broj: 11-12/2005        pdf (25,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200511 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
     
Prof. dr. sc. Branimir Prpić
NA KRAJU GODINE     PDF    TXT     HR 558
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Idžojtić, M., M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, M. Dasović, N. Pavlus UDK 630* 442 (001)
Zaraza obične jele (Abies alba Mill.) bijelom imelom (Viscum album L. ssp. abietis /Wiesb./ Abrom.) u Hrvatskoj     PDF    TXT 559
Trinajstić, I., Z. Cerovečki UDK 630* 188 (001)
Prilog sintaksonomskoj analizi asocijacije Ostryo-Fagetum (M. Wraber) ex Trinajstić 1972     pdf    TXT     HR     EN 575
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Šajković, A. UDK 630* 907
Odnos studenata šumarstva prema prirodi i resursima     pdf    TXT     HR     EN 583
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Vuletić, D., R. Sabadi UDK 630* 311 + 714
Da li se i kako naše šumarstvo i šumska industrija oporavlja od posljedica Domovinskog rata?     pdf    TXT     HR     EN 597
Barčić, D., Ž. Španjol, V. Vujanić, R. Rosavec UDK 630* 469
Problematika zaštite voda i mora u Republici Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 611
 
STRUČNI ČLANCI
     
Božičević, I. UDK 630* 902
Karlovac, središte šumarstva Hrvatske vojne granice     pdf    TXT     HR     EN 623
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Arač, K.
Crna čigra (Chlidonias niger L.)     PDF    TXT 633
Kranjčev, R.
Japanski hrastov prelac (Antheraea yamamai Guer.) u Hrvatskoj     PDF    TXT 634
 
AKTUALNO
     
Meštrić, B.
www.sumari.hr     pdf    TXT 636
 
OBLJETNICE:
     
Frković, A.
Biskup Josip Juraj Strossmayer - uzgajivač divljači i ljubitelj lova     PDF    TXT 639
Frković, A.
Lovački muzej Hrvatskog lovačkog saveza (1955 - 2005.)     PDF    TXT 641
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Prpić, B.
Prikaz dvije izuzetno značajne knjige     PDF    TXT 645
Kramer, H.
Retrospektiva i perspektiva gospodarenja šumama hrasta lužnjaka u Hrvatskoj     PDF    TXT 645
Kramer, H.
Najveća cjelovita šuma hrasta lužnjaka u Hrvatskoj Spačva     PDF    TXT 646
Grospić, F.
L´Italia forestale e montana     PDF    TXT 647
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Idžojtić, M.
Izvješće s petog sastanka euforgen mrežnog plana za očuvanje genetske raznolikosti - Larnaca, Cipar     PDF    TXT 649
Kajba, D.
Izvješće s prvog sastanka Euforgen mrežnog plana za listače s prekinutim arealom Kopenhagen, Danska     PDF    TXT 651
Dundović, J., H. Jakovac
Posjet poduzeću bavarske državne šume i sudjelovanje na 62. skupštini njemačkoga šumarskog društva     PDF    TXT 652
Šegrt, V.
Godišnja skupština međunarodne organizacije za sokolarenje i zaštitu ptica grabljivica (IAF) 2005. godine, Opocno     PDF    TXT 656
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 10. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT 658
Jakovac, H.
Ekskurzija u Bosnu i Hercegovinu     PDF    TXT 661
Grospić, F.
Jesenske aktivnosti Hrvatskoga šumarskog društva ogranak Zagreb     PDF    TXT 663
Jakovac, H.
Zapisnik 11. sjednice Upravnog odbora HŠD-a     PDF    TXT     HR 666
ZAPISNIK
11. sjednice Upravnog odbora HŠD-a,
održane 29. studenoga 2005. god. u Zagebu

Nazočni: Robert Abarmović, dipl. ing., Dalibor Bakran, dipl. ing., Stjepan Blažičević, dipl. ing., mr. sc. Miroslav Brnica, mr. sc. Josip Dundović, Ivan Duvnjak, dipl. ing., dr. sc. Joso Gračan, prof. dr. sc. Ivica Grbac, Dubravko Hodak, dipl. ing., Zvonko Kranjc, dipl. ing., akademik Slavko Matić, mr. sc. Ivan Pentek, prof. dr. sc. Branimir Prpić, Dragomir Pfeifer, dipl. ing.,Vlatko Petrović, dipl. ing., Dražen Štrković, dipl. ing., Dalibor Tomljanović, dipl. ing., dr. sc. Vlado Topić, Oliver Vlainić, dipl. ing., prof. dr. sc. Joso Vukelić, Hranislav Jakovac, dipl. ing. i Vlatka Antonić.

