broj: 3-4/1977        pdf (14,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
REFERATI SA SAVJETOVANJA
     
M. Androić UDK 634.0.914:634.0.902 (497.13)
Kras u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti     PDF    TXT 115
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
A. Tomašević UDK 634.0.232:634.0.114.465/.466:634.0.176.1 Pinus halepensis Mill.
Komparativna istraživanja uspijevanja kultura alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) na vapnenastoj i na flišnoj podlozi unutar prirodnog areala     PDF    TXT 131
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
I. Mikloš UDK 001.4:595.7:577,95
O nazivima generacija polivoltnih vrsta insekata     PDF    TXT 145
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Lj. Marković i M. Vasić UDK 634.0.416.2:634.0.453:634.0.175.2 Pinus nigra Arn.
Intenzitet oštećenja semena od insekata i zastupljenost šturog semena crnog bora (Pinus nigra, Arn.) u zavisnosti od morfofizioloških karakteristika češera     PDF    TXT 153
 
NA MEĐUNARODNOM PLANU
     
8. Međunarodni simpozij na Celovačkom sajmu drva 1977     PDF    TXT 160
 
REFERATI SA SAVJETOVANJA
     
D. Klepac
Prijedlog 5-godišnjeg plana (1976—1980) znanstvenih šumarskih istraživanja na Kršu.     PDF    TXT 161
D. Cestar, Vl. Hren, Z. Kovačević, J. Martinović i Zv. Pelcer
Istraživanja ekološko-gospodarskih tipova šuma eumediteranskog i submediteranskog područja     PDF    TXT 168
 
IZ PRAKSE ZA PRAKSU
     
D. Bartovčak
Uzgoj klijanaca crne johe u rasadniku.     PDF    TXT 171
 
NOVI ZAKONI I PROPISI
     
M. Strineka
Utvrđivanje katastarskog prihoda za šume individualnih vlasnika     PDF    TXT 176
 
NA MEĐUNARODNOM PLANU
     
Poziv na zasjedanje Odjela za uzgoj šuma i okoliš IUFRO-a.     PDF    TXT 191
 
IZ DRUGIH REPUBLIKA
     
A. Selmanović
U posjetu OOUR-u »Industrijske plantaže« INCEL-a u Banja Luci     PDF    TXT 192
 
RAZNO
     
Natječaj Savjeta Poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu za upis postdiplomskog studija iz oblasti nauke o korovima i njihovom suzbijanju .     PDF    TXT 194
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
S. Frančišković
POVIJEST ŠUMARSTVA HRVATSKE kroz stranice Šumarskog lista 1876—1976.     PDF    TXT 195
M. Kalinić
LAZAREVIĆ, R.: Geomorfologija     PDF    TXT 196
O. Piškorić
BILTEN Zajednice šumarstva, prerade drva i prometa drvnim proizvodima i papirom u Zagrebu br. 10—12/1976.     PDF    TXT 198
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Z. Kalafadžić
FORSTWISSENSCHAFTLICHES CENTRALBLATT 1975     PDF    TXT 199
Z. Kalafadžić
CENTRALBLATT für das gesamte Forstwesen 1975.     PDF    TXT 201
I. Mikloš.
BOLETIN de la Estacion central de ecologia     PDF    TXT 201
 
RAZNO
     
Koze u programu Radio Zagreba     PDF    TXT 205
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Z. Kalafadžić
Prvi naš magistar šumarskih znanosti s radnjom iz šumarske fotogrametrije     PDF    TXT 211
 
IN MEMORIAM
     
M. Strineka
Zvonimir Perc, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 213
T. Lucarić
Vladimir Res-Koretić, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 215

                UNDER CONSTRUCTION