broj: 3/1884        pdf (12,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=188403 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Naše težnje — naši uspjesi.     PDF    TXT 113
Piše Josip Ettinger, kr. katastr. šumarski nadzornik
K pitanju uredjenja šumarskoga gospodarstva naših obćinskih šuma.     PDF    TXT 114
Priobćuje Vatroslav Rački
Odlomak za povjest osnutka hrv.-slav. šumarskog družtva.     PDF    TXT 117
„Šumarski list"     PDF    TXT 120
Šumarstvo u Bugarskoj     PDF    TXT 121
Je li naravno pomladjivanje u visokih hrastovih šumah putem čiste sječe sa predzabranom opravdano ?     PDF    TXT 129
K obćinsko-šumskoj upravi starog provincijala.     PDF    TXT 134
Piše nadšumar D. Laksar
Odgovor „na njekoliko primjetbah k nacrtu osnove novog šumskog zakona."     PDF    TXT 135
Priposlao Dušan Ilić, kotarski šumar.
Čista sječa u ličko-otočkom okružju.     PDF    TXT 141
Napisao Antun Tomić, ces. kralj, umirovlj. šumarnik
Konačni osvrt na rationalnu methodu uredjivanja šumskog gospodarstva.     PDF    TXT 143
Razjašnjenje izkaza.     PDF    TXT 150
 
Različite viesti.
     
Podpora šumarskom družtvu iz zemaljskih sredstva. — Utemeljitelji. — Sjednice upravljajućeg odbora. — VIII. Glavna skupština šumarskog družtva. — Umro. — K ugarskoj izložbi za godinu 1855. — Osnova novog šumskog zakona za Hrvatsku i Slavoniju. — Važna okružnica kr. zemalj. vlade. — Austro-ugarska izvozna trgovina drvom. Šumsko obrtništvo i bukovina. — Hrastov ušenac (Phyloxera). — Jedan hrast za 2000 maraka! — Radostan pojav. — Kolika je potreba žigica. — Kako se može tvrdoća drva povisiti. — Grom prema vrsti tla. — Nesreće. — K statistiki lova. — K športu. — Prodaje šuma. — Velika rodnost kuje. — Zlo radja zlo. — Šumarsko učilište i potreba šumarah u Hrvatskoj. — Ornitologička izložba u Beču. — Vjetrolomi u šuma srednje Češke. — Ovogodišnja proizvodnja francezkih dužica. — Opet navala vuka. — Skromni upit. — O lovu u Srbiji. — Naredba tičuća se urbarno-obćinsko šumske uprave područja podžupanije zagrebačke. — Šume i šumsko gospodarstvo u Srbiji. — Buduća poraba hrastovine u brodogradnji. — Splavljanje drva po moru. — Pokušano umorstvo lugara. — Traži se šumski vježbenik. — Književnost. — Njemački streljački savez. — Barbarizam. — Nove povelje hrvat.-slav. šumarskog družtva. — Nabava kopijah katastralnih mapa. — Kako se dade žigica zapaliti na vjetru, da ne ugasne. Kako možemo opredieliti kakvoću gradje mehkog drveća. — Autonomni zemaljski proračun za god. 1884. i šumarske gradjevine. — Uvaženja radi! — Magjarsko družtvo na obranu lova. — Šumarsko učilište u Petrogadu. — XIII. skupština njemačkih šumara. — Promjena uredničtva. — Pregledni nacrt šumišta Austro-Ungarije. — Nova naredba, tičuća se globa za šumske prekršaje. — K pitanju drvarije katoličkog svećenstva u bivšoj krajini. — Uprava i gospodarenju sa občinskimi šumami u području kr. podžupanije osječke. — I opet ubiše lugara — Poučno putovanje u Francezku. — Import prepelicah. — Francezka trgovina drvom. — Šumski požari. — Imenovanja. — Dopisnica uredničtva. — Stanje družtvene blagajne.     PDF    TXT 151

                UNDER CONSTRUCTION