broj: 13/2005        pdf (56,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=200513 and arb=1 order by id

 
RIJEČ UREDNIKA
     
Branimir Prpić
Protuerozijska i vodozaštitna uloga šume i postupci njezina očuvanja i unapređenja     PDF    TXT     HR     EN 5001
Ovaj suplement Šumarskoga lista predstavlja zbornik međunarodnoga skupa pod naslovom: "Protuerozijska i vodozaštitna uloga šume i postupci njezina održavanja i unapređenja" održanoga 23. studenoga 2004. godine u Zagrebu. Skup je inicirala Akademija šumarskih znanosti Hrvatske zajedno s IUFRO grupama 8.01.00 Šumski ekosustavi i 8.01.08 Nizinski šumski ekosustavi te sa Šumarskim i drvnotehnološkim fakultetom MZLU u Brnu (Lesnicka a drevarska fakulta MZLU Brno) i Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.
Šumarski znanstvenici Hrvatske, Češke i Slovačke iznijeli su rezultate svojih istraživanja o dvije, zasigurno, najznačajnije općekorisne funkcije šume - protuerozijskoj i vodozaštitnoj. Te dvije funkcije šume koje pripadaju u skupinu ekološke odnosno zaštitne uloge šume zajedno s klimatskom i protuimisijskom, ali i hidrološkom koja uravnotežuje vodne odnose u prostoru i predstavlja zapravo most između protuerozijske i vodozaštitne, najznačajnije su u zaštiti čovjekova okoliša.
Općekorisne uloge šume će u 21. stoljeću sve više dobivati na težini i gospodarskoj vrijednosti koja je danas praktički zanemarena. Skupina socijalnih funkcija šume koja se sastoji od estetske, zdravstvene, rekreacijske i turističke je vrlo značajna ali nije presudna za razliku od protuerozijske koja znači i zaštitu od bujica te vodozaštitne od koje ovisi količina i pitkost vode u podzemnim tokovima i izvorištima. To se odnosi i na vodotoke koji se napajaju podzemnim tokovima, ali i površinskim vodama koje su otjecale kroz humusom bogate površinske horizonte šumskih tala. O spomenutim ulogama šume nerijetko ovise i ljudski životi. Iznenadne poplave i bujice odnose ljudske živote, a nedostatak pitke vode u životnome prostom osiromašuju čovjeka i lišavaju ga civilizacijskoga načina života. U gospodarski jačim zajednicama bezvodnih prostora pitka voda se doprema iz vodom bogatih područja dok su siromašni često osuđeni na umiranje od žeđi i gladi.
Tema ovoga međunarodnoga skupa je vrlo značajna, a posebno oni referati koji se odnose na šumskouzgojne postupke za očuvanje i poboljšanje protuerozijske i vodozaštitne uloge šume (Matić i dr.). Održanju protuerozijske funkcije šume znatno doprinose tehnologije kojima se prilikom obnove sastojine i pridobivanja drva čuva tlo. (Horek i dr.). Poznato je kako samo ona šuma u kojoj su odnosi između staništa i biocenoze uravnoteženi osigurava sve općekorisne funkcije. Osim već navedenih ekoloških i socijalnih funkcija šuma će osigurati i socijalno-ekološku skupinu funkcija: genetsku, bioraznolikosnu, prirodozaštitarsku i ekofiziološku od kojih se posljednja odnosi na vezivanje ugljičnoga dioksida i ispuštanje kisika tijekom fotosinteze kao i na alelopatske odnose (fitoncidi).
Ophodnju treba prilagoditi duljini trajanja aktivnoga života šumskoga drveća što znači do početka promjena fizioloških funkcija koje ukazuju na starenje i smanjenje fotosinteze i učinkovitosti većine općekorisnih funkcija, ali i isplativosti sirovinske i energetske funkcije. Starenjem šume vrlo značajno se smanjuje ekofiziološka (vezivanje ugljika) kao i protuerozijska funkcija zbog progala i čistina tijekom raspadanja šume. Sa suvremenoga stajališta u odnosu na spoznaje koje imamo o prašumama (Korpel, Leibuindgut, Mlinšek, Matić, Prpić i dr.) šumu bi između dvije prirodne obnove trebalo održati u optimalnoj fazi koja se pojavljuje između faze pomlađivanja i starenja.
Prof. dr. sc. Branimir Prpić
 
ULOGA ŠUME U SPRJEČAVANJU EROZIJE TLA
     
Zdenek Vicha UDK630*116
Pedeset godina šumarskog hidro-pedološkog istraživanja u šumskim bazenima planinskih vodotoka     pdf    TXT     HR     EN 5007
Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić UDK 630* 228+516
Uzgojni zahvati u funkciji poboljšanja protuerozijske i vodozaštitne uloge šuma     pdf    TXT     HR     EN 5017
Petr Kantor UDK 630* 116
Uloga planinskih šuma u redukciji visokih voda i poplava     pdf    TXT     HR     EN 5031
Vlado Topić, Lukrecija Butorac UDK 630* 116
Utjecaj šikare bijelog graba (Carpinus orientalis Mill.) na zaštitu tla od erozije u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 5040
Vaclav Tlapak, Jakub Caska, Jaroslav Herynek UDK 630* 116
Utjecaj šume i vegetacije na sprječavanje erozije i zaštitu prirode od poplava     pdf    TXT     HR     EN 5051
Karol Gubka UDK 630* 116 + 228
Struktura šuma s funkcijom zaštite tla na lokalitetu Pusty hrad - Zvolen     pdf    TXT     HR     EN 5061
Stjepan Husnjak, Nikola Pernar, Renata Pernar, Ivica Kisić UDK 630* 116+514.7
Rizik od erozije tla vodom u šumskim ekosustavima Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 5069
Premysl Horek, Pavel Mauer, Lubomir Novak UDK 630* 372+ 377+516
Šumska žičara Larix - njena uloga u prirodi bliskom gospodarenju šumama i posebice u sprječavanju erozije tla     pdf    TXT     HR     EN 5078
 
