broj: 13/2011        pdf (20,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=201113 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Boris Vrbek
MEĐUNARODNA GODINA ŠUMA U SVJETLU 50-GODIŠNJE USKE SURADNJE HRVATSKE ŠUMARSKE ZNANOSTI I STRUKE     pdf    TXT     HR     EN 5000
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Medak, Jasnica UDK 630* 188 (001)
Šume pitomog kestena s prasećim zeljem (Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 5005
Ivanković,M., M. Popović, I. Katičić, G. von Wuehlisch, S. Bogdan UDK 630* 165 (001)
Kvantitativna genetska varijabilnost provenijencija obične bukve (Fagus sylvatica l.) iz jugoistočne Europe     pdf    TXT     HR     EN 5025
Littvay, Tibor UDK 630* 165 (001)
Fenotipska stabilnost i adaptabilnost familija običnog oraha (Juglans regia L.) u testovima potomstava     pdf    TXT     HR     EN 5038
Ivanković,M., M. Popović, S. Bogdan UDK 630* 232.3 (001)
Varijabilnost morfometrijskih svojstava žireva i visina sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz sjemenskih sastojina u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 5046
Marjanović,H., M. Z. Ostrogović, G. Alberti, I. Balenović, E. Paladinić, K. Indir, A. Peressotti, D. Vuletić UDK 630* 120 + 114.2 (001)
Dinamika ugljika u mlađim sastojinama hrasta lužnjaka tijekom dvije vegetacije     pdf    TXT     HR     EN 5059
Dubravac,T., S. Dekanić,V. Roth UDK 630* 425 + 531 (001)
Dinamika oštećenosti i struktura krošanja stabala hrasta lužnjaka u šumskim zajednicama na gredi i u nizi – rezultati motrenja na trajnim pokusnim plohama     pdf    TXT     HR     EN 5074
Seletković,I., N. Potočić,V. Topić, L. Butorac, G. Jelić,A. Jazbec UDK 630* 232.3 Pinus nigra Arn. (001)
Utjecaj različitih tipova kontejnera i doza sporotopivog gnojiva na rast i fiziološke parametre sadnica crnog bora (Pinus nigra Arn.)     pdf    TXT     HR     EN 5090
Krpan, A. P.B., Ž. Tomašić, P. Bašić Palković UDK 630* 537 + 562 (001)
Biopotencijal amorfe (Amorpha fruticosa L.) – druga godina istraživanja     pdf    TXT     HR     EN 5103
Pernek,M., N. Lacković UDK 630* 453 (001)
Uloga jelovih krivozubih potkornjaka u sušenju jele i mogućnosti primjene feromonskih klopki za njihov monitoring     pdf    TXT     HR     EN 5114
Liović, Boris UDK 630* 443 (001)
Utjecaj pepelnice (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.) na rast i preživljenje hrastova ponika     pdf    TXT     HR     EN 5122
Pernek,M., M. Županić, D. Diminić,T. Cech UDK 630* 443 (001)
Vrste roda Phytophthora na bukvi i topolama u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 5130
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Pilaš,I., Š.Planinšek UDK 630* 116 + 114
Obnova vodnog režima nizinskih šuma kao potpora potrajnom gospodarenju     pdf    TXT     HR     EN 5138
Potočić,N., I. Seletković UDK 630* 533 + 425
Osutost šumskog drveća u Hrvatskoj u razdoblju od 2006. do 2009. godine     pdf    TXT     HR     EN 5149
Roth,V., S. Dekanić,T. Dubravac UDK 630* 232.3 (Quercus robur L.)
