broj: 11-12/2012        pdf (4,44 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RIJEČ UREDNIŠTVA
     
Uredništvo
NA KRAJU GODINE     pdf    TXT     HR     EN 557
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Jozo FRANJIĆ, Željko ŠKVORC, Daniel KRSTONOŠIĆ, Krunoslav SEVER, Ivana ALEŠKOVIĆ UDK 630*165+187 (001)
VEGETACIJSKE ZNAČAJKE PRIMORSKIH BUKOVIH ŠUMA (Seslerio autumnali-Fagetum M. Wraber ex Borhidi 1963) I PRETPLANINSKIHBUKOVIH ŠUMA (Ranunculo platanifoliae-Fagetum Marinček et al. 1993) NA PODRUČJU PARKA PRIRODE UČKA     pdf    TXT     HR     EN 559
Marilena IDŽOJTIĆ, Marko ZEBEC, Igor POLJAK, Zlatko ŠATOVIĆ, Zlatko LIBER UDK 630*165 (Castanea sativa Mill.) (001)
ANALIZA GENETSKE RAZNOLIKOSTI "LOVRANSKOG MARUNA" (Castanea sativa Mill.) KORIŠTENJEM MIKROSATELITNIH BILJEGA     pdf    TXT     HR     EN 579
Dalibor BALLIAN, Faruk BOGUNIĆ, Osman MUJEZINOVIĆ, Davorin KAJBA UDK 630*165 (Fagus sylvatica L.) (001)
GENETSKA DIFERENCIJACIJA OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica L.) U BOSNI I HERCEGOVINI     pdf    TXT     HR     EN 589
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Stefan WIRTH Milan PERNEK UDK 630*443
PRVI NALAZ GRINJE Histiostoma ulmi NA OBIČNOJ JELI I NAZNAKA NJEZINOG MOGUĆEG FORETIČKOG ŠIRENJA PUTEM CVILIDRETE Acanthocinus reticulatus     pdf    TXT     HR     EN 599
 
STRUČNI ČLANCI
     
Damira TAFRA, Marija PANDŽA, Milenko MILOVIĆ UDK 630*174
DENDROFLORA OMIŠA     pdf    TXT     HR     EN 607
Sažetak:
U radu se iznose rezultati istraživanja samonikle i hortikulturne dendroflore Omiša, gradića smještenog jugoistočno od Splita, na ušću rijeke Cetine. Na širem području grada, površine 3,48 km2, zabilježeno je ukupno 239 svojti u sastavu 156 rodova i 72 porodice. Brojem svojti dominiraju kritosjemenjače (219 svojti; 91,63 %) i to dvosupnice (205 svojti). Od porodica najzastupljenije su Rosaceae (33; 13,81 %), a od rodova rod Prunus (11 svojti; 4,60 %). Prema tipu habitusa prevladavaju grmovi (132; 55,23 %), zatim slijede stabla (83; 34,73 %), a najmanje su zastupljene drvenaste penjačice (24; 10,04 %). Listopadne svojte zastupljenije su (128; 53,56 %) od vazdazelenih (107; 44,77 %). Četiri (1,67 %) svojte su zimzelene.
Alohtone svojte (150; 62,8 %) znatno su zastupljenije od autohtonih (89; 37,20 %) što je sukladno rezultatima istraživanja dendroflore u drugim područjima Hrvatske. Prema stupnju udomaćenosti, najbrojnije su svojte koje dolaze isključivo u kulturi (121 svojta, 80,67 %), zatim slijede svojte koje samo privremeno preživljavaju izvan kulture (21; 14,00 %). Zastupljenost udomaćenih svojti je razmjerno malena (8; 5,33 %), a među njima je 5 invazivnih svojti. Iako je invazivna sposobnost alohtone dendroflore Omiša razmjerno niska, unošenje stranih svojti u hortikulturu treba ograničiti i kontrolirati, jer neke svojte mogu invazivnim širenjem izazvati teške poremećaje u prirodnim ekosustavima (primjer Amorpha fruticosa koja se širi duž obala Cetine). Prema geografskom podrijetlu prevladavaju biljke azijskog podrijetla (65; 43,33 %), a zatim slijede svojte iz Amerike (35; 23,33 %) među kojima su najzastupljenije sjevernoameričke biljke.
Rezultati istraživanja dendroflore Omiša, kao i drugih područja Hrvatske, ukazuju na neopravdanu praksu dugo­godišnjeg zanemarivanja domaćih vrsta u uzgoju, iako su one u pravilu lakše za održavanje, a po dekorativnim osobinama ne zaostaju za stranim svojtama.
Ključne riječi: autohtona i alohtona dendroflora; Omiš
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Krunoslav Arač
TRSTENJAK CVRKUTIĆ (Acrocephalus scirpaceus Hermann)     PDF    TXT 620
Marilena IDŽOJTIĆ
VRTOVI DVORCA TRAUTTMANSDORFF U MERANU (JUŽNI TIROL, ITALIJA)     PDF    TXT 621
Dragan Prlić
PLUĆASTI REŽNJAŠ (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.) U SLATINSKIM LUŽNJAKOVIM ŠUMAMA     PDF    TXT 623
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Drago Biondić
O PROJEKTU RAZVOJA MREŽE SLCG&BM     PDF    TXT 625
 
AKTUALNO
     
Marko Lovrić
SVEČANO OTVOREN EFISEE URED ZA JUGOISTOČNU EUROPU U SKLOPU EUROPSKOG ŠUMARSKOG INSTITUTA     PDF    TXT 626
Alojzije Frković
PETROGRAFSKA I GEOLOŠKA RAZNOLIKOST LIJEPE NAŠE NA POŠTANSKIM MARKAMA     PDF    TXT 628
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Marijan Grubešić
PRVA MONOGRAFIJA O TETRIJEBU GLUHANU U HRVATSKOJ - ALOJZIJE FRKOVIĆ: TETRIJEB GLUHAN U GORSKOM KOTARU     PDF    TXT 629
Milan Glavaš
MIDHAT USČUPLIĆ: VIŠE GLJIVE – MACROMYCETES     PDF    TXT 632
Milan Glavaš
TOMISLAV LUKIĆ: TOKSIKOLOGIJA GLJIVA     PDF    TXT 634
Frane Grospić
L´Italia forestale e montana     PDF    TXT 637
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Miroslav Harapin
IUFRO SAVJETOVANJE: ŠUME ZA GRADOVE, ŠUME ZA LJUDE PERSPEKTIVE GOSPODARENJA URBANIM ŠUMAMA     PDF    TXT 639
 
IZLOŽBE I NATJECANJA
     
Alojzije Frković
STALNI POSTAV ŠUMARSTVA, LOVSTVA I RIBOLOVA U BRODU NA KUPI U GORSKOM KOTARU     PDF    TXT 641
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Porin Schreiber
POSJET HŠD OGRANAK DALMACIJA SPLIT HŠD OGRANKU ZAGREB     PDF    TXT 647
Josip Dundović
STRUČNA EKSKURZIJA ŠUMARA NOVA GRADIŠKA I SLAVONSKI BROD U AUSTRIJU     PDF    TXT 653
 
IN MEMORIAM
     
Alojzije Frković
IVAN PLEŠE-LUKEŽA (1942–2010)     PDF    TXT 657
Darko Bakarić
DRAGO MIHIĆ (1932–2012)     PDF    TXT 659
Karmelo Poštenjak
VILKO – VILIM UDVARDI (1918–2012)     PDF    TXT 660

                UNDER CONSTRUCTION