broj: 11-12/2018        pdf (14,99 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
Za koliki je postotak populacije vidljiva šumarska struka?     pdf    TXT     HR     EN 565
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Mateo Gašparović, Anita Simic Milas, Ante Seletković, Ivan Balenović UDK 630* 587 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.11-12.1
Nova automatska metoda za poboljšanje točnosti fotogrametrijskog DTM-a u šumama     pdf    TXT     HR     EN 567
Mirzeta Memišević Hodžić, Dalibor Ballian UDK 630* 451 + 153 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.11-12.2
Fenološka varijabilnost hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u bosanskohercegovačkom testu provenijencija     pdf    TXT     HR     EN 579
Sezgin Ayan, Nezahat Turfan, Esra Nurten Yer, Muhidin Šeho, Halil Barş Özel, Fulvio Ducci UDK 630* 453 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.11-12.3
Antioksidacijska varijabilnost sjemena u glavnim i marginalnim populacijama libanonoskog cedra (Cedrus libani A. Rich.)     pdf    TXT     HR     EN 593
Cumhur Güngöroglu, Ç. Okan Güney, Abdullah Sari, Ayhan Serttaş UDK 630* 537 + 238 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.11-12.4
Procjena goriva iz biomase krošanja bora (Pinus brutia Ten.) u mediteranskim područjima Turske     pdf    TXT     HR     EN 601
Fahrettin Atar, Ibrahim Turna UDK 630* 923 + 619 (001)
https://doi.org/10.31298/sl.142.11-12.5
Raznolikost plodova i sadnica u populacijama pitomoga kestena (Castanea sativa Mill.) u Turskoj     pdf    TXT     HR     EN 611
SAŽETAK
Pitomi kesten, Castanea sativa Mill., plemenita je vrsta drveća od koje imamo višestruku gospodarsku korist (kvalitetno drvo, jestivi plodovi, med, ogrijev, listinac i dr.). Rasprostranjen je u mediteranskom području, od Kaspijskog jezera do Atlantskog oceana. U Turskoj najveće površine pod kestenovim šumama nalazimo na području sjeverne i zapadne Antolije te u regiji Marmara. U posljednjih nekoliko desetljeća pitomi kesten je ugrožen od raka kestenove kore i negativnih antropogenih utjecaja. S obzirom na to provedena su brojna istraživanja s ciljem očuvanje genofonda ove plemenite vrste drveća.
Glavni cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi morfološku varijabilnost plodova i jednogodišnjih sadnica pitomoga kestena u Turskoj. Plodovi za morfometrijsku analizu skupljeni su tijekom listopada u osam populacija pitomoga kestena na području istočne, središnje i zapadne Turske (slika 1, tablica 1). Unutar svake populacije sakupljeni su uzorci sa po 15 do 20 stabala. Ukupno su određene po četiri značajke na svakom plodu: dužina, širina i debljina ploda te omjer dužine i širine ploda. Osim toga, određen je i udio vlage u plodovima, kao i masa 1000 zračno suhih plodova. Plodovi su u proljeće posijani na unaprijed pripremljene gredice. Na kraju prvog vegetacijskog razdoblja mjerene su sljedeće značajke: visina sadnice, promjer sadnice pri osnovi i koeficijent čvrstoće. Za utvrđivanje varijabilnosti populacija korištene su deskriptivne i multivarijatne statističke metode. Podaci su obrađeni u programskom paketu SPSS 23.0.
Rezultati deskriptivne statističke analize prikazani su na slici 2. Najviše vrijednosti za dužinu, širinu i debljinu ploda utvrđene su u populaciji Izmira, dok su najviše prosječne vrijednosti za visinu sadnice, promjer sadnice pri njenoj osnovi i koeficijent čvrstoće utvrđene u populaciji Balikesira. Masa 1000 zračno suhih plodova kretala se je od 3815,1 g do 10516,5 g, a udio vlage u plodovima od 38.46 % do 52,21 % (tablica 2). Istraživanjem je utvrđen visok stupanj varijabilnosti populacija pitomoga kestena u Turskoj (slika 3). Rezultati provedene analize varijance pokazali su da se populacije međusobno signifikantno razlikuju za sve istraživane značajke. Pearsonovim koeficijentom korelacije utvrđena je statistički značajna korelacija između dužine, širine i debljine ploda, kao i mase 1000 zračno suhih plodova (tablica 3). Osim toga, pozitivna korelacija utvrđena je i između visine sadnice i koeficijenta čvrstoće. Duncanovim testom i hijerarhijskom klasterskom analizom utvrđeno je da se one populacije koje su geografski bliže i ekološki sličnije nalaze u istoj skupini (slika 1 i 4). Također je utvrđeno da se veličina plodova u kestenovim šumama Turske povećava od istoka prema zapadu.

Ključne riječi: Castanea sativa; pitomi kesten; Turska; morfologija; plodovi; sadnice
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Kristijan Tomljanović, Helena Nosek, Renata Pernar, Marijan Grubešić UDK 630* 156 + 153
https://doi.org/10.31298/sl.142.11-12.6
Mogućnosti primjene lakih bespilotnih letjelica u prebrojavanju krupne divljači     pdf    TXT     HR     EN 621
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
Utva (Tadorna tadorna L.)     PDF    TXT 629
Ivan Martinić
Šumska edukacija u zaštićenim područjima     PDF    TXT 630
 
OBLJETNICE
     
Vjekoslav Živković
Obilježavanje 120-te godišnjice Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu     PDF    TXT 636
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Jozo Franjić
Neke zanimljivosti s puta u Poljsku     PDF    TXT 640
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Igor Poljak
Prof. dr. sc. Marilena Idžojtić: DENDROLOGY: CONES, FLOWERS, FRUITS AND SEEDS     PDF    TXT 642
Milan Glavaš
Prof. dr. sc. Mirza Dautbašić, Prof. dr. sc. Osman Mujezinović, Dr. sc. Kenan Zahirović: PRIRUČNIK ZA ZAŠTITU ŠUMA U BOSNI I HERCEGOVINI     PDF    TXT 643
Milan Glavaš
Prof. dr. sc. Osman Mujezinović, Prof. dr. sc. Mirza Dautbašić, Dr. sc. Kenan Zahirović: ATLAS ŠTETNIH FAKTORA NA PLEMENITIM LIŠĆARIMA I VOĆKARICAMA U ŠUMAMA BOSNE I HERCEGOVINE     PDF    TXT 645
 
IZ HŠD-a
     
Damir Delač
Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 2018. godine     PDF    TXT 647
Oliver Vlainić
Stručna ekskurzija Upravnog odbora HŠD-a u Sloveniju (Posočje – dolinaSoče i Julijske Alpe)     PDF    TXT 652
Damir Delač
Zapisnik 122. Redovite izborne sjednice Skupštine Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 658
 
IN MEMORIAM
     
Katica Nuspahić
MIROSLAV LUC, dipl. ing. šum. (1953.-2018.)     PDF    TXT 670
Miroslav Harapin
ANTUN (TONA) GROSS (1932.– 2018.)     PDF    TXT 670
Jura Čavlović
Prof. dr. sc. ŠIME MEŠTROVIĆ (1933.-2018.)     PDF    TXT 671
Damir Drvodelić
STJEPAN DEJANOVIĆ (1962.-2018.)     PDF    TXT 674

                UNDER CONSTRUCTION