broj: 1-2/1976        pdf (16,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=197601 and arb=1 order by id

 
UVODNICI
     
B. Prpić
Šumarski list 1876—1976.     PDF    TXT     HR 5
Misao o vlastitom šumarskom časopisu javila se istovremeno kada i poticaj za oživljavanjem Društva šumarskog za Hervatsku i Slavoniju koje je kao sekcija djelovalo u okviru Hrvatsko-Slavonskog gospodarskog društva u razdoblju od 1846 —1856. godine. Tada ga je apsolutizam prisilio da latentno nastavi svoj život. Godine 1871. izlazi u Gospodarskom listu Vladoja Kereškenjija javni proglas u kojemu se pozivaju šumari rta osnivanje posebnog šumarskog društva i stručnog lista. Istinski trenutak rođenja Šumarskog lista je prva skupština Hrvatsko-Slavonskog šumarskog društva koja je održana u listopadu 1876. godine. Tada je već bio pripremljen rukopis prvoga broja koji izlazi 1- siječnja 1877. godine. U razdoblju od prvoga broja do danas izašao je Šumarski list na preko 51.000 stranica vrijednog sadržaja. Bogat napisima iz društvenog života, bogat stručnim i znanstvenim člancima te prikazima, Šumarski list je obavljao veliku stručnu i društvenu ulogu u šumarskoj i drvarskoj struci slavenskog juga. Najbolja pera naših struka iz područja čitave Jugoslavije iznosila su na njegovim stranicama svoje misli i iskustva. I ne samo to. Šumarski list je svojom pisanom rječju vjerna slika političkih i privrednih prilika svoga razdoblja. Do oslobođenja naše zemlje Šumarski list je imao ukupno dvadeset redakcija i to: VRBANIĆ (1877—1880), KESTERČANEK (1881—1886), VRBANIĆ (1887—1891), RAČKI (1892. i 1893), DOJKOVIĆ (1894), RAČKI (1895), KOZARAC (1896—1898), PARTAŠ (1899—1904), PARTAŠ i KESTERČANEK (1905), KESTERČANEK (1906—1908), KERN (1909—1911), KOSOVIČ (1912 —1916), PETRAČIČ (1917—1919), PETRAČIČ i LEVAKOVIČ (1920. i 1921), MARINOV1Č (1922. i 1923), MARINOVIČ i ČEOVIČ (1924), UGRENOVIČ (1925—1928), LEVAKOVIČ (1929. do broja 1—3 1940) PRPIČ P. (od broja 4 1940. do broja 6 1941), BALEN (od broja 7 1941. do 1944). U razdoblju od oslobođenja do konca 1975. godine ima Šumarski list ukupno deset redakcija i to: ANIČ (1945—1946), BUNJEVČEVIČ (1947), BENIČ (1948. i 1949), ŠAFAR (1950. i 1951), ANDROIČ (1952), KNEŽEVIČ (1953), ANDROIČ (1954—1961), CVITOVAC (1962—1964), POTOČIČ (1965—1969), PRPIČ B. (1970—1976). Urednici su vodili Šumarski list u suradnji s redakcijskim odborima, a urednik je redovito i član upravnog tijela Društva te na sjednicama izvješćuje o prijedlozima redakcijskog odbora i o trenutačnom stanju lista. U uredništvu se smjenjuju šumari praktičari i šumari nastavnici. Najdulje su uredovali LEVAKOVIČ (dvanaest godina), KESTERČANEK (deset godina), VRBANIČ (devet godina), ANDROIČ (devet godina). U dva navrata bili su urednici VRBANIČ, KESTERČANEK, RAČKI i ANDROIĆ. U prvome razdoblju svoga izlaženja donosi šumarski list, osim društvenih vijesti i stručnih rasprava, i prijevode značajnijih radova iz stranih časopisa. Kasnije, razvojem šumarske znanosti u Hrvatskoj i u drugimdijelovima naše domovine, donosi sve više vrijednih znanstvenih radova i postaje tražen u znanstvenim šumarskim krugovima širom svijeta. Takvojafirmaciji Šumarskog lista posebno su pridonijeli Levaković i Ugrenovićkoji su kao renomirani znanstvenici svjetskog glasa uređivali naš časopis na takav način da je dosegao zavidnu međunarodnu razinu. Šumarski list je u svojoj stogodišnjoj povijesti bio javna šumarska tribina na kojoj su se iznosila stručna mišljenja, a često i vrlo oštre kritike uperene protiv onih koji su težili uništavanju našeg šumskog fonda kako bi ostvarili velike profite. U jednom vrlo nepovoljnom razdoblju za šumarsku struku velike zasluge ima u tome smislu UGRENOVIĆ koji je otvoreno, argumentirao i oštro napadao težnje za devastacijom naših šuma. Rat i okupacija Zemlje u razdoblju od 1941—1945. odrazili su se vrlo nepovoljno na obim i kvalitetu sadržanja Šumskog lista. Suradništvo je, pritisnuto okupatorskim terorom, palo na minimum. Vrlo značajnu ulogu dobiva Šumarski list iza oslobođenja naše Zemlje. U razdoblju obnove razorene domovine šumarska i drvarska struka imaju jednu od vodećih uloga u privrednim kretanjima. U takvim prilikama stručno glasilo dobilo je uveliko na važnosti i u tome razdoblju zabilježena je naročito živa suradnja te izmjena stručnih misli. Ta živost odrazila se u brojnim stručnim i znanstvenim radovima koji su znatno pridonijeli rješavanju mnogih ključnih problema u šumarstvu i drvnoj industriji čitave Jugoslavije. Suradništvo u Šumarskom listu i to posebno suradništvo pisaca stručnih članaka iz privredne problematike, problem je s kojim se susreću svi urednici i redakcijski odbori od rođenja našeg časopisa do danas. Interes za suradnike iz privrede ima svoje duboke razloge, jer prelazeći godište za godištem našeg stručnog časopisa, vidimo da su stručni i znanstveni članci koji su stigli s terena, u najviše slučajeva značili pokretanje krupnih i ključnih problema struke. Takvi članci davali su živost struci i unosili korisne nemire. U tome smislu učinjen je prošle godine korak za kojega smatramo da će uroditi plodom. Izabran je terenski redakcijski odbor od osamnaest članova te međurepublički s po jednim članom iz svake republike, članovi terenskog redakcijskog odbora djeluju u svim značajnijim područjima naše Republike i neki rezultati takve organizacije danas su već vidljivi. Možda nismo skromni ako na kraju kažemo da smo ponosni na naših proteklih stotinu godina kako s obzirom na stručnu i znanstvenu tako i na društvenu ulogu našeg časopisa, te da predvidimo budući vrlo značajan uspon naših struka koje će u narednom razdoblju primiti ulogu koja daleko prelazi okvire onoga što još danas smatramo šumarstvom. Šumarstvo već danas predstavlja privrednu granu za koju se posebno zanima, ne samo društvena zajednica nego svaki naš čovjek. Zeleno blago s kojim upravljamo i koje čuvamo nije zanimljivo samo kao sirovina. Uloga šume u zaštiti okoliša te u estetskom i higijenskom smislu postaje sve veća. I u tome novom svjetlu uloga Šumarskog lista poprima veće razmjere od dosadašnjih. Urednik dr. BRANIMIR PRPIĆ
 
