broj: 7-8/1979        pdf (18,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=197907 and arb=1 order by id

 
UVODNICI
     
Andrašić, D.
Sjećanja na neke lovove druga Tita u lovištima SR Hrvatske     PDF    TXT 271
Andrašić, D.
Drug Edvard Kardelj — Bevc u lovovima na području SR Hrvatske     PDF    TXT 289
 
RAZNO
     
Iz starijeg godišta ŠUMARSKOG LISTA     PDF    TXT 298
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Dekanić, L. UDK 634.02.002.582.6 Quercus robur L., Populus cv. euroamericana
Uzgojne mjere i proizvodnja u nekim prirodnim sastojinama i kulturama euroameričkih topola slavonskog područja     PDF    TXT 299
Karavla, J. UDK 634.02.002.582.62 Tilia cordata Mill.
Sjemenska plantaža malolisne lipe (Tillia cordata Mill.) na području Šumarije Otok     PDF    TXT 333
 
RAZNO
     
Iz POVIJESTI ŠUMARSTVA HRVATSKE     PDF    TXT 344
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Knebl, F UDK 634.0:502.7
Rezervati biosfere i njihov odnos prema šumarstvu     PDF    TXT 345
 
DENDROMETRIJA
     
Pranjić, A.
Standardne visinske krivulje i jednoulazne tablice hrasta lužnjaka     PDF    TXT 349
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Klepac, D. UDK 502.7(047) (73)
Višeregionalni projekt o zaštiti čovjekove okoline u SAD     PDF    TXT 356
 
AKTUALNO
     
Piškorić, O.
Stanje i razvoj šumarstva SFR Jugoslavije u funkciji podmirenja potreba u drvetu i ostalih koristi od šuma.     PDF    TXT 375
 
IZ DRUGIH REPUBLIKA
     
Piškorić, O.
Problematika pilanarstva u SR Sloveniji — tema savjetovanja na skupštini ZITGL SR Slovenije.     PDF    TXT 379
Piškorić, O.
Pošumljavanje degradiranih šuma i krša te proizvodnja iverica — teme savjetovanja SITŠDI BiH 1979.     PDF    TXT 381
 
ŠUMARSTVO DRUGIH ZEMALJA
     
Komlenović, N. i Gračan, J.
Šumarstvo Švedske.     PDF    TXT 387
 
ZAŠTITA ZDRAVLJA
     
Kišpatić, J.
Povišenje maksimalno dopuštene količine 2, 3, 4-T u gljivama u SR Njemačkoj.     PDF    TXT 397
Piškorić, O.
O utjecaju aerosoli u drvnoj industriji na ventilacijsku funkciju pluća     PDF    TXT 398
 
IN MEMORIAM
     
Vrdoljak, Ž.
ANTE RADOVČIĆ     PDF    TXT 399
V.H.
IVAN PAVŠA     PDF    TXT 403
Molnar, L.
VLADIMIR FERENZFFY     PDF    TXT 404
Biščević, A. i Šehović, S.
RADOSLAV ĆURIĆ     PDF    TXT 405

                UNDER CONSTRUCTION