Utjecaj krupnoće žira na morfološki razvoj jednogodišnjih sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u uvjetima različite dostupnosti svjetla     pdf    TXT     HR     EN 5159
Gradečki-Poštenjak, M., S. Novak Agbaba, R. Licht, D. Posarić UDK 630* 232.3
Dinamika plodnošenja i kvaliteta uroda sjemena hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u narušenim ekološkim uvjetima     pdf    TXT     HR     EN 5169
Sažetak: Hrast lužnjak je klimatogena vrsta i tvori trajne šumske zajednice. Teško podnosi promjene u stanišnim uvjetima koje se događaju zbog nepovoljnih biotskih i abiotskih čimbenika. U današnjim uvjetima narušene ekološke ravnoteže vitalitet lužnjakovih sastojina je narušen. Znaci propadanja postaju vidljivi, a očituju se kroz narušen vitalitet stabala, neredovit i sve slabiji urod sjemena te narušenu prirodnu obnovu šuma.
Varijabilnost plodonošenja žira rezultat je genetičke konstitucije vrste i sinekoloških faktora. Plodonošenje hrastova je pod genetičkom kontrolom preko majčinskih stabala. Hrast lužnjak, vrsta iz podroda Lepidobalanus ima tendenciju periodičnog uroda. Urod se pojavljuje u intervalima svake druge godine, a obilan urod jedanput u 4 godine.
Istraživanja varijabilnosti plodonošenja lužnjaka provedena su na području Spačvanskog bazena u razdoblju od 2006. do 2010. godine. Cilj istraživanja bio je praćenje uroda po količini i kvaliteti u sastojinama različite dobisrednjedobnim, starijim i starim sastojinama, kako bi se utvrdio proizvodni potencijal sastojina.
Pokusne plohe osnovane su 2006. godine. Količinska procjena uroda – rasta i razvoja žira, praćena je metodom sjemenomjera koji su postavljeni ispod stabala različitog stupnja osutosti krošanja. U godinama uroda kontrolirano je sakupljan žir, a u proljeće sljedeće godine izbrojen ponik. Sakupljeni biljni i sjemenski materijal obrađivan je u Laboratoriju za ispitivanje kvalitete sjemena. Kvaliteta sjemena ispitana je prema ISTA metodologiji.
Dinamikom praćenja rasta i razvoja zametnutog žira metodom sjemenomjera, ustanovljeno je da je najviše normalno razvijenog i dozrelog žira bilo u starijim sastojinama, a najmanje u srednjedobnim sastojinama. Glede stupnja osutosti krošanja, najviše dozrelog žira nalazilo se u krošnjama stabala stupnja osutosti 2A, a najmanje u stupnjevima osutosti 2B i 3. Prvi urod žira pojavio se 2006. godine, a drugi 2010. godine. U 2006. godini urod je bio obilniji. Najbolje su urodile stare sastojine (prosječno 269 kg/ha), a najslabije srednjedobne (41kg/ha). Sa smanjenjem starosti, količina sakupljenog žira se smanjivala. U 2010. godini najviše žira sakupljeno je u starijim sastojinama (prosječno 90 kg/ha), u srednjedobnim sastojinama sakupljena je najmanja količina (30 kg/ha). Prosječan broj ponika bio je najveći u starim sastojinama (40.000kom/ha), a najmanji u starijim (16167 kom/ha). Periodicitet plodonošenja u razdoblju od 11 godina, na području g.j. Slavir i na području cijeleUŠP Vinkovci, imao je isti trend. U jedanaestogodišnjem razdoblju praćenja plodonošenja, rodne godine bile su: 2000, 2002, 2003, 2006. i 2010. godina. Kvaliteta sjemena u godinama uroda bila je dobra. Prosječne vrijednosti kvalitete sjemena sakupljenog na plohama bile su: urod 2006. godine – vitalitet 88 %, prisutnost insekata 12 %, masa 1000 sjemenaka 5384 g, broj žira/kg 185 kom/kg; urod 2010. godine – klijavost 71 %, bolesno i gnjilo sjeme 29 %, masa 1000 sjemenaka 4933 g, broj žira/kg 203 kom /kg.