ISKORIŠĆIVANJE ŠUMA
     
B. Hribljan UDK 634.0.308:634.0.37
Priprema rada i radilišta     PDF    TXT 7
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Z. Kovačić, Z. Maurin UDK 634.0.238 (497.13) : 634.0.176.1 Populus euroamericana
Uspijevanje euroameričkih topola u Požeškoj kotlini     PDF    TXT 19
N. Segedi UDK 634.0.443.3 (497.13) : 634.0.172.8 Ceratostomella merolinensis Đorđ.
Neka zapažanja o pojavi Ceratostomella merolinensis na području gosp. jedinice »Vrbanjske šume«     PDF    TXT 35
S. Orlić UDK 634.0.232.11:634.0.174.7 Pinus strobus L.
Američki borovac (Pinus strobus L.): za i protiv     PDF    TXT 51
B. Jureša UDK 634.0.48 (497.13) »1950/1974«: 634.0.176.1 Fraxinus, Quercus, Ulmus
Sušenje hrasta, jasena i brijesta u razdoblju 1950—1974. na području ŠG »Hrast«, Vinkovci     PDF    TXT 61
 
RAZNO
     
B. Kolić UDK 634.0.182.3:634.0.111.216:551.52
Određivanje bilansa dugotalasnog zračenja u šumskoj fitocenozi     PDF    TXT 67
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA
     
M. Simunović
Organizacija zaštite šuma od požara na dubrovačkom području     PDF    TXT 74
S. Milković
Raspored kadrova po stručnoj spremi u doznaci stabala za sječu u području raznodobnih (prebornih) šuma u Gorskoj regiji .     PDF    TXT 85
 
IZ PRVIH GODIŠTA ŠUMARSKOG LISTA
     
Hrvatsko novinstvo i »Šumarski list« (Š.l., 1881).     PDF    TXT 86
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
O. Piškorić
Šume i šumarstvo u novinstvu Hrvatske do Šumarskog lista     PDF    TXT 87
 
ZNANSTVENI I DRUGI SKUPOVI, SAVJETOVANJA
     
S. Orlić
Simpozij IUFRO, S4.01 i 51.05.05 (Poljska, rujan 1975)     PDF    TXT 97
B. Tkalčić
Radni sastanak šumarskih i lovnih inspektora Hrvatske .     PDF    TXT 99
K. Angelov
VII savezno natjecanje učenika šumarskih škola . . .     PDF    TXT 100
A. Frković
Značenje šuma u zaštiti čovjekove okoline.     PDF    TXT 102
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
A. Frković
Akcija postavljanja umjetnih duplji za ptice     PDF    TXT 103
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
I. Dekanić
Kirigin i dr.: Klimatski podaci Hrvatske.     PDF    TXT 106
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
S. Bertović
Buchtitel: Weltforstatlas     PDF    TXT 107
I. Mikloš
Boletin del Servizio de defensa contra plagas e inspection Fitopatologica     PDF    TXT 108
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zapisnik 19. sjednice Upravnog odbora SITŠiDH     PDF    TXT 109
 
OBAVIJESTI
     
Nova pretplatna cijena na Šumarski list u 1976. godini     PDF    TXT 111
 
IN MEMORIAM
     
M. Majkić
Ing. Ivan Dorić.     PDF    TXT 112

                UNDER CONSTRUCTION