broj: 3-4/1996        pdf (28,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=199603 and arb=1 order by id

B. Prpić
Smijemo li obnovu sastojina oštećenih propadanjem šuma zanemariti?     PDF    TXT     HR 88
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Matić, S., Oršanić, M., Anić, I. UDK 630*221.4.001
Neke karakteristike i problemi prebornih šuma obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 91
Sažetak: Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj tvori preborne šume koje zauzimaju 29 ukupne šumske površine ili 540 641 ha. Drvna zaliha tih šuma iznosi 102 203 300 m3 od čega se na običnu jelu odnosi 30 975 420 m3 ili 30. Preostalih 70 u omjeru smjese najvećim dijelom se odnosi na običnu bukvu (Fagus sylvatica L.), nešto manje na običnu smreku (Picea abies Karst.) i ostale listače. Te šume imaju veliku vrijednost u gospodarskim i općekorisnim funkcijama. Općekorisne funkcije predstavljene su društvenim i ekološkim funkcijama. Idealnu prebornu strukturu šume tvore stabla različitih visina i debljina na jedinici površine, normalne drvne zalihe raspoređene u prebornu strukturu, koja osigurava maksimalan prirast, optimalno prirodno pomlađivanje i stabilnost. Današnje stanje jelovih prebornih šuma obilježeno je poremećenom i često nestalom prebornom strukturom što je razlogom niza promjena od kojih navodimo ove:

- vrlo loše ili potpuno izostalo prirodno pomlađivanje jele,

- smanjenje ili povećanje drvne zalihe u odnosu na normalnu, uz smanjenje prirasta,

- starenje, fiziološko slabljenje i sušenje dominantnih stabala (u 1992. godini bilo je 20,4 stabala čije su krošnje oštećene preko 60, u 1993. godini 15, a 1993. godine 15,2 stabala),

- naglašeni negativni utjecaji kiselih kiša i drugih onečišćivača zraka, vode i tla,

- promjene u sastojinskoj mikroklimi,

- degradacija šumskog tla zakorovljenjem, smanjenjem mikrobiološke aktivnosti, erozijom i nagomilavanjem sirovog humusa,

- pojava sekundarnih štetnika koji ubrzavaju sušenje stabala,

- agresivni pridolazak bukve na račun jele, posebno na južnim, kamenitim ekspozicijama i južnim rubovima areala jele, te umjetno povećanje učešća smreke.

Sve navedeno razlog je uočenog negativnog trenda razvoja prebornih šuma u Hrvatskoj. Uzroke koji su doveli do ovakvog stanja možemo podijeliti u tri grupe: a) Pogrešni gospodarski zahvati, posebno glede ophodnjice, intenziteta i načina sječe. b) Pojava dužih sušnih razdoblja u globalnoj klimi. c) Nepovoljan utjecaj kiselih kiša i polutanata koji onečišćuju zrak, vodu i tlo. S obzirom da svi navedeni uzroci djeluju uzajamno, a da na neke od njih ne možemo utjecati, preostaje nam jedino da pravilnim uzgojnim zahvatima formiramo prebornu strukturu koja je u stanju prevladati nepovoljne utjecaje.
Ključne riječi: prebornašuma; struktura; pomlađivanje; ophodnjica; normala
Hrašovec, B., Margaletić, J. UDK 630*449 : 323.3.001
Štetnici sjemena i njihov utjecaj na obnovu šuma u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 101
Španjol, Ž. UDK 502.7.001
Zaštita prirode i okoliša u Republici Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 107
Borzan, Ž., Idžojtić, M., Guttenberger, H. UDK 630*165.42.001 (Picea omorika Panč.)
Standardizacija istraživanja kariotipova četinjača na primjeru Picea omorika     pdf    TXT     HR     EN 121
Sever, S. UDK 630*31+903+681 (497.13).001
Neka iskustva pri pokušaju opojmljenja strategije eksploatacije šuma u Hrvatskoj - zemlje u tranziciji     pdf    TXT     HR     EN 133
Horvat, D., Sever, S. UDK 631*352.5+319.4 : 630*232.326.2+236.9 : 631*072.16.001
Rotositnidba - jedna metoda mehaniziranja prirodne obnove i njege sastojina     pdf    TXT     HR     EN 143
Krpan, A. P. B. UDK 630*379.001
Problem privlačenja drva u nizinskim šumama Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 151
Horvat, D., Sever, S. UDK 630*375.M--015.2 (234.5) : 630*377.2.001
Neke tehničke značajke traktora za privljačenje drva u prorjedama sastojina brdsko-planinskog područja     pdf    TXT     HR     EN 157
Goglia, V., Horvat, D., Risović, S., Sever, S. UDK 332.14.839.31+861.0.001
Sadašnjost i budućnost korištenja šumske biomase u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 163
Kušan, V. UDK 630*587.001
Pristup daljinskim istraživanjima i GIS-u u hrvatskome šumarstvu     pdf    TXT     HR     EN 171
Tomanić, S. UDK 630*689.001
Izbor predmeta istraživanja šumskih radova     pdf    TXT     HR     EN 179
Goglia, V. UDK 630*362.7-015.21(083.7)001
Neki utjecajni parametri na razinu vibracija motornih pila lančanica     pdf    TXT     HR     EN 187
Goglia, V., Beljo, R. UDK 630*822.34:621*935+9.02.001
Bočna stabilnost lista i snage vlastitih otpora tračne pile u ovisnosti o sili napinjanja lista     pdf    TXT     HR     EN 195
 
IZ INOZEMNOG TISKA
     
Prpić, B.
Štefan Korpel: Die Urwälder der Westkarpaten     PDF    TXT 202
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Korpel, Š. UDK 630*228.81+221.4.001
Razvoj i struktura bukovo-jelovih prašuma i njihova primjena kod gospodarenja prebornom šumom     pdf    TXT     HR     EN 203
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Ima li i u šutnji odgovornosti?     PDF    TXT 210
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Diminić, D.
Prof. dr. sc. Milan Glavaš: Osnove šumarske fitopatologije     PDF    TXT 210
 
OBLJETNICE
     
Klepac, D.
Prvi profesori uređivanja šuma u Hrvatskoj     PDF    TXT 211
Čorkalo, K.
Akademik Dušan Klepac: Šumarski znanstvenici iz Vinkovaca i vinkovačke okolice     PDF    TXT 213
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Meštrović, A.
Stajalište Hrvatskog šumarskog društva Hrvatske Republike Herceg Bosne glede ustroja šumarstva i drvne industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine     PDF    TXT 215

                UNDER CONSTRUCTION