broj: 7-10/1975        pdf (25,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=197507 and arb=1 order by id

 
SLIKE NA NASLOVNOJ STRANI
     
Stamenković, V.
Kasno listajuća i ranolistajuća forma lužnjaka br. 7—10.     PDF    TXT 233
 
OBAVIJESTI
     
Savjetovanje: Uloga šume i šumske vegetacije u zaštiti čovjekove okoline . . . koje će se održati od 4—6. ožujka 1976. u Zadru     PDF    TXT 234
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Uvodna riječ     PDF    TXT     HR 235
Na prvim stranicama ovoga broja donosimo informaciju o stanju u šumarstvu Dalmacije što su je donijeli zajedno Privredna komora i Zajednica općina u Splitu. Smatramo da je ta informacija vrlo važna i neobično aktualna i to upravodanas kada smo pred donošenjem novog Zakona o šumama, Zakona o zaštiti čovjekove okoline kao i niza drugih mjera pomoću kojih se taj problem može, ako ne riješiti, a ono barem ublažiti. U povijesti našeg šumarstva problematika dalmatinskog, primorskog i istarskog krša našla se puno puta u centru pažnje. Jedno vrlo teško stanješuma koje smo naslijedili u tome velikom području, rješavali smo s više ili manje uspjeha od kako djelujemo organizirano kao struka. Istina je da se rješavanje toga problema odlikovalo uvijek s permanentnošću. Međutim u zadnjih desetak, pa i više godina prepustili smo problematikunaših krških šuma nekolicini šumara entuzijasta. Ostavili smo ih same da se na brisanom prostoru bore kako sa škrtom prirodom i starim shvaćanjimada sva pomoć mora doći izvana (nekadašnji republički fond za unapređenješumarstva) tako i sa jednim krivim gledanjem novijeg datuma. To gledanjepolazi sa stajališta da su šume na kršu, a posebice one uz more i bliže moru, dane samo za turizam s time da se u potpunosti izuzmu od nadzora šumarskih organizacija i dakako, šumarskih stručnjaka. Prepustili smo malobrojne šumare Dalmacije, Hrvatskog Primorja i Istre da se bore s krivim shvaćanjem, a u besparici oportunim, da je šuma na kršu neuništivo prirodno blago kojese može koristiti kao kamp i plaža, a zatvorili oči pred tim da smo započelidegradirati šumske ekosisteme. Prepustili smo ih, također, da vode brigu i namiču sredstva za pošumljivanje preko 300.000 ha kamenjara, što se svelo u području Dalmacije na osvajanje jedva 200 ha novih šumskih površina godišnje. Bilo bi, međutim, vrlo nelogično tvrditi da to mora biti briga samo šumarstva, samo turizma — koji uzgred rečeno još uvijek ne stoji na čvrstim nogama —, samo vodoprivrede, elektroprivrede, poljoprivrede, lovstva te cestovnog i željezničkog prometa. Jedno je međutim činjenica da se blagodatimaopćekorisnih funkcija šuma na kršu a i drugdje, služi čitava naša zajednica, a posebno nabrojene privredne grane, dok je šumarstvo ona struka koja jeu stanju te blagodati učiniti vrijednijim i po tome korisnijim. Još je nerealnije i, dapače neodrživo da šumarstvo na kršu ima značenjeprivredno-proizvodne djelatnosti, da ovisi samo o sebi, o kozjoj pašarini i sitnim uslugamaske organizacije turizmu te o shvaćanjima ili neshvaćanjimanailaze kod općinskih izvršnih organa. na koja šumarPreporučujem stogagod je moguće, uključite da proučite priloženu informaciju u rješavanje toga problema. te da se, koliko Urednik
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA
     
