broj: 9-10/1956        pdf (13,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=195609 and arb=1 order by id

 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Dr. Milenko Plavšić
Debljinski rast i prirast poljskog jasena     PDF    TXT 273
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Ing. Ivan Herpka
Pojava ugibanja kore na topolama     PDF    TXT 282
 
KEMIJSKA PRERADA DRVETA
     
Dr. Ivan Opačić
Istraživanja suhe destilacije pajasena     PDF    TXT 300
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Dr. Milan Androić
Suzbijanje gubara aviometodom u šumama kotara Našice 1956. god.     PDF    TXT 313

                UNDER CONSTRUCTION