broj: 1-2/1987        pdf (12,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=198701 and arb=1 order by id

 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Komlenović, N. i Pezdirc, N. UDK 630*414.23.001
Koncentracija sumpora u lišću nekih vrsta drveća u Istri i Hrvatskom primorju     PDF    TXT 5
Mayer, B. UDK 630*414.27.001
Rezultati prvih istraživanja sadržaja olova, kadmija, sumpora i fluora u tlu nizinskih šuma, bazena Kupčina     PDF    TXT 19
Golubović, U. UDK (630*451.2:330.133) 001
Utvrđivanje novčanih iznosa šteta od divljači u šumskim kulturama i plantažama na Baranjskom dijelu Lovno-šumskog gospodarstva »Jelen«     PDF    TXT 29
 
IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
     
Prpić, B. UDK 630*2:581.5 (497.1) (Quercus robur L.)
Ekološka i šumsko-uzgojna problematika šuma hrasta lužnjaka u Jugoslaviji     PDF    TXT 41
Prpić, B. UDK 630*425.1
Sušenje šumskog drveća u SR Hrvatskoj s posebnim osvrtom na opterećenje Gorskog Kotara kiselim kišama s teškim metalima     PDF    TXT 53
Kalafadžić, Z. UDK (630*95:528.7) 002
Primjena infracrvenih kolornih aerosnimaka u šumarstvu     PDF    TXT 61
 
PRENIJETO IZ ŠTAMPE
     
"Vjesnik"
Treća mogućnost     PDF    TXT 68
 
STRUČNI ČLANCI
     
Molnar, L. UDK 630*96:616—001
Djelovanje povreda na radu u šumskom gospodarstvo »Mojica Birta« Bjelovar od 1972. do 1984. godine     PDF    TXT 69
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 76
 
AKTUALNO
     
Marinković, B.
Dosadašnji rad na selekciji i priznavanju novostvorenih sorti i klonova šumskog drveća     PDF    TXT 77
 
STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI
     
Kalafadžić, Z.
Sastanak šumara i istraživača vegetacije — fotointerpretatora u Jugoslavenskoj Akademiji znanosti i umjetnosti Zagreb 26 01 1986     PDF    TXT 84
 
IZ INOZEMSTVA
     
Kišpatić J.
Istraživanja o uzrocima smanjenja brojnog stanja zečeva u SR Njemačkoj     PDF    TXT 86
Piškorić, O.
Cijene na talijanskom drvnom tržištu     PDF    TXT 88
 
KNJIGE I ČASOPISI a) knjige
     
Piškorić, O.
Publikacije povodom XVIII-IUFRO Kongres (2)     PDF    TXT 89
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
Vilček, E.
Ekskurzija Društva IT šumarstva i drvne industrije Zagreb u Istri rujna 1986. godine     PDF    TXT 92
 
IN MEMORIAM
     
NIKOLA CVEJIĆ, dipl. inž. šum     PDF    TXT 99
Društvo ITŠDI Zagreb
TOMISLAV BIKČEVIĆ, dipl. inž.     PDF    TXT 100

                UNDER CONSTRUCTION