Privredna komora Split
Informacija o problemima šumarstva na kraškom području SRH s prijedlogom njihova rješenja     PDF    TXT 236
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
B. Kraljić UDK 634.0.651.2:342.4(094)
Šumska renta i ustavne odredbe     PDF    TXT 244
K. Kožul UDK 634.0.641/.642
Ujednačivanje uvjeta privređivanja organizacije udruženog rada unutar šumsko-privrednog poduzeća     PDF    TXT 255
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
I. Dekanić UDK 634.0.114.129:634.0.424.2:634.0.176.1 Quercus robur L.)
Utjecaj visine i oscilacije nivoa podzemnih voda za sušenje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)     PDF    TXT 267
K. Pintarić i S. Izetbegović UDK 634.0.56:634.0.174.7(497.15) Pinus
Usporedna istraživanja prirašćivanja bijeloga i crnog bora u arboretumu »Slatina« Šumarskog fakulteta u Sarajevu     PDF    TXT 281
F. Mrva et al. UDK 634.0.181:634.0.165.6:634.0.232.1
Prilog rješavanju nekih uzgojnih i selekcijskih pitanja na osnovi stanišnih uvjeta u gospodarskoj jedinici »Bosiljevo     PDF    TXT 289
V. Stamenković et. al. UDK 634.0.56:634.0.176.1 Quercus robur L.
Prirast i proizvodnost stabala i sastojina ranolistajućeg i kasnolistajućeg hrasta lužnjaka (Qu. robur L.) u gospodarskoj jedinici »Rogot«     PDF    TXT 304
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
A. Bišćević UDK 634.0.654+634.0.627:628.13
Gospodarenje šumama u slivovima rezerviranima za akumuliranje površinske pitke vode     PDF    TXT 320
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Z. Vajda UDK 634.0.232.32"1972/1974"(497.13)
Stanje šumskih rasadnika u SR Hrvatskoj 1972—1974. god.     PDF    TXT 332
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA
     
Cvitić, M.
Što (ne) znamo o Ceratostomelli merolinensis Georg.     PDF    TXT 347
Antoljak, R.
Zašto do sada nije izgrađena tvornica celuloze u Jasenovcu     PDF    TXT 350
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
Piškorić, O.
Šume i šumska vegetacija u Fortisovu »Putopisu o Dalmaciji«     PDF    TXT 353
 
NAUČNI I STRUČNI SKUPOVI
     
Savjetovanje o ulozi šume i šumske vegetacije u zaštiti čovjekove okoline u odnosu na Jadransko područje.     PDF    TXT 358
Benić, R.
Internacionalni simpozij o mehanizaciji iskorišćivanja šuma     PDF    TXT 360
Rizovski, R.
Simpozij za organizaciju mreže trajno zaštićenih površina u Jugoslaviji i njihovo istraživanje . .     PDF    TXT 363
 
IZ STRANOG ŠUMARSTVA
     
I. D.
Mađarska želi utrostručiti proizvodnju drva     PDF    TXT 365
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
M. Jovančević: Ekologija šumskog drveća i grmlja u Dubrovačkom kraju.     PDF    TXT 366
Piškorić, O.
Topola — bilten br. 103—106     PDF    TXT 367
Mikloš, I.
Priroda — časopis HPD — 1974.     PDF    TXT 369
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
A. Bernatzky: Baum und Mensch .     PDF    TXT 372
Kalafadžić, Z.
Forstarchiv 1972, 1973. i 1974     PDF    TXT 373
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Strineka, M.
Ekskurzija Kluba šumarskih umirovljenika SR Srbije u istočno-slavonske šume     PDF    TXT 378
Zapisnik 16. sjednice U.O. od 11. IX 1975     PDF    TXT 379
 
MALA ŠUMARSKA KRONIKA
     
Antoljak, R.
Lignum impex Zagreb na vidiku - Generator inflacije - Starom kolotečinom - Plati pa vozi - Gorka činjenica - Savacel - Dravacel? - Iz temelja mijenjati - Financijske nevolje osiromašene privrede - Prosječni OD u 1974. g. - Šumarska top-lista zarada - Nije tajna a ipak ...- Priča o tebi govori - 20 godišnjica - Nove plantaže - Budva savjetovanje - Krž i goleti - Ipak se kreće - Srdačne čestitke - Turistički vodiči - Zeleni turizam - Zakon o izgradnji objekata - Jack Ford ing. forest - Il tartuffo! - Atomske centrale - Ne! - Sl. Brod požar - Nagrada grada Zagreba - Prva pila svijeta - †akademik Branimir Gušić - †akademik Stjepan Horvatić - In memoriam     PDF    TXT 383
 
IN MEMORIAM
     
Lovrić, N.
Prof. ing. S. Flögl     PDF    TXT 395
Prpić, B.
Ing. M. Markanović     PDF    TXT 397
Frković, A
Ing. V. Jurdana.     PDF    TXT 398
Lucarić, T.
Ing. V. Jelenčić     PDF    TXT 399
Golić, Lj.
Ing. J. Čelebić     PDF    TXT 401

                UNDER CONSTRUCTION