Ispričani: Davor Butorac, dipl. ing., Ivan Đukić, dipl. ing., Ilija Gregorović, dipl. ing., Herbert Krauthacker, dipl. ing., Ivan Matasin, dipl. ing., Ivan Tarnaj, dipl. ing.

Nakon što je predsjednik HŠD-a S. Matić pozdravio nazočne i zahvalio se na odazivu, sa zadovoljstvom ustvrdivši da kao i uvijek do sada nemamo problema s kvorumom, usvojen je ovaj
Dnevni red:

1.Ovjerovljenje Zapisnika 10. sjednice Upravnog odbora HŠD-a
2.Obavijesti
3.Nacrt Programa rada i Financijskog plana za 2006. god.
4.Nastavak aktivnosti na izvršenju Programa rada i Financijskog plana do kraja godine
5.Imenovanje Povjerenstva za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2005. god.
6.Odnos sa zakupcima poslovnog prostora
7.Kadrovska pitanja
8.Razno

Ad 1. Zapisnik 10. sjednice Upravnog odbora HŠD-a prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.
Ad 2. Tajnik HŠD-a H. Jakovac kratko je izvijestio:
a) Na prošloj sjednici U.O. pod istom točkom dnevnoga reda izvijestili smo o podršci zaključcima 109. supštine HŠD-a i osnivanju Hrvatske udruge za biomasu kao sekcije HŠD-a te dosadašnjem konkretnom radu i promicanju spoznaja o značenju, mogućnostima i perspektivi korištenja biomase u energetske svrhe, koja nam je upućena iz Ureda Presjednika RH i Vlade RH. Dopisom s nadnevkom 10. listopada 2005. god. iz Ureda Predsjednika Vlade, državna tajnica gđa Bianca Matković izvješćuje nas, kako je osim stvaranja zakonodavnog okvira, Ministarsvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, osnovalu Radnu skupinu za međuresornu suradnju na području energetskog korištenja biomase. U predpristupnom programu za poljoprivredu i ruralni razvoj SAPARD, osigurano je u tu svrhu 2,000.000 eura. U dopisu je naznačeno kako se očekuje podrška HŠD-a ovim programima Vlade i Ministarstva.
U odgovoru kojim smo uzvratili na ovaj dopis, zahvalili smo na razumijevanju i naporima Vlade na oživotvorenju ovoga projekta, dajući mu svesrdnu podršku i pomoć. Kao konkretan prilog toj podršci, naveli smo program HŠ d.o.o. i lokalne zajednice za iduću godinu za izgradnju pet novih kotlovnica na biomasu (Vinkovci, Delnice, Našice, Đurđevac, Zadar) s kojim se ulazi u natječaj za sredstva iz programa SAPARD te mogućnost korištenja financijskih sredstava iz programa EU-ISPA u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
b) Saborski Odbor za poljoprivredu i šumarstvo na svojoj 32. sjednici, raspravljao je 14. studenoga 2005. god. o tri šumarska zakona koja su na redu za izglasavanje: Konačnom prijedlogu Zakona o šumama, Konačnom prijedlogu Zakona o lovstvu i Prijedlogu Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu s Konačnim prijedlogom Zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje. Na raspravu je bio pozvan i predstavnik HŠD-a. O našim primjedbama na prva dva zakona već smo izvijestili, dok smo kod trećeg zakona podržali primjedbe koje su HŠD i HŠ d.o.o. dostavili resornom Ministarstvu, gdje je na širem skupu o svima pristiglim primjedbama raspravljano, usklađene su i ugrađene u tekst kojega je Ministarstvo uputilo u proceduru donošenja Zakona.

c) U resornom Ministarstvu je Povjerenstvo za izradu Zakona o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije raspravljalo o primjedbama koje su na Zakon dali saborski odbori i saborski zastupnici. Neke primjedbe za koje se zaključilo da vode k poboljšanju Zakona prihvaćene su, za neke je naznačeno da će biti riješene Statutom, a bilo je i onih koje su odbačene kao neosnovane. Između ostalih i primjedba HŠD-a na članak 1. satavka 3. koja se odnosi na pobliže navođenja poslova kao javnih ovlasti ugrađena je u Zakon, koji je tako pripremljen za drugo čitanje, odnosno konačni prijedlog upućen je Vladi, a nakon toga i Hrvatskome saboru na usvajanje.

