broj: 1-2/1964        pdf (16,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=196401 and arb=1 order by id

 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Klepac D.
Smjernice o estetskom i rekreativnom uređenju šuma Medvednice.     PDF    TXT 1
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Spaić I.
Predispozicija jasenovih stabala za napadaj malog jasenovog potkornjaka (Hylesinus fraxini Panz.).     PDF    TXT 10
 
RACIONALIZACIJA U ŠUMARSTVU
     
Plavšić M. i Golubović U.
Istraživanja postotnog odnosa pilanskih sortimenata kod jele (Abies alba Mill.).     PDF    TXT 22
 
RAZNO
     
Oštrić I.
Upotreba eksploziva u savremenom šumarstvu.     PDF    TXT 37
 
ŠUMSKA EKONOMIKA
     
Pecović M.
Potreba i mogućnost intenzivnog iskorištavanja prirodnih šuma na području Šumskog gazdinstva »Kraljevo«.     PDF    TXT 43
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Hanzl D.
Orijentacija u gospodarenju Šumskog gospodarstva Sl. Požega.     PDF    TXT 57
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Piškorić O.
Soljanik I. — Ekspozicija kao faktor pri pošumljavanju goleti     PDF    TXT 70
 
RAZNE TEME I PRIKAZI
     
Žukina I.
Uloga šumarstva i lovstva u turizmu.     PDF    TXT 71
Majer D.
Pojednostavljenje i smanjenje uređajnog elaborata šum. privr. osnova.     PDF    TXT 73
Majer D.
O obilježbi i doznaci (konsignaciji) stalaba za sječu     PDF    TXT 76
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Peta proširena plenarna sjednica IO Saveza ITŠDIJ.     PDF    TXT 80
Knežević Đ.
Naš gost iz SSSR.     PDF    TXT 81
 
STRANO ŠUMARSTVO I LITERATURA
     
Kepac D.
Sa XII Zasjedanja Evropske komisije za šume FAO     PDF    TXT 83
Frančišković S.
Racionalizacija šumskog gospodarstva u Švedskoj     PDF    TXT 86
Frančišković S.
Sekcija za historiju šuma u međunarodnom savezu šumskoistraživačkih ustanova.     PDF    TXT 87
Kalinić M.
Šumakov, V.S.: Tipovi šumskih kultura i plodnost tla     PDF    TXT 87
Knežević Đ.
E. i G. Buchholz — Životinjski svijet i lov u Rusiji tokom historije     PDF    TXT 89

                UNDER CONSTRUCTION