Na temelju provedenog istraživanja dinamike plodonošenja i kvalitete uroda sjemena, može se zaključiti da vitalitet krošanja značajno utječe na količinu proizvedenog sjemena, da su stare sastojine proizvele najveću količinu žira, a da se proizvedena količina žira smanjivala sa starošću sastojina. Broj ponika, nakon godine dobrog uroda, ukazuje na činjenicu da u krošnjama ostaje najkvalitetniji žir, koji polako otpada sa stabala i ostaje u sastojini nakon što je komercijalno sakupljanje žira završeno. U srednjedobnim sastojinama broj ponika je dvostruko veći nego u ostalim istraživanim sastojinama, vrijeme dozrijevanja žira u krošnjama je najduže, a žir otpada kasnije. Praćenjem dinamike i količine plodonošenja u razdoblju od 11 godina, urod žira se pojavljivao u različitim količinama. U tom intervalu bilo je 5 rodnih godina. Obilnost uroda predstavlja proizvodni potencijal sastojine. U starim sastojinama u godinama dobrog uroda ustanovljen je prosječan urod od 269 kg/ha, odnosno 114742 komada žira/ha. Obilnost uroda je daleko od onog što se smatra obilnim urodom. Stoga će biti potrebno uložiti veliki napor da se urod očuva i u krošnjama i nakon dozrijevanja i opadanja.
Ključne riječi: Quercus robur L.; periodicitet plodonošenja; kvaliteta žira; metoda sjemenomjera; proizvodni potencijal sastojine
Topić,V., L. Butorac, G. Jelić UDK 630* 539 (Arbutus unedo L.)
Drvna i lisna masa u makijama planike (Arbutus unedo L.) na području Vrgorca     pdf    TXT     HR     EN 5182
Perić,S., M. Tijardović, A. Jazbec UDK 630* 232:233 + 120
Rezultati istraživanja provenijencija zelene duglazije u ekološki različitim područjima kontinentalne Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 5190
Novak Agbaba,S., N. Ćelepirović, M. Ćurković Perica UDK 630* 442
Zaštita šuma pitomog kestena     pdf    TXT     HR     EN 5202
Indir,K., V. Novotny UDK 630* 55 : 565
Utjecaj veličine kružnih primjernih ploha na procjenu strukturnih elemenata odabranih lužnjakovih sastojina     pdf    TXT     HR     EN 5211
Vuletić, D., S. Krajter, O. Vlainić UDK 630* 907 + 907.2
Pregled stavova lokalnog stanovništva i korisnika o nedrvnim proizvodima i uslugama šuma     pdf    TXT     HR     EN 5222
 
STRUČNI ČLANCI
     
Vrbek, B., I. Pilaš UDK 630* 114.4 + 232.4
Istraživanje promjena nekih kemijskih i fizikalnih osobina u tlu pod šumom bora i bagrema na području Đurđevačkih pijesaka     pdf    TXT     HR     EN 5230
Seletković,I., N. Potočić, M. Šango UDK 630* 232.3 (Fagus sylvatica,Quercus robur)
Primjenjivost preparata za folijarnu primjenu Hungavit u svrhu povećanja kvalitete sadnica obične bukve (Fagus sylvatica L.) i hrasta lužnjaka (Quercus robur l.) u rasadničkoj proizvodnji     pdf    TXT     HR     EN 5239
Paladinić,E., D. Štimac, H. Marjanović, I. Balenović, M. Z. Ostrogović UDK 630* 49 : 562 (Abies alba Mill.)
Sušenje obične jele (Abies alba Mill.) s proizvodnog stajališta na primjeru nekolicine bukovo-jelovih sastojina     pdf    TXT     HR     EN 5248
Matošević,D., M. Pernek UDK 630* 453
Strane i invazivne vrste fitofagnih kukaca u šumama Hrvatske i procjena njihove štetnosti     pdf    TXT     HR     EN 5264
Benko,M., I. Balenović UDK 630* 587
Prošlost, sadašnjost i budućnost primjene metoda daljinskih istraživanja pri inventuri šuma u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 5272
Novotny,V., I. Balenović, N. Medenjak, D. Štorga, D. Pošta UDK 630* 569
Istraživanje strukture starijih i starih sastojina obične bukve u gospodarskoj jedinici “Đurđevačka bilogora”     pdf    TXT     HR     EN 5282

                UNDER CONSTRUCTION