BIOLOŠKA SANACIJA EROZIJE TLA
     
Vice Ivančević UDK 630* 116 + 384 + 232.4
Biološko-tehnički radovi na sanaciji senjske bujice "Torrente" i povećanje vodnog kapaciteta     pdf    TXT     HR     EN 5091
Joso Gračan, Sanja Perić, Mladen Ivanković, Hrvoje Marjanović UDK 630* 232+516+ 165
Biološka sanacija erozije na području Like i Istre     pdf    TXT     HR     EN 5117
Sanja Perić, Vlado Topić, Željko Orešković, Romana Maradin UDK 630* 232.5
Biološka sanacija površinskih kopova i deponija prilikom izgradnje autocesta u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 5120
Anamarija Durbešić, Ivica Milković UDK 630* 116 + 233 + 241
Pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta na jušnim padinama Svilaje - Muć s ciljem protuerozijskog djelovanja     pdf    TXT     HR     EN 5133
Stanislav Kucbel UDK 630* 907+ 231+524
Struktura i prirodna obnova predplaninske šume obične smreke sa zaštitnom funkcijom u Niskim Tatrama (Slovačka)     pdf    TXT     HR     EN 5144
 
VODOZAŠTITA - URAVNOTEŽENJE VODNIH ODNOSA U PROSTORU I PROČIŠĆAVANJE IZVOR. VODA
     
Emil Klimo, Jiri Kulhavy UDK 630* 116+514.2 + 425
Uloga šume u zaštiti kvalitete vodnih resursa     pdf    TXT     HR     EN 5155
Boris Vrbek, Ivan Pilaš, Tomislav Dubravac UDK 630* 425+ 114.2+ 116
Praćenje kvalitete vode u šumi hrasta lužnjaka i običnoga graba protočnim lizimetrima     pdf    TXT     HR     EN 5165
Branimir Prpić, Petar Jurjević, Hranislav Jakovac UDK 630* 116 + 907
Procjena vrijednosti protuerozijske, hidrološke i vodozaštitne uloge šume     pdf    TXT     HR     EN 5186
Miloslav Janeček UDK 630* 116
Uporaba metode CN-krivulja za procjenu utjecaja šuma na površinsko otjecanje     pdf    TXT     HR     EN 5195
Ivica Tikvić, Dinko Puntarić, Željko Zečić, Damir Ugarković, Zvonko Seletković UDK 630* 116-907.1-113
Utjecaj brdskih šumskih ekosustava na kakvoću vode u vodotocima     pdf    TXT     HR     EN 5202
Pavel Kovar UDK 630* 181.3
Procjena rizika kod ekstremnih hidroloških stanja slučaj slivova Vseminke i Drevnice. Republika Češka.     pdf    TXT     HR     EN 5219
Peter Jaloviar UDK630* 181.3
Raspodjela sitnog korijenja u čistoj sastojini obične smreke u stadiju letvika.     pdf    TXT     HR     EN 5229
Nikola Pernar, Danko Holjević, Josip Petraš, Darko Bakšić
Pedofiziografski odnosi na poligonu za istraživanje erozije u Abramima     pdf    TXT     HR     EN 5238
Danko Diminić, Nenad Potočić, Ivan Seletković, Maja Gršković
Utjecaj patogene gljive Sphaeropsis sapinea na protuerozijsku zaštitnu ulogu kulture crnoga bora u Istri: Analiza zdravstvenog stanja i stanja ishrane     pdf    TXT     HR     EN 5240
Jure Čavlović, Milan Oršanić, Mario Božić
Gospodarenje privatnim šumama Hrvatske kao ograničavajući čimbenik ispunjenja općekorisnih i gospodarskih funkcija šuma nizinskog područja.     pdf    TXT     HR     EN 5242
Dušan Huska, Luboš Jurik, L. Tatošova
Šuma kao važan dio zdravog krajobraza.     pdf    TXT     HR     EN 5244
Ivan Pilaš, Tihomira Gojmerac, Boris Vrbek, Tomislav Dubravac
Unaprjeđenje monitoringa podzemnih voda u nizinskim šumskim ekosustavima Hrvatske korištenjem GIS-a i geostatistike.     pdf    TXT     HR     EN 5245
Ivica Tikvić, Zvonko Seletković, Nikola Magdić, Višnja Šojat
Stanje i odnosi oborinskih voda u šumskim ekosustavima Nacionalnog parka Plitvička jezera     pdf    TXT     HR     EN 5247
 
ZAKLJUČCI
     
Zaključci     PDF    TXT     HR     EN 5249

                UNDER CONSTRUCTION