broj: 10-12/1987        pdf (19,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=198710 and arb=1 order by id

 
UVODNI ČLANAK
     
50-godišnjica dolaska Josipa Broza — TITA za generalnog sekretara KP Jugoslavije i osnivanja KP Hrvatske     PDF    TXT     HR 573
Prije pedeset godina, 1937. godine posijano je sjeme iz kojeg je nikla i u snažno stablo razvila se Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. Te godine postavljen je Josip Broz, kasnije s pridjevkom TITO, pod kojim je poznat u cijelom svijetu, za generalnog sekretara Komunistički partije Jugoslavije. To je zapravo stvarni početak današnje socijalističke Jugoslavije, jer je KPJ u vihoru drugog svjetskog rata povela borbu protiv okupatora i njegovih domaćih pomagača i uz velik žrtve mnogobrojnih boraca i suboraca narodnooslobodilačkog rata stvarala uvjete za konačno Oslobođenje i formiranje socijalističkog društvenog uređenja — zajednice s jednakim pravima svih naroda i narodnosti u granicama današnje jugoslavenske države. Vizija Josipa Broza stvaranja državne zajednice jugoslavenskih naroda u kojem će svaki narod biti ravnopravan član također ima zametak iste, 1937. godine. Te godine u okviru KPJ osniva se KP Slovenije, a zatim KP Hrvatske. KP Hrvatske osnovana je, u Anin dolu više Samobora 1. kolovoza 1937. godine. Osnovana je pod zaštitom tada još mlade šume, jer je bila nužna stroga konspiracija, jer je KPJ, a po tome i svaka njezina djelatnost, bila izvan zakona nosioca vlasti građanskog društva i kraljevske kuće Karađorđevića. Tako je pedeseta obljetnica Titova dolaska na čelo KPJ ujedno i 50. obljetnica odlučnog hoda revolucionarnog pokreta prema vodećoj ulozi u rješavanju vitalnih problema ovog našeg prostora i ovih naših ljudi. Rekli bismo: Tito je došao na čelo KPJ, a Partija je dolazila na čelo naroda zahvaljujući najvećim dijelm upravo Titu. Nećemo ovdje posebno govoriti o predvodničkoj ulozi Josipa Broza u načinu vođenja oružane borbe u uvjetima općeg narodnog ustanka u nacionalnooslobodilačkom ratu, u razrješavanju odnosa među našim narodima, u obračunu s građanskim društvom, u ostvarivanju ciljeva socijalističke revolucije, te u borbi za samostalni i nezavisni status u međunarodnim odnosima, nego naglasiti ono, što se odnosi na naše šumsko gospodarstvo. U socijalističkoj Jugoslaviji zbio se i prelomni trenutak za šumarstvo, Suma, kao i svi drugi proizvodni resursi, u načelu postaje općenarodna svojina. Nestaju tako u Hrvatskoj zemljišne zajednice i, već prije odumrle, imovne općine, općinske šume (u Dalmaciji), u Bosni i Hercegovini ukida se besplatno pravo drvarenja seoskog seljaka (baltalik), u Srbiji likvidiraju se, između dva svjetska rata izdvojene šume u korist općina, u Crnoj Gori plemenske šume, itd. Osiguravaju se, dakle, uvjeti za racionalniju šumsku proizvodnju neopterećenu od bilo kakvih prava trećih osoba. U privatnom vlasništvu nestaju ostaci šumskih veleposjeda, koji su uglavnom postojali u Sloveniji i u Hrvatskoj, a ostaju samo, za šumu relativno, male površine do 10 ili 15 ha, a u Sloveniji i do 50 ha. Međutim danas se i takve maloposjedničke šume u određenoj mjeri uključuju u općegospodarske planove šumarstva. Iako u različitim varijantama, organizacije za gospodarenje šumama danas ne podižu i samo čuvaju šumu tj. ne brinu se samo za primarnu šumsku proizvodnju, nego obavljaju sječu etata i isporuku izrađenog drva ili, kako bi mogli nazvati, sekundarnu šumsku proizvodnju. Stoga danas osnovne jedinice OUR-a (šumarije i dr.) ne zapošljavaju samo jednog ili dva inženjera i nekoliko lugara a rijetko po kojeg stalnog radnika izvan tih struka, nego i po nekoliko desetaka radnika koji također na osnovu samoupravljanja sudjeluju u donošenju odluka, koje se odnose na cjelokupnu šumsku proizvodnju. Uspješne proizvodnje nema bez dobro obrazovanih kadrova ni istraživačkog rada. U visokoškolskoj nastavi razdvaja se prije i neposredno poslije rata