broj: 11-12/1996        pdf (21,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=199611 and arb=1 order by id

B. Prpić
HRVATSKO ŠUMARSTVO U ZAŠTITI PRIRODE     PDF    TXT     HR 452
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Orlić, S., Ocvirek, M. UDK 630* 232.1 001
Istraživanje provenijencije zelene duglazije [Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco] u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 455
Diminić, D. UDK 630* 443. 001
Gljiva Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko et Sutton na borovima sjevernojadranskog područja     pdf    TXT     HR     EN 463
Pičman, D., Pentek, T. UDK 630* 383.001
Uporaba RRP sredstava za stabilizaciju tla pri gradnji šumskih prometnica     pdf    TXT     HR     EN 469
Juretić, N., Mamula, D., Pleše, N. UDK 630* 444.001
Biljni virusi u tlu i vodi nekih šumskih ekosustava Hrvatske s pregledom virusa nađenih u šumskom i ukrasnom drveću     pdf    TXT     HR     EN 477
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Ivanek, Vilim UDK 630* 114:182.001
Neka svojstva tala u ekosustavima nizinskih šuma i močvarnih travnjaka u križevačkom i vrbovečkom području u poredbi s pridolaskom vrsta drveća     pdf    TXT     HR     EN 487
Sažetak: Uradu se iznose rezultati analiza svojstava tla u pedološkim profilima do dubine 150 em u odnosu na floristički sastav drveća u šumama crne johe (Alnus glutinisa Garnt), poljskog jasena (Eraxinus angustifolia Vahlh hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i njihovih prijelaza.

Ekosustavi su uglavnom razvijeni na močvarnim i pseudoglejnim tlima nastalim na podlozi aluvijalnih nanosa uz donje vodotoke Lonje, Glogovnice, Česme i njihovih pritoka.

Najvlažnija su tla u šumama crne johe (Alnus glutinisa Garnt), dok se na tlima šuma poljskog jasena (Eraxinus angustifolia VahlX izmjenjuju u pravilu tijekom godine prekomjerno navlaživanje i isušavanje tla tijekom ljeta. Ove izmjene vlažnosti tla uz pojavu prizemnog rašća stvaraju uvjete za oglinjavanje površinskog horizonta i početni razvoj mikroreljefa džombi.

Pod šumom hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) tlo je svježe i rjeđe plavljeno poplavnom vodom.

Glinasta i teško glinasta tekstura tla je pod šumom poljskog jasena (Eraxinus angustifolia Vahl), a pretežno ilovasta pod šumom crne johe (Alnus glutinisa Garnt) i hrasta lužnjaka ("Quercus robur h.). Porastom dubine profila tla pojavljuje se obično lakši teksturni sastav tla.

Količina humusa u tlu je najveća pod šumom crne johe (Alnus glutinisa Garnt), a najmanja pod šumom hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Reakcija (pH) tla mijenja se s dubinom pedološkog profila od kisele do neutralne.

Ekološku povezanost između pedoloških svojstava tla i zastupljenosti pojedinih vrsta drveća potvrđuju primjeri vrlo jake pozitivne korelacije između čestica tla < 0,002 mm na dubini 25-30 cm i zastupljenosti poljskog jasena (Eraxinus angustifolia Vahl), i vrlo jake negativne korelacije s hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u sastojinišume.

Utvrđena je vrlo jaka koleracija između glinovitosti i humusa u tlima šume poljskog jasena (Eraxinus angustifolia Vahb1 i hrasta lužnjaka (Quercus robur L.).

Ova ekološka istraživanja prilog su pravilnijem programiranju iskorištavanja i zaštite ekosustava nizinskih šuma.
Ključne riječi: nizinske šume; crna joha (Alnus glutinisa Garnt); poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.); svojstva profila tla; ekosustav
 
STRUČNI ČLANCI
     
Lneniček, Z. UDK 630* 641
Razvoj modela planskog sustava u JP "Hrvatske šume"     pdf    TXT     HR     EN 505
Getz, D. UDK 630* 156
Beljsko lovište jedno od najvrijednijih i najljepših lovišta u Hrvatskoj i Europi     pdf    TXT     HR     EN 513
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Jesmo li na putu da potrošimo ideju o jedinstvenom gospodarenju šumama u Hrvatskoj?     PDF    TXT 517
 
ERRATA CORRIGE
     
U Šumarskom listu br. 5-6/96.     PDF    TXT 518
 
OBLJETNICE
     
Jakovac, H.
Proslava 150-te obljetnice Hrvatskoga šumarskog društva i 120-te obljetnice neprekidnog tiskanja Šumarskog lista     PDF    TXT 519
Frković, A.
Smotra lovnih dostignuća Hrvatskih šuma     PDF    TXT 525
Mandekić, D.
Poetizacija prirode     PDF    TXT 526
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Mikloš, I.
Hans-Jürgen Otto: WALDÖKOLOGIE     PDF    TXT 528
Piškorić, O.
Hrvatski šumarski životopisni leksikon, Zagreb 1996.     PDF    TXT 529
Piškorić, O.
Prirodna baština Hrvatske, Zagreb 1995     PDF    TXT 531
Frković, A.
Izričaj poštovanja Franu Žaveru Kesterčaneku     PDF    TXT 534
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Glavač, H.
Stav Njemačkog šumarskog društva glede certifikacije potrajnog gospodarenja šumama povodom 57. godišnje skupštine Njemačkog šumarskog društva u Berlinu 1996. (prijevod)     PDF    TXT 535
 
ODLIKOVANI ŠUMARSKI STRUČNJACI
     
Jakovac, H.
Milan Presečan, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 538
Rožić, Z.
Željko Mikić, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 539
Jakovac, H.
Herbert Krauthacker, dipl. inž. šum     PDF    TXT 539
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Lukić, N.
Marijan GRUBEŠIĆ     PDF    TXT 540
Jakovac, H.
Davorin KAJBA     PDF    TXT 541
Lukić, N.
Tono KRUŽIĆ     PDF    TXT 543
Lukić, N.
Vladimir KUŠAN     PDF    TXT 545
 
IN MEMORIAM
     
Marman, Ž.
Vladimir Dimitrijević     PDF    TXT 547
Emil Bohutinsky     PDF    TXT 547

                UNDER CONSTRUCTION