobne šumske sastojine bukve daju pozitivnu šumsku taksu tek iznad 2/3 ophodnje, to jest oko sedamdesete godine starosti.
Ključne riječi: beta-distribucija; distribucija prsnih promjera i volumena; intenzitet prorede; mjere asimetrije; sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata; šumska taksa; točka pokrića.
Sandra Golubić UDK 630* 233 + 114.5 (001)
Perspektive i mogućnosti odlaganja otpada na području Međimurske županije na primjeru odlagališta “Totovec”     pdf    TXT     HR     EN 21
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Josip Karavla UDK 630* 272
Dendrološke karakteristike zelene potkove grada Zagreba s prijedlogom obnove njezinoga istočnog dijela     pdf    TXT     HR     EN 31
Dalibor Ballian UDK 630* 165
Biljezi i osnovne mjere genetičke varijabilnosti značajne u molekularno genetičkim istraŽivanjima     pdf    TXT     HR     EN 41
Dario Kremer, Ksenija Karlović, Vesna Židovec UDK 630* 164
Morfometrijska istraŽivanja prirodnih populacija širokolisne veprine (Ruscus hypoglossum L.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 47
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Obična kockavica (Fritillaria meleagris L.)     PDF    TXT 55
Kranjčev, R.
Sungerski lug     PDF    TXT 56
Kranjčev, R.
Šuma Borovača     PDF    TXT 58
Kranjčev, R.
Leptir staklokrilac trušljike (Synanthedon stomoxiformis /HBN./, Sesiidae, Lepidoptera)     PDF    TXT 59
 
AKTUALNO
     
Grospić, F.
Uprava šuma podružnica Gospić u novoj zgradi     PDF    TXT 62
 
OBLJETNICE
     
Frković, A.
Osamdeseta obljetnica osnivanja saveza lovačkih društava za Hrvatsku i Slavoniju (1925 – 2005)     PDF    TXT 63
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Zebec, M.
Prikaz knjige M. Idžojtić: “Listopadno drveće i grmlje u zimskom razdoblju”     PDF    TXT 65
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 67
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Dundović, J.
3. Sajam obnovljivih izvora energije i Hrvatski dani u Bavarskoj (Straubing od 20. do 23. listopada 2005. god.)     PDF    TXT 70
Videc, G.
IPPC radionica “Planth health risk analysis” Kanada, Niagara Falls, 24 – 28. listopada 2005. godine     PDF    TXT 72
Harapin, M.
50. Jubilarni seminar biljne zaštite, Opatija 7. – 10. veljače 2006.     PDF    TXT 76
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 12. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT     HR 79
 
IN MEMORIAM
     
Gračan, J.
Vilim Živković (1916 – 2005)     PDF    TXT 82
Tomić, I.
Branko Smojvir (1934 – 2005)     PDF    TXT 83

                UNDER CONSTRUCTION