Poljoprivredno-šumarski fakultet, u dva samostalna, Fakultet poljoprivrednih znanosti i Šumarski fakultet koji djeluje u dva odjela, šumarski i drvno-tehnološki. Osnovane su i srednje šumarske škole, iz kojih je izašao brojni kadar za provedbu radova, a i šumski radnik dobivao je neophodnu stručnu izobrazbu u okviru dužih ili kraćih tečajeva. U Socijalističkoj Jugoslaviji osiguran je i prošireni znanstvenoistraživački rad. Dok se prije rata taj rad odvijao u okviru fakulteta odmah poslije Oslobođenja osniva se posebni institut za istraživanja u šumarstvu, danas Šumarski institut u Jastrebarskom. U usporedbi s predratnim stanjem razvio se i ogromni izdavački rad, objavljivanje pisane riječi. Počem od listova, koje u raznim oblicima izdaju šumska gospodarstva i drvo-prerađivačke radne organizacije preko stručnih publikacija Šumarskog fakulteta i instituta do Šumarske enciklopedije, danas već u drugom izdanju. Tri sveska drugog izdanja Šumarske enciklopedije izraz su snage našeg stručnog potencijala, a korišćenje enciklopedije nije ograničeno samo na šumarsku struku nego i za najširu javnost koja je preuzela pretežni dio naklade. Sa strane šumarstva izdavanje Šumarske enciklopedije je to značajnije, jer ju je izdala nešumarska institucija — Jugoslavensko leksikografski zavod »Miroslav Krleža«. Socijalizam je dao nove odnose u šumarstvu, a šuma je s druge strane pružala veliku pomoć u narodnooslobodilačkoj borbi ne samo kao zaštita boraca nego i stanovništva, koje je moralo pred zulumom neprijatelja napuštati svoje domove te bila najsigurnije mjesto za smještaj bolnica za Iječenje ranjenih boraca. Poslije rata drvo naših šuma dalo je ogromni doprinos obnovi ratom opustošene zemlje počem od seoskih kućica do obnova željezničkih pruga. U to vrijeme, a posebno poslije informbirovskog isključenja Jugoslavije iz tabora socijalističkih zemalja, drvo je bilo i glavna izvozna roba, a zahvaćala se i šumska glavnica, ali drugog izbora nije bilo. To je priznao i drug Tito uz dodatak, da će se nastale rane kasnijom štednjom i pošumljavanjima zacijeliti. U temelje i podizanju socijalističke Jugoslavije uloženi su i napori radnika u šumarstvu svih kategorija, nekih znanih a više neznanih. Pohod suvremene tehničke civilizacije ima značajan utjecaj i na šume. Industrijska polucija, promet (fotooksidanti), korišćenje pesticida, u šumama, neodgovarajuća mehanizacija u iskorišćivanju šuma, vodotehnički zahvati i dr. uvjetovali su sušenje šumskog drveća i šumskih sastojina. U nekim područjima poprimilo je ugibanje šuma razmjere ekološke katastrofe (Gorski kotar, srednja Posavina). Malo je ekosistema u biosferi koji nisu više ili manje utjecani čovjekom, a učinak ovoga utjecaja rezultira često narušavanjem biološke ravnoteže. Uvidjelo se da je šuma posljednje ekološko uporište u kopnenom^ dijelu biosfere i da je njena ekološka funkcija neophodna za čovjekov život. Prema novijim spoznajama ekološka vrijednost šume prelazi višestruko njenu sirovinsku vrijednost. Današnji postupak sa šumama potrebno je usmjeriti u smislu povećanja njene ekološke vrijednosti te povećanju šumskih površina radi postizanja boljega ekološkog učinka u prostoru. Dokazano je, nadalje, da zdrava i prirodna šuma daje najveće ekološke i gospodarske učinke što predstavlja i cilj današnjeg planiranja u šumarstvu. Treba naglasiti da je preduvjet za opstanak šume ali i čovjeka potpuni prestanak nepovoljnih antropogenih utjecaja.
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Komlenović, N. i Krstinić, A. UDK 630*232.1 + 631.452
Međupopulacijska varijabilnost nekih provenijencija crne johe (Alnus glutinosa L. Gaertn.) u produkciji biomase i akumulacije hraniva     PDF    TXT 577
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 588
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Segedi, N. UDK 630 88:930.24
Šume izdvojene za sredstva Krajiške investicione zaklade     PDF    TXT 613
 
IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
     
Gračan, J. UDK 630 232.1 (Picea abies L. Karst)
Varijabilnost provenijencije obične smreke (Picea abies L. Karat.) u dijelu prirodnog rasprostranjenja     PDF    TXT 623
 
PRETHODNA PRIOPĆENJA
     
Krznar, A. UDK 630*653
Utjecaj debljinske strukture na vrijednost sastojine     PDF    TXT 631
Martinić, I. UDK 630*96.002
KOJIM PUTEM U 21. STOLJEĆE?     PDF    TXT 645
 
OSVRTI
     
Oštrić, I.
Osvrt na ostvarivanje razvojnih mogućnosti prerade drvne mase spačvanskih šuma     PDF    TXT 656
 
OBLJETNICE - 80-GODIŠNJICA PRVIH DOKTORA ŠUMSKIH ZNANOSTI
     
Prpić, B.
80-godina prvih doktora šumarskih znanosti     PDF    TXT 668
Klepac, D.
Sjećanje na prof. dr. ĐURU NENADIĆA     PDF    TXT 669
Matić, S.
Prof dr ANDRIJA PETRAČIĆ     PDF    TXT 673
Bađun, S.
Prof dr ALEKSANDAR UGRENOVIĆ     PDF    TXT 675
 
KNJIGE I ČASOPISI a) knjige
     
Rauš, Đ.
VITOMIR STEFANOVIĆ: Fitocenologija sa pregledom šumskih fitocenoza Jugoslavije, IGRO Svjetlost, OOUR Zavoda za udžbenike Sarajevo, 1986.     PDF    TXT 679
Mikloš, I.
Kailidis, D. S. ONEČIŠĆENJE PRIRODNOG OKOLIŠA (RIPAN SI FISIKU PERIVALONDOS). Izdanje Jahudi — Japuli, Solun 1985. 196 str., 33 grafička priloga     PDF    TXT 680
 
KNJIGE I ČASOPISI b) časopisi
     
Hruška, B.
LESNIČKA PRACE LXIV godište, 1985.     PDF    TXT 681
 
STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI
     
Glavaš, M.
Savjetovanje o ljekovitom bilju održano 16. i 17. listopada 1987 godine     PDF    TXT 686
Piškorić, O.
Znanstveni skup uz 120 godina znanstvene ornitologije JAZU     PDF    TXT 687
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
ZAPISNIK 12. sjednice Predsjedništva Saveza DITŠDI Hrvatske održane 7. srpnja 1987. godine     PDF    TXT 688
 
IN MEMORIAM
     
Glavaš, H.
Prof. dr. ZLATKO VAJDA     PDF    TXT 691
Ilić, A.
NIKOLA GOGER, dipl. inž.     PDF    TXT 694
Milinović, I., Bađun, S.
Dr. mr. MARKO GREGIĆ, dipl. inž.     PDF    TXT 696
Piškorić, O.
DIMITRIJE BURA, dipl. inž.     PDF    TXT 698
Kalajdžić, E.
MIRKO MUŽINIĆ, dipl. inž.     PDF    TXT 700

                UNDER CONSTRUCTION