d) Od Državnog zavoda za zaštitu prirode dobili smo obavijest o prvoj fazi UNDP/GEF projekta Priprema Trećeg nacionalnog izvješća o bioraznolikosti za RH. Treba odrediti predstavnika HŠD-a koji će biti zadužen za provedbu ovoga zadatka i koordinaciju s Državnim zavodom za zaštitu prirode te ispunjavanje pripremljenog Upitnika, kojega reba popuniti u roku od mjesec dana po dobivanju formulara.Taj posao UO jednoglasno povjerava dr. sc. Josi Gračanu.

e) Od kolega iz Hrvatskoga šumarskog društva Herceg-Bosne dobili smo dopis u kojemu nam zahvaljuju na posjeti i predlažu zajednički sastanak predstavnika društava na kojem bi se dogovorili o pomoći oko osposobljavanja njihovih mladih kadrova, zajedničkim projektima na znanstvenom i stručnom području te načinu i mogućnostima objavljivanja u Šumarskom listu. HŠD prihvaća prijedlog o suradnji i održavanju zajedničkog sastanku u terminu koji će se naknadno odrediti. Glede objavljivanja napisa u Šumarskom listu, interesantni članci i napisi bit će objavljeni kao i dosad.

f) Vezano uz vijest da je u MPŠVG održan sastanak podskupine Šumarstvo u okviru pregovora s EU, skrećemo pozornost na obavijest o zanimanju stranih subjekata za stjecanje vlasništva nad šumama i ukazivanje na potrebu privatizacije dijela šuma, odnosno povećanja udjela privatnih šuma.
U raspravi je naznačeno kako mi možemo biti zadovoljni upravo s našom strukturom vlasništva šuma (80 : 20) koju druge zemlje priželjkuju. Jedan od čimbenika dobre očuvanosti naših šuma upravo je ta vlasnička struktura. U svijetu imamo dobre primjere kako izgledaju šume nakon davanja koncesija. Koncesionara interesira samo profit i nije ga briga za općekorisnu funkciju šume, koja je osigurana samo ako je šuma u optimalnom stanju.
Zaključeno je o toj problematici organizirati Okrugli stol i zamoliti načelnicu u MPŠVG Suzanu Trninić, dipl. ing. šum., da nam kao predstavnica šumarstva u grupi pregovarača s EU svojim saznanjima pripomogne u raspravi.

g) Za sljedeću sjednicu UO, Predstavništvo Interforsta za Hrvatsku BELIMPEX d.o.o. pripremit će ograncima materijale s programom izložbe, kako bi si mogli planirati ekskurziju za iduću godinu.

h) J. Dundović je u prilog nastojanjima za korištenje biomase kao energenta naveo, osim rasprave i programa o tome na ovogodišnjoj Ambienti, i nedavno održani Forum Hrvatskoga energetskog društva, gdje je on kao predsjednik sekcije HŠD-a Hrvatske udruge za biomasu održao referat na tu temu. Zajedničkim djelovanjem ovih dviju udruga ova problematika se diže na višu razinu. I. Grbac također u vezi s ovom problematikom najavljuje skoro dovršenje Programa razvoja prerade drva u kojoj će korištenje biomase kao energenta imati značajno mjesto. Isto tako S. Matić najavljuje kako HAZU i njeno Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo ima u svome programu održavanje Simpozija upravo na temu Bioenergija u poljoprivredi i šumarstvu.

Ad 3. Nazočnima je u pismenom obliku predočen Nacrt Programa rada i Financijskog plana za 2006., god., uz obrazloženja i molbu da se ovi dokumenti razmotre, po potrebi izmjene ili nadopune, kako bi ih na slje
dećoj sjenici mogli konačno uobličiti. Kod Programa rada posebno je naglašena činjenica da HŠD iduće godine bilježi 160 godina svoga postojanja i 130 godina tiskanja znanstveno-stručnoga i staleškog glasila Šumarski list.

