broj: 5-6/1994        pdf (13,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=199405 and arb=1 order by id

B. Prpić
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA     PDF    TXT     HR 136
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Orlić, S., Ocvirek, M. UDK 630* 232.001/2 (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco)
Istraživanje provenijencija zelene duglazije (Pseudotsuga menziessi (Mirb.) Franco) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 139
Komlenović, N., Krstinić, A. UDK 630* 161.6 (Populus sec. Aigeiros and Tacamahaca)
Neka fiziološka svojstva pojedinih klonova topola iz sekcija Aigeiros and Tacamahaca     pdf    TXT     HR     EN 147
Španjol, Ž. i Wolf, S. UDK 630* + 712
Biolosko-ekološka i prostorna valorizacija, park-šume »Komrčar« na Rabu     pdf    TXT     HR     EN 153
Sažetak: Nekada pusto pasište počelo se pošumljavati 1890. godine zaslugom rapskog nadšumara Pravdoja Belie. Rješenjem od 15. 3. 1965., a na temelju Zakona o zaštiti prirode (N. N. br. 19/1960.), Zavod za zaštitu prirode u Zagrebu upisuje šumu »Komrčar«, na otoku Rabu, u Registar zaštićenih objekata prirode pod registarski broj 187, a u kategoriju rezervata prirodnog predjela. Prema Zakonu o zaštiti prirode (N. N., br. 54/1976) i danas važećem N. N. br. 30/1994. u kategoriji park šuma.

Sadašnje stanje parka, odnosno postojeća situacija unatoč zapuštenosti vegetacije u pojedinim dijelovima i potrebi sanacije devastiranih površina, sadrži veliki potencijal za uređenje, oblikovanje i korištenje, u smislu formiranja objekata pejzažno parkovne arhitekture.

Autori su detaljna istraživanja obavili tijekom 1992. i 1993. godine. Prvi put je obrađeno cijelo šire područje koje osim same park-šume »Komrčar«, na površini od 8,3 ha, obuhvaća i prirodne sastavne dijelove koji se nadovezuju na »Komrčar«, a to je produžetak uz šetalište fra Odorika Badurine sve do pod Trga Slobode, površine 0,6 ha. Tu zatim pripada i terasasto područje ispod gradskog groblja (1,9 ha) i samo groblje (0,5 ha). Svaki dio potpuno je dendrološki istražen, dakle popisane su sve drvenaste vrste koje tu rastu.

U radu se daje viđenje i prijedlog smjernica za revitalizaciju i poboljšanje te gospodarenje svakog spomenutog prostora zasebno, gledajući cijeli taj zeleni prostor kao jedinstvenu biološko-ekološku i pejzažnu cjelinu.

Značajno je da je sam prostor park šume »Komrčar« podijeljen u tri zone, glede prostora, funkionalne i biološko-ekološke raznolikosti i to na: zaštitnu zonu, zonu park-šume i zonu parka.
Ključne riječi: park-šuma »Komrčar«; povijesni prikaz; dendrologija; biološko-ekološka valorizacija; prostorna valorizacija; gospodarenje; zoniranje
Huber, D., Radišić, B., Novosel, D., Frković, A. UDK 591.5 (497.13) (Canis lupus)
Istraživanja javnog mnijenja o vukovima u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 167
 
STRUČNI ČLANCI
     
Tomašević, A. UDK 630* 232.216
Podrivanje kao prva faza pripreme tla za pošumljavanje     pdf    TXT     HR     EN 173
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Vijesti iz Klagenfurta     PDF    TXT 182
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
Acta Historico-Oeconomica, Vol. 17, 18 i 19     PDF    TXT 183
Piškorić, O.
Mehanizacija šumarstva, God. 18. 1993. br. 1-4     PDF    TXT 184
Piškorić, O.
Hortikultura, God. 1994. br. 1-4     PDF    TXT 185
Piškorić, O.
The Earth as Transformed by Human Action, Cambridge University Press 1990     PDF    TXT 186
Piškorić, O.
Hrvatska inženjerska udruga, Marijan Brezinšćak, Svezak prvi, Zagreb, 1993.     PDF    TXT 187
Piškorić, O.
Godišen zbornik na Šumarskoit fakultet na Univerzitetot »Kiril i Metod« - Skopje, knjiga XXXIV, godina 1990/91.     PDF    TXT 188
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Klepac, D.
Savjetovanje »Privatne šume u Hrvatskoj u ozračju rezolucija helsinške konferencije o zaštiti i očuvanju Europskih šuma«     PDF    TXT 189
Komlenović, N., Jurjević, P.
Stanje šuma u Europi — 1993.     PDF    TXT 192
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 194
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 195

                UNDER CONSTRUCTION