broj: 9-10/1967        pdf (11,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=196709 and arb=1 order by id

 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
Plavšić M.
Drvna masa, prirast i apsolutna zrelost sastojina hrasta lužnjaka (Quercus pedunculata Ehrh.)     PDF    TXT 349
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Vasić M.
Pojava oštećenja sadnica eurameričkih topola od niskih temperatura u plantažama     PDF    TXT 361
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Kraljić B.
Radne jedinice u šumsko-privrednoj organizaciji     PDF    TXT 374
 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
Golubović U.
Istraživanja najrentabilnijeg šumsko-uređajnog debljinskog stepena jele (Abies alba Mill.) za pilansku preradu     PDF    TXT 388
 
AEROFOTOGRAMETRIJA
     
Cestar D., Hren V.
Primjena aerofotogrametrije u uređivanju i tipologiji šuma     PDF    TXT 400
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Kišpatić J.
Stana Hočevar — Bolesti šumskog drveća     PDF    TXT 419
 
STRANO ŠUMARSTVO i LITERATURA
     
Anić M.
Critchfield-Little — Geogr. rasprostr. borova u svijetu     PDF    TXT 421
Anić M.
Mooney — Rječnik etiopskog bilja     PDF    TXT 422
Anić M.
Benčat — Dendroflora arboretuma Mlynany     PDF    TXT 423
Anić M.
Streets — Egzotičke vrste drv. u brit. Zajed. naroda     PDF    TXT 423
Anić M.
Iz historijata šum. nastave u Čehoslovačkoj     PDF    TXT 426

                UNDER CONSTRUCTION