Ad 4) Glede poslova koji nas čekaju do kraja godine, napominjemo kako smo poradili na pripremi prijedloga za odabir i izradu zastave HŠD-a. O. Vlainić pripremio je nekoliko predložaka po ideji karlovačkog dizajnera, pa je nakon razgledanja istih predloženo za iduću sjednicu u najprihvatljiviji uzorak pokušati ubaciti jedno nacionalno obilježje. Od proizvođača URIHO pribavljena je ponuda i cijene za izradu zastava, pa će se nakon iduće sjednice moći pristupiti njihovoj izradi.
Požurujemo one koji to nisu učinili, da nam čim prije dostave ažurirani popis članova ogranaka HŠD-a.
U skladu s planom obavljena je prva faza digitalizacije Šumarskoga lista (obrađeno svih 129 godišta, obuhvaćena 1044 sveska, 12 444 članaka 14 092 naslova i derminirano oko 1950 autora). Dio tih radova je honoriran, ostatak će bit biti honoriran do kraja godine, a dio kolega Meštrić radi volonterski. Prema prijedlogu prof. dr. sc. Josipa Biškupa koji je besplatno ustupio HŠD-u materijale Imenika hrvatskih šumara i kolege Meštrića, koji je također bez naknade digitalizirao i uredio odnosni Imenik, bilo bi potrebno sačiniti Sporazum kojim se reguliraju međusobna prava i obveze u svezi s projektom Imenik hrvatskih šumara. Ostavljeno je da se razmotri taj prijedlog i o tome raspravi na sljedećoj sjednici.
Obavit će se primopredaja radova na uređenju pročelja zgrade HŠD-a i podmiriti financijske obveze prema izvođaču radova. Radi se na uređenju dijela elektroinstalacije u zapadnom podrumskom dijelu zgrade, a obavit će se bojanje zidova u podrumskim dvoranama i u prizemlju, hodniku i kancelarijama te dijelu stubišta. Očekuje se isporuka uplaćenog kancelarijskog namještaja.

Ad 5. Izabrano je Povjerenstvo za popis imovine i potraživanja na dan 31. 12. 2005. god. u sastavu: mr. sc Mladen Stojković, predsjednik, Đurđica Belić, članica i Ana Žnidarec, članica.

Ad 6. Ponovo smo, s nadnevkom od 23. 11. 2005. god. dobili dopis od Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije te dio zapisnika Sveučilišta koji odobravanjem financijskih sredstava potkrepljuje njihovu izjavu o odobrenju troškova uređenja prostora na njihovoj lokaciji u Savskoj 16, a time iseljenje iz naših prostora. Naravno oni i dalje mole da im oprostimo veći dio dugovanja, a da nam oni plate samo PDV kojega je HŠD podmirivalo po isporučenim im računima tijekom 4 godine, za koje ih prema zakonu dužimo (ostrali dio iz ranijih godina je prema zakonu otišao u zastaru). Nakon rasprave, njihov prijedlog uz obrazloženje koje smo naveli i kod na prošloj sjednici odbijenog prijedloga, ni ovoga puta nije prihvaćen.

Ad 7. Nakon raspisanog Natječaja u NN. br. 125 od 24. listopada 2005. god. na prošloj sjednici izabrano Povjerenstvo za provedbu natječaja izabralo je, a Upravni odbor jednoglasno potvrdio izbor Biserke Marković, dipl. oec. na mjesto voditeljice računovodstveno-financijskih poslova u Tajništvu HŠD-a, na neodređeno vrijeme.
Kako je tajnik HŠD-a Hranislav Jakovac najavio krajem godine odlazak u mirovinu, izabrano je Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor novog tajnika HŠD-a u sastavu: S. Matić, I. Grbac, J. Dundović, B. Prpić i H. Jakovac.
Prihvaćen je prijedlog da Povjerenstvo predloži i neku nagradu za dvoje zaposlenika u Tajnišvu HŠD-a koji krajem godine odlaze u mirovinu.

Ad 8. U izdanju Akademije šumarskih znanosti pred samim je završetkom izrada i tiskanje znanstvene monografije «Poplavne šume u Hrvatskoj» i predviđa se njeno predstavljanje za 21. prosinca ove godine u 11 sati u dvorani Hrvatskoga novinarskog društva (Novinarski dom). Toga dana u 9,30 sati predviđeno je i održavanje 12. sjednice Upravnog obora HŠD-a.
I. Duvnjak izvještava o akciji razminiravanja Prašnika. Razminiran je onaj dio uz put, tako da će se moći ponovo krenuti u obilazak, a radi se nešto i na Muškom bunaru. Ogranak N. Gradiška planira urediti jednu poučnu stazu, pa će biti prilike sve to vidjeti i na tom području održati jednu od sjednica UO.

Zapisnik sastavio tajnik HŠD-a:
Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum.

Predsjednik HŠD-a:
Akademik Slavko Matić
                UNDER CONSTRUCTION