broj: 9-10/1980        pdf (10,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=198009 and arb=1 order by id

 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Klepac, D. UDK 634,09:338.011 + 339.45 (4/9) (497.13)
Osnovne postavke i principi gospodarenja u šumama svijeta i u našoj zemlji     PDF    TXT 391
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI I SAVJETOVANJA
     
Piškorić, O.
Aktualni problemi i samoupravni razvoj šumsko-prerađivačkog kompleksa SR Hrvatske.     PDF    TXT 403
Tekst završnog dokumenta Savjetovanja održanog 24. lipnja 1980. god.     PDF    TXT 431
Zaključci sa sastanka održanog 29. srpnja 1980. u Šumarskom institutu Jastrebarsko     PDF    TXT 435
Vrdoljak, Ž.
Suvremena kretanja u šumarstvu d preradi drva u Dalmaciji     PDF    TXT 437
 
RAZNO
     
Tomašević, A.
Pokusna ljetna sadnja Mladih istraživača u Istri i Dalmaciji .     PDF    TXT 445
 
PRENIJETO
     
Više pažnje u gospodarenju šumama (iz »NG novina«).     PDF    TXT 446
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Sever, S.
Rječnik s područja iskorišćivanja šuma i šumskih komunikacija     PDF    TXT 447
Piškorić, O.
Aktualne publikacije o povećanju proizvodnje u našim šumama     PDF    TXT 448
 
IN MEMORIAM
     
Vilček, E.
MIJO KOTARSKI, dipl inž. šum.     PDF    TXT 451

                UNDER CONSTRUCTION