broj: 1-2/2006        pdf (19,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Prof. dr. sc. Branimir Prpić
ŠUMA I PITKA VODA, NEZAOBILAZNA ČINJENICA     PDF    TXT     HR 1
Hidrološka i vodozaštitna uloga znane su blagodati koje čovjeku pružaju šume. Tu pojavu promatramo u krajoliku, a odnos vode i šume znalački je sažeo Hornsmann (prema Weberu, 2005) rekavši: “Voda je krv krajolika, a šuma je njegovo srce”. Kroz hidrološku ulogu šuma uravnotežuje vodne odnose u prostoru. Ona ublažava pojavu visokih vodnih valova i osigurava ravnomjerno dotjecanje vode u izvorišta.
Vodozaštitna uloga osigurava pitkost oborinskih i poplavnih voda koje prolaskom kroz rahlo i živo šumsko tlo bivaju mehanički, biološki, a djelom i kemijski pročišćene. U podzemne tokove one ulaze pitke te se pojavljuju kao izvorišta i pritoke vodotoka.
Taj golemi biološki kapital nastao uzajamnim djelovanjem dva prirodna obnovljiva bogatstva vode i šume, danas je znatno ugrožen tehničkom civilizacijom koja otpadom opterećenim otrovima ugrožava i šumu i vodu. Nemalo nas iznenađuje podatak Kauzlarića (2006), koji iznosi stanje površinskih voda u Hrvatskoj premna izvješću Uprave vodnoga gospodarstva od 19. ožujka 2005., a odnosi se na režim kisika, hranjive tvari te biološke i mikrobiološke pokazatelje. Broj mjernih postaja koje ne zadovoljavaju zahtjevnu kategorizaciju iznosi od 30 % do 86 %. Ništa bolje stanje nije ni kod analize specifičnih pokazatelja (teške kovine, mineralna ulja, ukupni fenoli, PCB, DDT, lindan i dr.). Iz tih podataka vidi se kako se u nas otpadne vode iz industrijskih, urbanih i ruralnih prostora sustavno ne pročišćavaju. Još više je razočarao podatak koji govori o kakvoći površinskih i podzemnih voda na području Gorskog kotara, Hrvatskoga primorja i Like. Od 22 vodotoka, jezera, bunara i izvora, samo dva su bez onečišćenja. Nema, doduše, više podataka o podzemnim vodama posebice onih u šumama koje zasigurno nisu znatnije onečišćene. Međutim, naše spoznaje o opterećenju šumskih tala kiselim kišama, suhim taloženjem otrova iz zraka, sve gušćim automobilskim prometom, posebno u jelovim šumama na silikatnim podlogama Gorskog kotara te u sličnim staništima šuma u Hrvatskoj, dovode nas do spoznaje kako vodozaštitna uloga šume nije više dovoljno učinkovita.
Da bi šuma bila optimalno učinkovita u smislu dobroga pročišćavanja vode, ali i svih ostalih općekorisnih funkcija, potrebno je ponajprije uzgojnim, ali i drugim stručnim postupcima podržavati i stimulirati fiziološke procese. To jamči optimalno stanje šumskoga ekosustava (obnova – optimalna faza razvoja), što zapravo predstavlja fiziološki najučinkovitiji dio razvojnoga puta prašume i podjednako jamči ekološku i sirovinsko-energetsku ulogu šume. Šuma prepuštena prirodi bez njege uzgojnim postupcima ulazi u stoljetne faze starenja i raspadanja, što smanjuje sve njezine funkcije koje su pretežito povezane uz fotosintezu.
Šumska tla s promijenjenim kemijskim svojstvima, opterećena teškim kovinama, kiselinama i N-spojevima, mogu se popraviti dodavanjem zeolitnoga tufa prirodnoga supstrata koji povećava ukupnu aktivnost tla, utječe na izmjenu iona, veže na sebe teške kovine i molekule amonijaka te obavlja sorpciju nitrata (Filipan, Prpić, Ružinski, Šum. list 1996). Zeolitni tuf smanjuje kiselost i aktivira hranjiva iz rezervi tla i vraća šumskom ekosustavu sposobnost vodozaštite.
Sudeći prema podacima o vodama u Hrvatskoj, oštećene šumske ekosustave potrebno je uz intenzivne uzgojne mjere sanirati poznatim prirodnim supstratom kojega ima dovoljno u Hrvatskoj.

Prof. dr. sc. Branimir Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Josip Franjić, Željko Škvorc, Andraž Čarni UDK 630* 181.1 + 188 (001)
Rasprostranjenost panonskoga crnog gloga (Crataegus nigra Waldst. et Kit.) u Hrvatskoj i njegov značaj u formiranju vegetacije šumskih rubova     pdf    TXT     HR     EN 3
Juraj Zelić UDK 630* 242 + 651 (001)
Utjecaj intenziteta proreda na vrijednost etata u starijoj bukovoj sastojini     pdf    TXT     HR     EN 9
Sandra Golubić UDK 630* 233 + 114.5 (001)
Perspektive i mogućnosti odlaganja otpada na području Međimurske županije na primjeru odlagališta “Totovec”     pdf    TXT     HR     EN 21
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Josip Karavla UDK 630* 272
Dendrološke karakteristike zelene potkove grada Zagreba s prijedlogom obnove njezinoga istočnog dijela     pdf    TXT     HR     EN 31
Dalibor Ballian UDK 630* 165
Biljezi i osnovne mjere genetičke varijabilnosti značajne u molekularno genetičkim istraŽivanjima     pdf    TXT     HR     EN 41
Dario Kremer, Ksenija Karlović, Vesna Židovec UDK 630* 164
Morfometrijska istraŽivanja prirodnih populacija širokolisne veprine (Ruscus hypoglossum L.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 47
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Obična kockavica (Fritillaria meleagris L.)     PDF    TXT 55
Kranjčev, R.
Sungerski lug     PDF    TXT 56
Kranjčev, R.
Šuma Borovača     PDF    TXT 58
Kranjčev, R.
Leptir staklokrilac trušljike (Synanthedon stomoxiformis /HBN./, Sesiidae, Lepidoptera)     PDF    TXT 59
 
AKTUALNO
     
Grospić, F.
Uprava šuma podružnica Gospić u novoj zgradi     PDF    TXT 62
 
OBLJETNICE
     
Frković, A.
Osamdeseta obljetnica osnivanja saveza lovačkih društava za Hrvatsku i Slavoniju (1925 – 2005)     PDF    TXT 63
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Zebec, M.
Prikaz knjige M. Idžojtić: “Listopadno drveće i grmlje u zimskom razdoblju”     PDF    TXT 65
Grospić, F.
L’Italia forestale e montana     PDF    TXT 67
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Dundović, J.
3. Sajam obnovljivih izvora energije i Hrvatski dani u Bavarskoj (Straubing od 20. do 23. listopada 2005. god.)     PDF    TXT 70
Videc, G.
IPPC radionica “Planth health risk analysis” Kanada, Niagara Falls, 24 – 28. listopada 2005. godine     PDF    TXT 72
Harapin, M.
50. Jubilarni seminar biljne zaštite, Opatija 7. – 10. veljače 2006.     PDF    TXT 76
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 12. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT     HR 79
 
IN MEMORIAM
     
Gračan, J.
Vilim Živković (1916 – 2005)     PDF    TXT 82
Tomić, I.
Branko Smojvir (1934 – 2005)     PDF    TXT 83

                UNDER CONSTRUCTION