broj: 3-4/1983        pdf (19,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=198303 and arb=1 order by id

 
IN MEMORIAM
     
Prpić, B.
Dr Vladimir BAKARIĆ     PDF    TXT 111
Piškorić, O.
Prof. dr Nikola NEIDHARDT     PDF    TXT 113
Stefanović, V.
Akademik prof. dr Pavle FUKAREK     PDF    TXT 117
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Komlenović, N., Markoja, Đ., Rastovski, P. UDK 630* : 631.53.03 : 631.8.001
Istraživanja utjecaja sjetvenih supstrata i mineralnih gnojiva za rast i ishranu nekih vrsta drveća i grmlja     PDF    TXT 193
Orlić, S. UDK 630*232 : 582.475.001
Rezultati komparativnog uzgoja nekih domaćih i stranih vrsta četinjača     PDF    TXT 207
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Klepac, D. UDK 630*95:64.027 (Fagus silv. Quercus sess.)
Prilog uređivanju privatnih šuma bukve i hrasta kitnjaka     PDF    TXT 217
 
STRUČNI ČLANCI
     
Rebula, E. UDK 630*8 : 65.017
Mjerenje sortimenata u uvjetima dorade na centralnim mehaniziranim skladištima     PDF    TXT 225
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Benić, R.
Mehanizacija šumarstva u teoriji i praksi     PDF    TXT 233
 
KNJIGE I ČASOPISI a) Domaći
     
Rauš, Đ.
POŠUMLJAVANJE S. Matića i B. Prpića.     PDF    TXT 235
Piškorić, O.
R. SABADI: Osnovi gospodarske analize u šumarstvu i drvnoj industriji     PDF    TXT 237
Piškorić, O.
HORTIKULTURA, br. 1—4/1982.     PDF    TXT 237
 
KNJIGE I ČASOPISI b) strane
     
Piškorić, O.
Dvije publikacije djelatnosti IUFRO u 1982. godini     PDF    TXT 238
Piškorić, O.
Restauration des Terrains en Montagne     PDF    TXT 239

                UNDER CONSTRUCTION